Konkursai ir atrankos

Paskelbta atranka

2018-02-20

Vilniaus pataisos namai organizuoja atranką 3 (trims) Vilniaus pataisos namų Apsaugos ir priežiūros skyriaus specialistų (dinaminės priežiūros) pareigybių užimti: pareigybės grandis - pataisos pareigūnas, pareiginės algos koeficientas (baziniais dydžiais) 5-9.

Specialieji reikalavimai pretendentams:

 2.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) ar jam lygiavertį išsilavinimą;

2.2. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

2.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos veiklą, korupcijos prevenciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimą;

2.4. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statute;

2.5. atitikti Sveikatos būklės sąvado, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. IV-380/V-618, nustatytus reikalavimus (II skiltis), asmenims pretenduojantiems į statutines pareigas.

3. Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, iki 2018 m. kovo 4 d. imtinai asmeniškai privalo pateikti įstaigai:

3.1. rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

3.2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;

3.3. gyvenimo aprašymą;

3.4. užpildytą Pretendento anketą;

3.5. asmens, pretenduojančio dirbti valstybės tarnyboje, privačių interesų deklaraciją, pateiktą per Valstybės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą ir atspausdintą.

4. Išsamesnė informacija apie skelbiamą atranką teikiama Vilniaus pataisos namuose Personalo skyriuje (adresu: Rasų g. 8, Vilnius, 224 kabinete), tel. (8 5) 219 8823.

 

Atrankoje dalyvauja:

1. Aleksandras Ivanov,

2. Konstantinas Lobko.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUSSPECIALISTO (DINAMINĖS PRIEŽIŪROS)

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Apsaugos ir priežiūros skyriaus (toliau – APS) specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės grandis – pataisos pareigūnas.

3. Pareiginės algos koeficientas (baziniais dydžiais) – 5-9.

 

II. PASKIRTIS

 4. Pareigybė reikalinga vykdyti įstaigoje laisvės atėmimo bausmę atliekančių nuteistųjų dinaminę priežiūrą.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 5. Šias pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – laisvės atėmimo bausmę atliekančių nuteistųjų priežiūra ir socialinė reabilitacija.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS

TARNAUTOJUI

 6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) ar jam lygiavertį išsilavinimą;

6.2. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

6.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos veiklą, korupcijos prevenciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimą;

6.4. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statute;

6.5. atitikti Sveikatos būklės sąvado, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. IV-380/V-618, nustatytus reikalavimus (II skiltis), asmenims pretenduojantiems į statutines pareigas.

 

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. kontroliuoja, kad nuteistieji vykdytų įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus ir laikytųsi jiems nustatytų elgesio taisyklių;

7.2. gerai žino jam priskirtame objekte esančių nuteistųjų skaičių, kontroliuoja jų judėjimą bei dalyvauja nuteistųjų skaičiuotėse ir patikrinimuose;

7.3. žino pataisos namų objektų, požeminių įrenginių ir komunikacijų išdėstymą;

7.4. naujai atvykusiems nuteistiesiems nurodo paskirtas gyvenamąsias vietas, supažindina juos su įstaigos teritorija, vidaus tvarka bei nustatytais režimo reikalavimais;

7.5. intensyviai stebi naujai atvykusius nuteistuosius jų adaptacijos laikotarpiu (1 mėnesį) ir padeda jiems adaptuotis įstaigoje;

7.6. pagal savo kompetenciją padeda nuteistiesiems spręsti su jų sveikatos priežiūra susijusius klausimus: nedelsdamas informuoja Sveikatos priežiūros tarnybą (toliau SPT) ir direktoriaus budintįjį padėjėją apie ūmius nuteistųjų sveikatos sutrikimus ar neadekvatų elgesį, registruoja nuteistuosius priėmimui pas gydytojus, atskirais atvejais lydi juos į SPT, konsultuoja asmens higienos klausimais;

7.7. padeda nuteistiesiems realizuoti jų teises, susijusias su pasimatymų ir telefoninių pokalbių suteikimu, siuntinių, laiškų ir smulkiųjų paketų gavimu, teikia reikalingą informaciją dėl pirmiau minėtų teisių realizavimo, padeda spręsti kylančias problemas;

