Konkursai ir atrankos

Paskelbta atranka

2016-09-06

Vilniaus pataisos namai organizuoja atranką laisvai Vilniaus pataisos namų Socialinės reabilitacijos skyriaus Pusiaukelės namų poskyrio viršininko (pareigybės aprašymas) (A lygio, 11 kategorijos statutinio valstybės tarnautojo) pareigybei užimti.

Atranką vykdys Vilniaus pataisos namų direktoriaus sudaryta atrankos Socialinės reabilitacijos skyriaus Pusiaukelės namų poskyrio viršininko pareigoms užimti komisija.

Atranka organizuojama vadovaujantis:

 • Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto 12 straipsnio 1 ir 3 dalimis;
 • Pataisos pareigūnų tarnybos organizavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 1R-59 ,,Dėl Pataisos pareigūnų tarnybos organizavimo taisyklių ir Pataisos pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos nuostatų patvirtinimo“;
 • Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 966 „Dėl Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 60-69, 71 ir 82 punktais;
 • Bendrojo fizinio pasirengimo reikalavimais asmenims, pretenduojantiems į tarnybą Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžiose įstaigose, patvirtintais Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 1R-57 ,,Dėl bendrojo fizinio pasirengimo reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į tarnybą Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžiose įstaigose, ir pataisos pareigūnams patvirtinimo“.

 

Specialieji reikalavimai pretendentams:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir 1 metų darbo patirtį bausmių vykdymo įstaigų sistemoje;
 • atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Statute;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir kitais su bausmių vykdymo sistemos veikla susijusiais teisės aktais bei pedagogikos, psichologijos ir valdymo etikos pagrindais ir kitais su darbine veikla susijusiais teisės aktais;
 • mokėti dirbti Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Outlook, Internet Explorerkompiuterinėmisprogramomis.

 Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, iki 2016 m. rugsėjo 19 d. imtinai, asmeniškai privalo pateikti įstaigai:

 • rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir šių dokumentų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą;
 • užpildyta Pretendento anketą;
 • asmens, pretenduojančio dirbti valstybės tarnyboje, privačių interesų deklaraciją, pateiktą per Valstybės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą ir atspausdintą.

Jei pagal pateiktus dokumentus pretendentas atitiks pareigybei keliamus specialiuosius reikalavimus, teisės aktų nustatyta tvarka jis turės pasitikrinti sveikatos būklę Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centre.

Pretendentams, kurie tinkami tarnybai pagal nustatytus sveikatos būklės reikalavimus, bus išsiunčiamas pranešimas apie fizinio pasirengimo patikrinimo datą, laiką ir vietą, atrankos datą, laiką ir vietą.

Išsamesnė informacija apie skelbiamą atranką teikiama Vilniaus pataisos namuose Personalo skyriuje (adresu: Rasų g. 8, Vilnius, 224 kabinete), tel. (8 5) 219 8823.

 

VILNIAUS PATAISOS NAMŲ

SOCIALINĖS REABILITACIJOS SKYRIAUS

PUSIAUKELĖS NAMŲ POSKYRIO VIRŠININKO

 PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

 1. 1.      Pusiaukelės namų poskyrio viršininkas yra statutinis valstybės tarnautojas.
 2. 2.      Pareigybės lygis – A
 3. 3.      Pareigybės kategorija - 11

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

4. Pusiaukelės namų poskyrio viršininko pareigybė reikalinga koordinuoti socialinių darbuotojų darbą taip, kad nuteistųjų socialinės reabilitacijos ir intensyvaus rengimo lygtiniam paleidimui iš pataisos įstaigos priemonės būtų tinkamai derinamos su nuteistųjų užimtumo veiklų (darbo, mokslo, studijų) laiku.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

5. Bendroji veiklos sritis:

                      5.1. poskyrio darbo organizavimas;

                      5.2. pavaldžių darbuotojų darbo ir veiklos kontrolė.

                      6. Specialioji veiklos sritis:

                      6.1. nuteistųjų pataisos proceso organizavimas, įgyvendinimas ir kontrolė;

                      6.2. nuteistųjų, gyvenančių Pusiaukelės namuose, nusikaltimų ir pažeidimų  užkardymas ir prevencija.

 

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

                        7. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

                     7.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

                     7.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir 1 metų darbo patirtį bausmių vykdymo įstaigų sistemoje;

                     7.3. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Statute;

                     7.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir kitais su bausmių vykdymo sistemos veikla susijusiais teisės aktais bei pedagogikos, psichologijos ir valdymo etikos pagrindais ir kitais su darbine veikla susijusiais teisės aktais;

                     7.5. mokėti dirbti Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Outlook, Internet Explorerkompiuterinėmisprogramomis.

 

 

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO  FUNKCIJOS

 

         8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

         8.1. vadovauja poskyrio socialiniams darbuotojams, užtikrinant teisės aktuose ir poskyrio nuostatuose jiems pavestų užduočių ir funkcijų vykdymą;

         8.2. rengia  poskyrio ketvirčio planus, užtikrinant tikslingą poskyrio darbą;

         8.3. ruošia ataskaitas bei nustatytos formos statistinę medžiagą apie nuteistųjų dalyvavimą socialinės reabilitacijos programose;

         8.4. dalyvauja drausmės komisijos posėdžiuose, užtikrinant tinkamą bei individualų nuteistojo elgesio įvertinimą bei tinkamos drausminės poveikio priemonės pritaikymą;

         8.5. priima nuteistuosius asmeniniais klausimais, užtikrinant efektyvų kylančių klausimų ar problemų sprendimą;

