Spausdinti

Veiklos sritys

Vilniaus pataisos namai - suėmimą, arešto ir laisvės atėmimo bausmes vykdanti pataisos įstaiga

 

 • Vilniaus pataisos namai Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldi biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis – valstybės politikos įgyvendinimas vykdant kardomąją priemonę – suėmimą, arešto ir laisvės atėmimo bausmes. Įstaigos buveinės adresas: Rasų g. 8, 11350 Vilnius.
 • Vilniaus pataisos namai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos baudžiamuoju kodeksu, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksu, Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, Lietuvos Respublikos pataisos pareigūnų veiklos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais.
 • Įstaigos veikla grindžiama demokratinio valstybės administravimo principais: įstatymo viršenybės, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinio bendradarbiavimo.
 • Įstaigos darbuotojų veikla grindžiama įstatymo viršenybės, lygiateisiškumo, politinio neutralumo, skaidrumo ir karjeros principais.
 • Vilniaus pataisos namams vadovauja direktorius, kuris yra tiesiogiai pavaldus Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriui ir atskaitingas Lietuvos Respublikos teisingumo ministrui.

 

Vilniaus pataisos namų veiklos kryptys:

 • - kardomosios priemonės – suėmimo, arešto bausmės ir laisvės atėmimo bausmių asmenims, kuriems bausmę paskirta atlikti kalėjime, pataisos namuose arba atvirojoje kolonijoje, vykdymas;
 • - suimtųjų ir nuteistųjų rengimas integracijai į visuomenę.

 

Vykdydama kardomosios priemonės - suėmimo, arešto bausmės ir laisvės atėmimo bausmės asmenims, kuriems bausmė paskirta atlikti kalėjime, pataisos namuose arba atvirojoje kolonijoje veiklą, įstaiga:

 • užtikrina įstatymų nustatytą įstaigoje laikomų suimtųjų ir nuteistųjų apsaugą, priežiūrą ir šių asmenų izoliavimo reikalavimus;
 • tvarko įstaigoje laikomų suimtųjų ir nuteistųjų įskaitą, organizuoja suimtųjų ir nuteistųjų priėmimą į įstaigą, siuntimą į kitas įstaigas ir paleidimą, atskirais atvejais pristato (konvojuoja) suimtuosius ir nuteistuosius į Laisvės atėmimo vietų ligoninę arba kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą;
 • teisės aktų nustatyta tvarka tvarko įstaigoje laikomų suimtųjų ir nuteistųjų asmens duomenis, susijusius su kardomosios priemonės – suėmimo, arešto ir laisvės atėmimo bausmės vykdymu;
 • užtikrina įstaigoje laikomų suimtųjų ir nuteistųjų buities sąlygas, nežeminančias žmogaus orumo ir atitinkančias Lietuvos higienos normas;
 • užtikrina įstaigoje laikomų suimtųjų ir nuteistųjų maitinimą ir materialinį aprūpinimą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytas normas;
 • organizuoja įstaigoje laikomų suimtųjų ir nuteistųjų ir į įstaigą besikreipiančių asmenų priėmimą;
 • vykdo nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją;
 • nustatyta tvarka įsigyja reikalingos įrangos, medžiagų ir kitų vertybių;
 • užtikrina tinkamą pastatų, statinių, inžinerinės ir kitos technikos eksploatavimą ir remontą; 8.15. teisės aktų nustatyta tvarka tvarko įstaigos buhalterinę apskaitą, užtikrina, kad ištekliai būtų naudojami racionaliai ir taupiai;
 • periodiškai analizuoja, prognozuoja ir planuoja įstaigos tarnybinę, ūkinę ir finansinę veiklą, kaupia statistinę ir kitą informaciją;
 • teisės aktų nustatyta tvarka priima į tarnybą pareigūnus ir valstybės tarnautojus, sudaro darbo sutartis su darbuotojais, rūpinasi pareigūnų įvadiniu profesiniu ir fiziniu parengimu, darbuotojų kvalifikacijos kėlimu, užtikrina jiems reikiamas darbo ir poilsio sąlygas;
 • nustatyta tvarka ir laiku informuoja Kalėjimų departamentą apie kriminogeninės būklės pakitimus įstaigoje, teikia teisės aktų nustatytas statistikos ir kitas ataskaitas;
 • nustatyta tvarka organizuoja įstaigos dokumentų valdymą;
 • dalyvauja rengiant įstatymų ir kitų teisės aktų projektus kardomosios priemonės – suėmimo ir bausmių vykdymo srityje;
 • įstaigoje laikomus suimtuosius ir nuteistuosius registruoja pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti, pristato juos į asmens sveikatos priežiūros įstaigas, kad būtų suteiktos ambulatorinės ar stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, jei šios paslaugos negali būti suteiktos įstaigoje ar Laisvės atėmimo vietų ligoninėje. Prireikus įstaigoje laikomiems suimtiesiems ir nuteistiesiems suteikia pirmąją medicinos pagalbą;
 • užtikrina higienos, sanitarinių, priešepideminių reikalavimų ir priemonių vykdymą;
 • teikia siūlymus Kalėjimų departamentui, taip pat savarankiškai rengia ir įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų paramos fondų finansuojamus projektus kardomosios priemonės – suėmimo ir bausmių vykdymo srityje; atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

Įstaiga, rengdama nuteistuosius/suimtuosius integracijai į visuomenę:

 • vykdo socialinį darbą su suimtaisiais ir nuteistųjų socialinę reabilitaciją;
 • bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, asociacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir bendrijomis, savanoriais, siekdami užtikrinti veiksmingą nuteistųjų resocializaciją ir mažinti jų nusikalstamų veikų recidyvą;
 • organizuoja suimtųjų ir nuteistųjų užimtumą darbu įstaigoje, taip pat nuteistųjų užimtumą darbu už įstaigos teritorijos ribų;
 • organizuoja įstaigoje laikomų suimtųjų ir nuteistųjų užimtumą naudinga bei tikslinga veikla;
 • teisės aktų nustatyta tvarka rengia socialinio tyrimo išvadas ir kitus dokumentus dėl nuteistųjų, kuriuos rengiamasi lygtinai paleisti iš įstaigos, teikia reikalingą pagalbą įstaigoje veikiančiai Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijai.

 

Informacija atnaujinta 2022 m. sausio 21 d. 13:10