7.8. pagal galimybes (kompetenciją) padeda spręsti įvairaus pobūdžio nuteistųjų asmenines, socialines problemas (klausimus), siekdamas užtikrinti savalaikį problemos (klausimo) sprendimą, arba nurodo nuteistajam darbuotoją, kompetentingą išspręsti problemą;

7.9. stebi ir vertina jam priskirtos nuteistųjų grupės mikroklimatą. Pastebėjęs pokyčius, pagal kompetenciją priima sprendimus problemoms išspręsti arba kreipiasi pagalbos į kompetentingą darbuotoją. Apie nuteistųjų keliamas problemas, reiškiamą nepasitenkinimą ir kitus reikšmingus įvykius informuoja skyriaus bei įstaigos vadovybę;

7.10. vykdo tarpasmeninių konfliktų, kylančių tarp nuteistųjų, tarpininko funkciją, užtikrindamas konstruktyvų ir savalaikį problemų sprendimą;

7.11. domisi jam priskirtų nuteistųjų užimtumu, skatina juos dalyvauti socialinės reabilitacijos programose ir pozityvaus užimtumo priemonėse. Kontroliuoja nuteistųjų dalyvavimą įstaigoje vykdomuose bendrojo ir profesinio lavinimo mokymuose, socialinės reabilitacijos ir psichologinės terapijos užsiėmimuose. Kartu su nuteistaisiais dalyvauja įvairiose akcijose, renginiuose ir pan.;

7.12. reikalauja, kad nuteistieji tvarkytų savo gyvenamąsias ir pagalbines patalpas jam priskirtame objekte;

7.13. užkardo daiktų, kurie nėra įtraukti į nuteistiesiems leidžiamų įsigyti ir turėti maisto produktų, būtiniausių reikmenų ir kitų daiktų sąrašą, patekimą į įstaigos teritoriją;

7.14. imasi veiksmų nuteistųjų režimo reikalavimų pažeidimams ir nusikaltimams užkardyti, o pastebėjęs nuteistųjų elgesio taisyklių bei jiems nustatytų režimo reikalavimų pažeidimus tinkamai surašo tarnybinius pranešimus;

7.15. priskirtame objekte, įvykus ypatingiems įvykiams, kurių likvidavimui reikalingos papildomos pajėgos, įjungia aliarmo signalą ir pagal galimybes imasi veiksmų, būtinų šiems įvykiams likviduoti;

7.16. atlieka pataisos namų teritorijų, nuteistųjų, jų gyvenamų ir darbo patalpų kratas bei apžiūras;

7.17. gerai žino nuteistuosius įtrauktus į linkusiųjų pabėgti ir užpulti įskaitas, priskirtus rizikos grupei dėl savęs žalojimo ar bandymo nusižudyti bei nustatyta tvarka vykdo šių nuteistųjų priežiūrą priskirtame objekte;

7.18. renka, fiksuoja ir nustatyta tvarka perduoda atsakingiems pareigūnams dinaminės priežiūros procesui reikšmingą ir kitą svarbią informaciją;

7.19. pagal kompetenciją nagrinėja piliečių ir nuteistųjų prašymus, pareiškimus ir skundus;

7.20. tvarko APS dokumentaciją;

7.21. nustato nuteistųjų neblaivumą (girtumą) arba apsvaigimą nuo psichiką veikiančių medžiagų;

7.22. lydi (konvojuoja) nuteistuosius trumpalaikių išvykų už pataisos įstaigos ribų metu;

7.23. pataisos namuose susidarius ypatingai situacijai, direktoriaus budinčiojo padėjėjo nurodymu, atvyksta į įstaigą per kiek įmanoma trumpesnį laiką;

7.24. esant būtinumui panaudoja psichinę ir (ar) fizinę prievartą, specialiąsias priemones Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

7.25. vykdo kitus, su APS funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio, įstaigos vadovybės pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus APS vyriausiajam specialistui. 

 
 
Informacija atnaujinta 2019 m. gruodžio 31 d. 12:27
 

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?