         8.6. priima nuteistuosius atvykusius į Pusiaukelės namus, apie atvykusį nuteistąjį informuoja budintįjį direktoriaus padėjėją;

         8.7. pasirašytinai supažindina nuteistąjį su nuteistųjų elgesio taisyklėmis (teisėmis ir pareigomis), Pusiaukelės namų dienotvarke, Pusiaukelės namų nuostatais ir Aprašu;

         8.8. paskiria nuteistajam jo gyvenamąją patalpą (kambarį) ir miegamąją vietą;             

         8.9. informuoja Pusiaukelės namų nuteistuosius apie Pusiaukelės namų vidaus tvarkos taisyklių, Pusiaukelės namų dienotvarkės, Pusiaukelės namų nuostatų ir Aprašo, Lietuvos Respublikos Bausmių vykdymo kodekso pakeitimus, užtikrinant bendrosios nuteistųjų teisės gauti informaciją apie bausmės atlikimo tvarką ir sąlygas, savo teises bei pareigas, įgyvendinimą;

         8.10. teisės aktų nustatyta tvarka administruoja nuteistųjų, siūlomų perkelti į Pusiaukelės namus, sąrašą;

         8.11. aiškinasi nuteistųjų režimo pažeidimų priežastis ir sąlygas, siekiant užkardyti tolimesnius pažeidimus bei parinkti tinkamas poveikio priemones;

         8.12. auklėjimo tikslais palaiko ryšius su nuteistųjų artimaisiais, užtikrinant socialinės reabilitacijos tikslų efektyvų įgyvendinimą;

         8.13. reikalauja iš nuteistųjų laikytis Pusiaukelės namų vidaus tvarkos taisyklių bei analizuoja nuteistųjų tarpusavio santykius, užtikrinant tinkamų priemonių konfliktinei situacijai likviduoti pritaikymą;

         8.14. administruoja poskyrio veiklą, užtikrinant savalaikį nuostatų, pareigybių aprašymų, charakteristikų parengimą, darbo drausmės kontrolę;

                     8.15. siekiant užtikrinti Saugumo technikos taisyklių laikymąsi, supažindina pavaldžius darbuotojus su Priešgaisrinės saugos, Administracijos darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija  bei Darbuotojo, dirbančio kompiuteriu, saugos ir sveikatos instrukcijomis darbo vietoje. Užtikrinant darbą tik su tvarkingomis darbo priemonėmis, kontroliuoja turimų įrenginių techninį stovį;

         8.16. reikalauja iš socialinių darbuotojų reikiamos informacijos apie socialinės reabilitacijos darbo organizavimą ir jo rezultatus, užtikrinant paruošiamąjį darbą integruojant nuteistuosius į laisvę;

         8.17. dalyvauja visuose masiniuose, kultūriniuose bei sportiniuose renginiuose nuteistiesiems, užtikrinant nuteistųjų užimtumą;

         8.18. ypatingų įvykių metu, kuo skubiau atvyksta į pataisos namus ir iki Specialiųjų grupių atvykimo sustiprina Apsaugos ir priežiūros budinčiosios pamainos pareigūnų pajėgas bei padeda lokalizuoti ypatingo įvykio vietą;

         8.19. dalyvauja atestacinių komisijų posėdžiuose, užtikrinant pareigūnų tinkamumo užimamoms pareigoms patikrinimą;

         8.20. organizuoja  pasitarimus poskyrio darbo organizavimo ir mokymo klausimais, užtikrinant supažindinimą su įstatymų pakeitimais, darbo efektyvumo klausimais;

         8.21. teikia  pataisos namų vadovybei pasiūlymus dėl socialinės reabilitacijos darbo organizavimo, užtikrinant taikomų priemonių efektyvumo gerinimą;

         8.22. užtikrina Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, Europos konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ir žeminantį elgesį ar baudimą, Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacijų bei Europos kalinimo įstaigų taisyklių nuostatų įgyvendinimą pavaldaus poskyrio veikloje;

          8.23. reguliariai asmeniškai lankosi visuose nuteistųjų gyvenamosiose vietose (kambariuose) ir vertina  socialinių darbuotojų darbo rezultatus, atsižvelgiant į tvarką gyvenamosiose vietose, nuteistųjų pastabas bei socialinių darbuotojų dokumentų valdymo kokybę;

          8.24. organizuoja, ne rečiau kaip kartą per savaitę, tikrinimą nuteistųjų darbo ir mokymosi vietose;

          8.25. vykdo poskyrio darbuotojų darbo laiko apskaitą;

          8.26. kontroliuoja socialinės reabilitacijos programų savalaikę vykdymo eigą ir terminus, užtikrinant jų efektyvumą;

          8.27. nesant skyriaus viršininko, (atostogų, ligos ar komandiruotės metu) laikinai vykdo jo funkcijas;

          8.28. esant būtinumui (atostogos, liga ir kt.) pavaduoja kitą socialinį darbuotoją;

   8.29. vykdo kitas nenuolatinio pobūdžio funkcijas, susijusias su Pusiaukelės namų pavestų uždavinių įgyvendinimu.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

 

   9. Pusiaukelės namų poskyrio viršininkas yra tiesiogiai pavaldus Socialinės reabilitacijos skyriaus viršininkui.

___________________________________    

 

Pretendentai dalyvaujantys konkurse:

1.Ernesta Visockytė,

2.Pavel Srebniuk,

3.Mindaugas Burškys,

4.Žygimantas Šimaitis

 

 

 

 

 
 
Informacija atnaujinta 2019 m. gruodžio 31 d. 15:56
 

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos