Konkursai ir atrankos

Paskelbta atranka

2019-11-19

Skelbiama atranka eiti Vilniaus pataisos namų Resocializacijos skyriaus specialisto, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigas (pareigybės lygis – A2, pastovios dalies koeficientas – nuo 3,38 iki 10,5, pareigybės aprašymas).

Specialieji reikalavimai:

 - turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

 - būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos ir pataisos įstaigų veiklą bei asmenų, paleidžiamų iš šių įstaigų, resocializaciją;

 - išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos bei teisės aktų rengimo taisykles;

 - mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

 - mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

 - gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti veiklą.

 

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, iki 2019 m. lapkričio 28 d. imtinai, privalo pateikti įstaigai:

 - prašymą leisti dalyvauti atrankoje, adresuotą Vilniaus pataisos namų direktoriui;

 - asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas arba tik šių dokumentų notaro patvirtintas kopijas;

 - gyvenimo aprašymą;

 - užpildytą pretendento anketą;

 - pretendento sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

 

Dokumentus galima pateikti:

1) Asmeniškai ar siųsti registruotu paštu Vilniaus pataisos namų Veiklos organizavimo skyriui, adresu Rasų g. 8, Vilnius;

2) Siųsti elektroniniu paštu ars@vilniauspn.lt.

 

Išsamesnė informacija apie skelbiamą atranką teikiama Vilniaus pataisos namuose Veiklos organizavimo skyriuje (adresu: Rasų g. 8, Vilnius, 224 kabinete), tel. (8 5) 219 8823, elektroniniu paštu: ars@vilniauspn.lt.

 

 
 
Informacija atnaujinta 2019 m. gruodžio 31 d. 11:20