Komisijos

Vilniaus pataisos namų Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisija – Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2022 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-220 sudaryta kolegiali, visuomeniniais pagrindais veikianti institucija, priimanti sprendimus dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos taikymo nuteistajam. Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos sudarymo tvarką, komisijos funkcijas, teises ir darbo organizavimo tvarką reglamentuoja Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2020 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. V-107 patvirtinti Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos nuostatai.

 

Vilniaus pataisos namų nuteistųjų kolektyvo taryba - pataisos įstaigos direktoriaus 2021 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. 3-22 „Dėl Vilniaus pataisos namų nuteistųjų kolektyvo tarybos sudėties patvirtinimo“, įsteigta nuteistųjų organizacija, padedanti Vilniaus pataisos namų administracijai organizuoti socialinę reabilitaciją ir spręsti nuteistųjų buities klausimus. Nuteistųjų kolektyvų tarybos veiklos kryptis, vidaus organizacinę struktūrą, teises ir darbo organizavimą reglamentuoja Vilniaus pataisos namų direktoriaus 2021 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. 3-20 patvirtinti Vilniaus PN nuteistųjų kolektyvų tarybos nuostatai.

 

Patariamoji komisija nuteistųjų ir suimtųjų teisinės padėties pokyčių klausimais

Vilniaus pataisos namų direktoriaus 2022 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 3-268 „Dėl Patariamosios komisijos nuteistųjų ir suimtųjų teisinės padėties pokyčių klausimais sudarymo“, patvirtinta Komisijos sudėtis

Vilniaus pataisos namų direktoriaus 2020-10-07 įsakymu Nr. 3-216 „Dėl Vilniaus pataisos namų Patariamosios komisijos nuteistųjų ir suimtųjų teisinės padėties pokyčių klausimais nuostatų patvirtinimo“, patvirtinti nuostatai. Komisijos tikslas: svarstyti nuteistųjų ir suimtųjų teisinės padėties pokyčių klausimus.

Komisija yra direktoriaus įsakymu sudaryta kolegiali institucija, vadovaujantis Pataisos įstaigų ir tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. 1R-25 „Dėl Pataisos įstaigų ir tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“, 161 punktu.

Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos baudžiamuoju kodeksu, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

 

Informacija atnaujinta 2022 m. rugsėjo 2 d. 12:41