Konkursai ir atrankos

Paskelbta atranka

2018-01-11

Vilniaus pataisos namai organizuoja atranką 1 (vienai) laisvai Vilniaus pataisos namų Apsaugos ir priežiūros skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybei  užimti: pareigybės grandis - vyresnysis pataisos pareigūnas, pareiginės algos koeficientas (baziniais dydžiais) 6-10.

2. Specialieji reikalavimai pretendentams:

            2.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam lygiavertį išsilavinimą;

            2.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį bausmių vykdymo sistemoje;

2.3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

2.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos veiklą, korupcijos prevenciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimą;

2.5. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statute;

2.6. atitikti Sveikatos būklės sąvado, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. IV-380/V-618, nustatytus reikalavimus (II skiltis), asmenims pretenduojantiems į statutines pareigas.

3. Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, iki 2018 m. sausio 23 d. imtinai asmeniškai privalo pateikti įstaigai:

3.1. rašytinį prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

3.2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;

3.3. gyvenimo aprašymą;

3.4. užpildytą Pretendento anketą;

3.5. asmens, pretenduojančio dirbti valstybės tarnyboje, privačių interesų deklaraciją, pateiktą per Valstybės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą ir atspausdintą.

4. Išsamesnė informacija apie skelbiamą atranką teikiama Vilniaus pataisos namuose Personalo skyriuje (adresu: Rasų g. 8, Vilnius, 224 kabinete), tel. (8 5) 219 8823.

APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (DINAMINĖS PRIEŽIŪROS)

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Apsaugos ir priežiūros skyriaus (toliau – APS) vyriausiasis specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės grandis – vyresnysis pataisos pareigūnas.

3. Pareiginės algos koeficientas (baziniais dydžiais) – 6-10.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Pareigybė reikalinga vadovauti dinaminę priežiūrą vykdantiems pareigūnams, kaupti, analizuoti ir apibendrinti dinaminės priežiūros proceso metu surinktą informaciją, tvarkyti APS dokumentaciją bei vykdyti kitas šiai pareigybei priskirtas funkcijas.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Šias pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – laisvės atėmimo bausmę atliekančių nuteistųjų priežiūra, jų socialinė reabilitacija bei pataisos namų apsauga.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam lygiavertį išsilavinimą;

6.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį bausmių vykdymo sistemoje;

6.3. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

6.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos veiklą, korupcijos prevenciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimą;

6.5. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statute;

6.6. atitikti Sveikatos būklės sąvado, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. IV-380/V-618, nustatytus reikalavimus (II skiltis), asmenims pretenduojantiems į statutines pareigas;

 

 

 

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. nedelsiant informuoja APS viršininką apie pastebėtus pataisos namų kriminogeninės būklės pokyčius;

7.2. žino pataisos namų objektų, požeminių įrenginių ir komunikacijų išdėstymą;

7.3. užkardo daiktų, kurie nėra įtraukti į nuteistiesiems leidžiamų įsigyti ir turėti maisto produktų, būtiniausių reikmenų ir kitų daiktų sąrašą, patekimą į įstaigos teritoriją;

7.4. žino vietas, kur yra didžiausia tikimybė nuteistiesiems pabėgti;

7.5. siūlo APS viršininkui konkrečias nuteistųjų priežiūros ir pataisos namų apsaugos organizavimo priemones;

7.6. tikrina nuteistųjų gyvenamąsias bei darbo patalpas, pastebėjęs trūkumus teikia pasiūlymus APS viršininkui, kaip juos pašalinti;

7.7. atlieka pataisos namų teritorijų, nuteistųjų, jų gyvenamų ir darbo patalpų kratas bei apžiūras;

7.8. pastebėjęs nuteistųjų elgesio taisyklių bei jiems nustatytų režimo reikalavimų pažeidimus tinkamai surašo tarnybinius pranešimus;

7.9. pagal kompetenciją nagrinėja piliečių ir nuteistųjų prašymus, pareiškimus ir skundus;

7.10. tvarko APS dokumentaciją bei ruošia skyriaus darbo ataskaitas;

7.11. atlieka tarnybinius patikrinimus;

7.12. rengia su APS veikla susijusių pataisos namų direktoriaus įsakymų projektus;

7.13. dalyvauja nuteistųjų skaičiuotėse ir patikrinimuose;

7.14. planuoja ir organizuoja nuteistųjų dinaminę priežiūrą vykdančių pareigūnų darbą, kontroliuoja šių pareigūnų veiksmus bei skiria jiems konkrečias užduotis;

7.15. rengia dinaminę priežiūrą vykdančių pareigūnų darbo grafikus;

7.16. koordinuoja dinaminės priežiūros pareigūnų bendradarbiavimą su kitais pataisos namų struktūriniais padaliniais;

7.17. atlieka nuteistųjų dinaminę priežiūrą vykdančių pareigūnų tarnybos tikslinius patikrinimus ir apie jų rezultatus informuoja APS viršininką ar įstaigos direktoriaus pavaduotoją;

7.18. aprūpina nuteistųjų dinaminę priežiūrą vykdančius pareigūnus tarnybine dokumentacija bei kitomis priemonėmis;

7.19. bendradarbiaudamas su Psichologinės ir Sveikatos priežiūros tarnybų bei Socialinės reabilitacijos ir Kriminalinės žvalgybos skyrių darbuotojais rengia priemonių planus bei užduotis dinaminės priežiūros pareigūnams, vykdant nuteistųjų psichologinių krizių, savižudybių ir savęs žalojimo prevenciją;

7.20. informuoja APS viršininką ir jo pavaduotoją apie dinaminės priežiūros eigą ir rezultatus, įgyvendintas bei planuojamas užduotis, teikia pasiūlymus dėl nuteistųjų dinaminės priežiūros proceso tobulinimo;

7.21. kaupia, analizuoja ir apibendrina dinaminę priežiūrą vykdančių pareigūnų informaciją apie įvykius, asmenis ir kitus veiksnius, galinčius turėti įtakos nuteistųjų pataisos procesui, įstaigos vidaus tvarkai ir asmenų saugumui;

7.22. perduoda atsakingiems pareigūnams dinaminės priežiūros procesui reikšmingą informaciją;

7.23. dalyvauja priimant į pataisos namus naujai atvykusius nuteistuosius, jiems būnant karantino patalpose dirba su nuteistaisiais individualų - aiškinamąjį darbą, kurio metu supažindina juos su įstaigoje nuteistiesiems nustatytais režimo reikalavimais;

7.24. kartu su Socialinės reabilitacijos skyriaus pareigūnais organizuoja nuteistųjų pozityvaus socialinio užimtumo renginius;

7.25. esant būtinumui atlieka pataisos namų direktoriaus budinčiojo padėjėjo ar sargybos viršininko funkcijas;

7.26. lydi (konvojuoja) nuteistuosius trumpalaikių išvykų už pataisos įstaigos ribų metu;

7.27. pataisos namuose susidarius ypatingai situacijai, direktoriaus budinčiojo padėjėjo nurodymu, atvyksta į įstaigą per kiek įmanoma trumpesnį laiką;

7.28. gerai žino priskirtų ginklų sandarą, techninius duomenis, jų saugojimo ir panaudojimo sąlygas bei saugaus elgesio su jais taisykles;

7.29. esant būtinumui, panaudoja psichinę ir (ar) fizinę prievartą, specialiąsias priemones ar šaunamąjį ginklą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

7.30. vykdo kitus, su APS funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio, įstaigos vadovybės pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus APS viršininkui.

_____________________

 

 

 
 
Informacija atnaujinta 2018 m. sausio 11 d. 14:41
 

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?