Konkursai ir atrankos

Paskelbta atranka

2016-09-01

Vadovaudamasis Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto 10, 12 straipsniais, Pataisos pareigūnų tarnybos organizavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 1R-59 ,,Dėl pataisos pareigūnų tarnybos organizavimo taisyklių ir pataisos pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos nuostatų patvirtinimo“, 6, 7, 8 ir 9 punktais:

1. S k e l b i u  atranką Vilniaus pataisos namų Socialinės reabilitacijos skyriaus vyresniojo specialisto  pareigybei užimti (pareigybės lygis – B, kategorija – 7).

2. Specialieji reikalavimai:

2.1. turėti ne žemesnį, kaip aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

2.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais  bausmių vykdymo sistemos ir pataisos įstaigų veiklą bei asmenų, paleidžiamų iš šių  įstaigų,  resocializaciją;

2.3. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos bei teisės aktų rengimo taisykles;

2.4. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

2.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

2.6. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams, Kalėjimų departamento prie  Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos statute.

3. Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, iki 2016 m. rugsėjo 13 d. imtinai, asmeniškai privalo pateikti įstaigai:

3.1. rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

3.2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;

3.3. gyvenimo aprašymą;

3.4. užpildytą Pretendento anketą;

3.5. asmens, pretenduojančio dirbti valstybės tarnyboje, privačių interesų deklaraciją, pateiktą per Valstybės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą ir atspausdintą.

4. Išsamesnė informacija apie skelbiamą atranką teikiama Vilniaus pataisos namuose Personalo skyriuje (adresu: Rasų g. 8, Vilnius, 224 kabinete), tel. (8 5) 219 8823.

5. P a v e d u  Administracijos reikalų skyriui:

5.1. šį įsakymą paskelbti Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos pavaldžioms įstaigoms;

5.2. informaciją apie atranką viešai paskelbti įstaigos interneto svetainėje ir įstaigos skelbimų lentoje.

 

 

SOCIALINĖS REABILITACIJOS SKYRIAUS

VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Socialinės reabilitacijos skyriaus (toliau – skyrius) vyresnysis specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – B.

3. Pareigybės kategorija – 7.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti nuteistųjų socialinę reabilitaciją.

 

III. veiklos sritys

 

5.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – nuteistųjų socialinėje reabilitacijoje.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti ne žemesnį, kaip aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais  bausmių vykdymo sistemos ir pataisos įstaigų veiklą bei asmenų, paleidžiamų iš šių  įstaigų,  resocializaciją;

6.3. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos bei teisės aktų rengimo taisykles;

6.4. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

6.6. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams, Kalėjimų departamento prie  Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos statute.

 

 

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. teikia metodinę bei praktinę pagalbą nuteistiesiems, atliekantiems laisvės atėmimo bausmę pataisos namuose, asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų gavimo klausimais ir pilietybės įgijimo klausimais;

7.2. organizuoja asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų išdavimą nuteistiesiems, atliekantiems laisvės atėmimo bausmę pataisos namuose;

7.3. siekdamas efektyviau organizuoti statistinių duomenų apie asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų išdavimą nuteistiesiems rengia ir teikia Kalėjimų departamentui ataskaitą apie asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų išdavimą nuteistiesiems;

7.4. bendradarbiauja su valstybės institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų nuteistiesiems, atliekantiems laisvės atėmimo bausmę pataisos namuose išdavimo ir grąžinimo klausimais, užtikrindamas tikslų reikiamos informacijos pateikimą ir efektyvų bendradarbiavimą su kitomis institucijomis;

7.5.  rengia, tvarko, apskaito ir saugoja skyriaus bylas ir dokumentaciją;                              

                  7.6. teikia skyriaus viršininkui ar jo pavaduotojui siūlymus nuteistųjų socialinės reabilitacijos ir skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

                  7.7. dalyvauja rengiant teisės aktų projektus nuteistųjų socialinės reabilitacijos ir skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

7.8. rengia įsakymų projektus, pažymas apie įvykdytas pagrindines veiklos priemones bei protokoluoja susirinkimų ir pasitarimų posėdžius;

7.9. nagrinėja gaunamus piliečių ir nuteistųjų atliekančių laisvės atėmimo bausmę pataisos namuose pareiškimus, prašymus, pasiūlymus ir skundus bei rengia atsakymų projektus, užtikrindamas piliečių ir nuteistųjų,  teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų pareiškimų, prašymų ir skundų nagrinėjimą;

7.10. nagrinėja gaunamus valstybės institucijų ir visuomeninių organizacijų raštus bei rengia atsakymų projektus, užtikrindamas tikslų reikiamos informacijos pateikimą ir bendradarbiavimą su kitomis institucijomis;

            7.11. atlieka pataisos namų Nuteistųjų priskyrimo paprastajai grupei ir nuteistųjų suskirstymo į būrius (gyvenamąsias patalpas) bei Drausmės komisijos sekretoriaus funkcijas;

7.12. pataisos namų teritorijoje lydi interesantus, atvykusius nuteistųjų socialinės reabilitacijos ir skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

7.13. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pataisos namų vadovybės ir skyriaus viršininko ar jo pavaduotojo pavedimus.

 

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus viršininko pavaduotojui.

 

 

__________________________

 

 
 
Informacija atnaujinta 2019 m. gruodžio 31 d. 15:56
 

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos