Nuostatai

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 1R-65

 VILNIAUS PATAISOS NAMŲ NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus pataisos namai yra Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) pavaldi įstaiga, kurios paskirtis – valstybės politikos įgyvendinimas vykdant laisvės atėmimo bausmes.

2. Vilniaus pataisos namai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos baudžiamuoju kodeksu, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksu, Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statutu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais.

3. Vilniaus pataisos namai yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu: Vilniaus pataisos namai. Įstaigos buveinės adresas: Rasų g. 8, LT-11350 Vilnius, Lietuvos Respublika.

4. Vilniaus pataisos namai yra biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų ir kitų valstybės pinigų fondų lėšų.

5. Vilniaus pataisos namų savininkė yra valstybė, savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota Teisingumo ministerija.

6. Vilniaus pataisos namų vieši pranešimai skelbiami įstaigos interneto svetainėje, jeigu teisės aktuose nenustatyta kitaip.

 II SKYRIUS

ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 7. Vilniaus pataisos namų veiklos tikslas – vykdyti laisvės atėmimo bausmes.

8. Vilniaus pataisos namai, siekdami veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

8.1. užtikrina įstatymų nustatytą įstaigoje laikomų nuteistųjų apsaugą, priežiūrą ir šių asmenų izoliavimo reikalavimus;

8.2. tvarko įstaigoje laikomų nuteistųjų įskaitą, organizuoja nuteistųjų priėmimą į įstaigą ir jų paleidimą, atskirais atvejais pristato (konvojuoja) nuteistuosius į Laisvės atėmimo vietų ligoninę arba kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą;

8.3. teisės aktų nustatyta tvarka tvarko įstaigoje laikomų nuteistųjų asmens duomenis, susijusius su laisvės atėmimo bausmės vykdymu;

8.4. užtikrina įstaigoje laikomų nuteistųjų buities sąlygas, nežeminančias žmogaus orumo ir atitinkančias Lietuvos higienos normas;

8.5. užtikrina įstaigoje laikomų nuteistųjų maitinimą ir materialinį aprūpinimą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytas normas;

8.6. vykdo nuteistųjų socialinę reabilitaciją, bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, asociacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir bendrijomis, savanoriais, siekdami užtikrinti veiksmingą nuteistųjų resocializaciją ir mažinti jų nusikalstamų veikų recidyvą;

8.7. organizuoja nuteistųjų užimtumą darbu įstaigoje ir už jos teritorijos ribų;

8.8. organizuoja įstaigoje laikomų nuteistųjų užimtumą naudinga bei tikslinga veikla;

8.9. teisės aktų nustatyta tvarka rengia socialinio tyrimo išvadas ir kitus dokumentus dėl nuteistųjų, kuriuos rengiamasi lygtinai paleisti iš įstaigos, teikia reikalingą pagalbą įstaigoje veikiančiai Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijai;

8.10. organizuoja įstaigoje laikomų nuteistųjų ir į įstaigą besikreipiančių asmenų priėmimą;

8.11. vykdo kriminalinę žvalgybą, atlieka ikiteisminius tyrimus, kitais būdais ir priemonėmis vykdo nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją;

8.12. vykdo kriminalinę žvalgybą ir ikiteisminius tyrimus dėl įstaigos pareigūnų, nestatutinių valstybės tarnautojų ir darbuotojų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų;

8.13. nustatyta tvarka įsigyja reikalingos įrangos, medžiagų ir kitų vertybių;

8.14. užtikrina tinkamą pastatų, statinių, inžinerinės ir kitos technikos eksploatavimą ir remontą;

8.15. teisės aktų nustatyta tvarka tvarko įstaigos buhalterinę apskaitą, užtikrina, kad ištekliai būtų naudojami racionaliai ir taupiai;

8.16. periodiškai analizuoja, prognozuoja ir planuoja įstaigos tarnybinę, ūkinę ir finansinę veiklą, kaupia statistinę ir kitą informaciją;

8.17. teisės aktų nustatyta tvarka priima į tarnybą pareigūnus ir valstybės tarnautojus, sudaro darbo sutartis su darbuotojais, rūpinasi pareigūnų įvadiniu profesiniu ir fiziniu parengimu, darbuotojų kvalifikacijos kėlimu, užtikrina jiems reikiamas darbo ir poilsio sąlygas;

8.18. nustatyta tvarka ir laiku informuoja Kalėjimų departamentą apie kriminogeninės būklės pakitimus įstaigoje, teikia teisės aktų nustatytas statistikos ir kitas ataskaitas;

8.19. nustatyta tvarka organizuoja įstaigos dokumentų valdymą;

8.20. dalyvauja rengiant įstatymų ir kitų teisės aktų projektus bausmių vykdymo srityje;

8.21. užtikrina įstaigoje laikomų nuteistųjų sveikatos privalomą medicininę kontrolę ir nustatytos apimties sveikatos priežiūrą;

