Konkursai ir atrankos

Paskelbta atranka

2016-11-11

Vilniaus pataisos namai organizuoja atranką Vilniaus pataisos namų  Ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto (pareigybės aprašymas)  (A   lygio,   8   kategorijos   statutinio   valstybės tarnautojo) pareigybei užimti.

Atranką   vykdo Vilniaus   pataisos   namų   direktoriaus   sudaryta   atrankos  Ūkio  skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms užimti komisija.

Atranka organizuojama vadovaujantis:

  • Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto 12 straipsnio 1 ir 3 dalimis; Pataisos pareigūnų tarnybos organizavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 1R-59 ,,Dėl Pataisos pareigūnų tarnybos   organizavimo   taisyklių   ir   Pataisos   pareigūnų   tarnybinės   veiklos   vertinimo komisijos nuostatų patvirtinimo“.
  • Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 966 „Dėl Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 60-69, 71 ir 82 punktais. Bendrojo   fizinio   pasirengimo   reikalavimais   asmenims,   pretenduojantiems  į   tarnybą Kalėjimų departamente   prie   Lietuvos   Respublikos   teisingumo   ministerijos   ir   jam pavaldžiose įstaigose,  patvirtintais  Lietuvos Respublikos   teisingumo   ministro   2015   m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 1R-57 ,,Dėl bendrojo fizinio pasirengimo reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į tarnybą Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžiose įstaigose, ir pataisos pareigūnams patvirtinimo“.

Specialieji reikalavimai pretendentams:

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

-  turėti darbo patirties energetinių ir šiluminių tinklų organizavimo srityje;

-  turėti galiojantį energetikos darbuotojo kvalifikacijos atestatą; 

- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir kitus su  bausmių vykdymo sistemos veikla susijusius teisės aktus,  taip  pat valstybinių įstaigų administravimą, statybos ir remonto darbus;

-  mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

-  gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

-  atitikti   reikalavimus,   nustatytus   pareigūnams   Tarnybos   Kalėjimų   departamente   prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statute.

Asmenys,   pageidaujantys   dalyvauti   atrankoje,   iki  2016   m.   lapkričio   22   d.   imtinai, asmeniškai privalo pateikti įstaigai:

  • rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  • asmens   tapatybę   patvirtinantį   dokumentą,   išsilavinimą   patvirtinantį   dokumentą   ir   šių dokumentų kopijas;
  • galiojantį energetikos darbuotojo kvalifikacijos atestatą;
  • gyvenimo aprašymą;
  • užpildyta Pretendento anketą;
  • asmens, pretenduojančio dirbti valstybės tarnyboje, privačių interesų deklaraciją, pateiktą per   Valstybės   mokesčių inspekcijos   Elektroninio   deklaravimo   informacinę   sistemą   ir atspausdintą.

Jei   pretendentas   atitiks   specialiuosius   reikalavimus, teisės aktų nustatyta tvarka turės pasitikrinti sveikatos  būklę Lietuvos Respublikos vidaus  reikalų   ministerijos Medicinos centre. (Siuntimas į  Medicinos centrą pasitikrinti  sveikatos neišduodamas pretendentui,  kurio  sveikata Medicinos   centre   buvo   tikrinta, jei atranką  organizuojančiai  įstaigai buvo pateikta galiojanti Medicinos centro pažyma apie jo tinkamumą tarnybai ir pareigoms, į kurias paskelbta atranka.

Siuntimas į Medicinos centrą pasitikrinti sveikatos taip pat neišduodamas pretendentui, kuris yra pataisos pareigūnas, jei atranką organizuojančiai įstaigai buvo pateikta Medicinos centro pažyma apie jo tinkamumą tarnybai ir pareigoms, į kurias paskelbta atranka, taip pat informacija apie atliktus periodinius profilaktinius sveikatos patikrinimus (sveikatos pasas, medicininės apskaitos forma Nr. 048/a, nurodyta Privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų, pildomų sveikatos priežiūros įstaigose, sąraše ir saugojimo terminuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos  ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos  priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“)

Pretendentai, kurie tinkami tarnybai pagal nustatytus sveikatos būklės reikalavimus, turės atlikti fizinio pasirengimo patikrinimą. (Fizinio   pasirengimo   patikrinimas   neatliekamas  pretendentui,  kurio   fizinis   pasirengimas buvo tikrintas ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius, jeigu atranką organizuojančiai įstaigai buvo pateikti dokumentai apie pretendento bendrojo fizinio pasirengimo atitiktį reikalavimams, taip pat pretendentui, kuris yra pataisos pareigūnas)

Išsamesnė informacija apie skelbiamą atranką teikiama Vilniaus pataisos namuose Personalo

skyriuje (adresu: Rasų g. 8, Vilnius, 224 kabinete), tel. (8 5) 219 8823.

 

Atrankoje dalyvauja:

Sigitas Veida

 

 
 
Informacija atnaujinta 2019 m. gruodžio 31 d. 15:44