8.22. užtikrina higienos, sanitarinių ir priešepideminių reikalavimų įgyvendinimo kontrolę, medicininių priešepideminių priemonių vykdymą;

8.23. teikia siūlymus Kalėjimų departamentui, taip pat savarankiškai rengia ir įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų paramos fondųfinansuojamus projektus bausmių vykdymo srityje;

8.24. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

 III SKYRIUS

ĮSTAIGOS TEISĖS

 9. Vilniaus pataisos namai, siekdami veiklos tikslo ir atlikdami jų kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

9.1. teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų juridinių asmenų informaciją ir dokumentus įstaigos kompetencijai priskirtais klausimais;

9.2. sudaryti sutartis su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniais ir juridiniais asmenimis;

9.3. teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją vykdyti viešojo administravimo funkcijas;

9.4. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

9.5. turėti ir kitų, nei šių nuostatų 4 punkte nurodytų, teisėtai gautų lėšų.

10. Vilniaus pataisos namai turi ir kitų teisių, kurias jiems suteikia įstatymai ir kiti teisės aktai.

IV SKYRIUS

ĮSTAIGOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 11. Vilniaus pataisos namų veikla organizuojama vadovaujantis Kalėjimų departamento direktoriaus tvirtinamu metiniu veiklos planu. Vilniaus pataisos namų metinis veiklos planas rengiamas vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“, ir skelbiamas įstaigos interneto svetainėje. Kaip vykdomas Vilniaus pataisos namų metinis veiklos planas, vertina Teisingumo ministerijos Centralizuotas vidaus audito skyrius.

12. Vilniaus pataisos namų veikla reguliuojama įstaigos direktoriaus įsakymais tvirtinamais: darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklėmis, administracijos padalinių nuostatais, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymais, kitais teisės aktais.

13. Vilniaus pataisos namams vadovauja direktorius, kurį skiria į pareigas ir iš jų atleidžia teisingumo ministras.

14. Vilniaus pataisos namų direktorius yra tiesiogiai pavaldus Kalėjimų departamento direktoriui ir atskaitingas teisingumo ministrui.

15. Vilniaus pataisos namų direktorius turi pavaduotoją (pavaduotojus). Pavaduotojas (pavaduotojai) tiesiogiai pavaldus (pavaldūs) ir atskaitingas (atskaitingi) įstaigos direktoriui.

16. Kai nėra Vilniaus pataisos namų direktoriaus (atostogos, komandiruotė ir kiti atvejai), jo funkcijas atlieka direktoriaus pavaduotojas, kurio pareigybės aprašyme nustatyta tokia funkcija, arba teisingumo ministro įsakymu paskirtas kitas įstaigos, Kalėjimų departamento ar jam pavaldžios įstaigos pareigūnas.

17. Vilniaus pataisos namų direktorius:

17.1. sprendžia įstaigos kompetencijai priskirtus klausimus ir atsako už įstaigai nustatyto veiklos tikslo pasiekimą, veiklos planavimą ir organizavimą, funkcijų atlikimą;

17.2. atstovauja įstaigai Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijose ir tarptautinėse organizacijose;

17.3. pagal kompetenciją užtikrina, kad įstaigoje būtų vykdomi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimai;

17.4. kasmet teikia Kalėjimų departamentui įstaigos metinę veiklos ataskaitą, teisingumo ministrui pareikalavus, atsiskaito už įstaigos veiklą;

17.5. spręsdamas jo kompetencijai priskirtus klausimus, leidžia įsakymus ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi, pasirašo įgaliojimus, kitus vidaus administravimo dokumentus;

17.6. pagal kompetenciją užtikrina racionalų ir taupų lėšų ir turto naudojimą, efektyvios įstaigos vidaus kontrolės sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

17.7. priima į pareigas ir iš jų atleidžia pareigūnus, valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, skatina juos, skiria nuobaudas ir pašalpas;

17.8. užtikrina įstaigoje darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų vykdymą;

17.9. teisės aktų nustatyta tvarka skiria paskatinimus ir nuobaudas įstaigoje laikomiems nuteistiesiems;

17.10. atlieka kitas įstatymų, šių nuostatų ir kitų teisės aktų jam pavestas funkcijas.

V SKYRIUS

ĮSTAIGOS VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

18. Vilniaus pataisos namų finansų kontrolė atliekama įstaigos direktoriaus tvirtinamų finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka.

19. Vilniaus pataisos namų valstybinį auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė. Vilniaus pataisos namų vidaus auditą teisės aktų nustatyta tvarka atlieka Teisingumo ministerijos Centralizuotas vidaus audito skyrius, o lėšų naudojimo kriminalinei žvalgybai auditą – Kalėjimų departamento administracijos padalinys.

20. Vilniaus pataisos namų veiklą taip pat prižiūri ir kontroliuoja Kalėjimų departamentas ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka įgaliotos institucijos.

 VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 21. Vilniaus pataisos namai reorganizuojami, pertvarkomi arba likviduojami Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 _________________

Informacija atnaujinta 2014 m. spalio 2 d. 13:29