Nuostatai

PATVIRTINTA

Kalėjimų departamento prie

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

direktoriaus 2022 m. gruodžio  30 d.

įsakymu Nr. V-576

 

LIETUVOS KALĖJIMŲ TARNYBOS

VILNIAUS KALĖJIMO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos kalėjimų tarnybos Vilniaus kalėjimo nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Lietuvos kalėjimų tarnybos (toliau – Tarnyba) Vilniaus kalėjimo (toliau – Kalėjimas) statusą, uždavinius, funkcijas, teises, veiklos organizavimą ir atsakomybę bei veiklos kontrolę.

2. Kalėjimas yra Tarnybos administracijos padalinys, nesantis kitame administracijos padalinyje, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Tarnybos direktoriui.

3. Kalėjimas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, teisingumo ministro, Tarnybos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir Nuostatais.

4. Kalėjimo struktūra nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu ir Tarnybos direktoriaus patvirtintu Tarnybos pareigūnų, karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašu. Kalėjimo pareigūnų, karjeros valstybės tarnautojų ir dirbančių pagal darbo sutartis darbuotojų (toliau visi kartu – darbuotojai) kompetenciją, funkcijas, pavaldumą nustato jų pareigybių aprašymai.

5. Kalėjimą sudaro du skyriai: Resocializacijos skyrius ir Saugumo valdymo skyrius.

6. Kalėjimas turi dokumentų blanką ir antspaudą su savo pavadinimu.

 

II SKYRIUS

KALĖJIMO UŽDAVINIAI

 

7. Pagrindiniai Kalėjimo uždaviniai yra:

7.1. užtikrinti suimtųjų, nuteistųjų areštu ir nuteistųjų laisvės atėmimo bausme resocializaciją; 

7.2. užtikrinti saugią aplinką bausmės atlikimo ir suėmimo vykdymo vietoje bei laisvės atėmimo vietos apsaugą; 

7.3. užtikrinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą.

 

III SKYRIUS

KALĖJIMO FUNKCIJOS

 

8. Kalėjimas, įgyvendindamas jam nustatytus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

8.1.        Suimtųjų, nuteistųjų areštu ir nuteistųjų laisvės atėmimo bausme resocializacijos užtikrinimo srityje:

8.1.1. organizuoja nuteistųjų bausmių vykdymo individualizavimą;

8.1.2. organizuoja ir vykdo socialinį bei psichologinį darbą su suimtaisiais ir nuteistaisiais;

8.1.3. organizuoja suimtųjų, nuteistųjų dvasinių ir socialinių poreikių tenkinimą;

8.1.4. atlieka nuteistųjų nusikalstamo elgesio rizikos vertinimus, rengia socialinio tyrimo išvadas; 

8.1.5. planuoja nuteistųjų resocializacijos procesą ir tikslines nuteistųjų nusikalstamo elgesio rizikos valdymo priemones, kartu su nuteistuoju įgyvendina suplanuotas priemones; 

8.1.6. vykdo individualų ir grupinį darbą su suimtaisiais ir nuteistaisiais, teikia pagalbą jiems sprendžiant asmenines ir socialines problemas, vykdo individualias ar grupines konsultacijas, teikia psichologinę pagalbą, įgyvendina elgesio pataisos programas ir kitas priemones, siekiant padėti nuteistiesiems sėkmingai resocializuotis, o suimtiesiems maksimaliai sumažinti neigiamą suėmimo vykdymo poveikį;

8.1.7. organizuoja suimtųjų, nuteistųjų užimtumą;

8.1.8. padeda organizuoti suimtųjų, nuteistųjų įtraukimą į darbinę, individualią veiklą ir nuteistųjų įtraukimą į darbą už kalėjimo teritorijos ribų, kartu su kitais Lietuvos kalėjimų tarnybos administracijos padaliniais;

8.1.9. taiko atkuriamojo pobūdžio priemones, skatinant nuteistuosius atlyginti nusikalstama veika padarytą žalą; 

8.1.10. vykdo švietėjišką, aiškinamąją ir kitokią prevencinę veiklą, skatinančią suimtuosius ir nuteistuosius atsisakyti vartoti tabaką, alkoholį, narkotines, psichotropines ar kitokias psichiką veikiančias medžiagas;

8.1.11. telkia asociacijas, religines bendruomenes ir bendrijas, savanorius darbui su suimtaisiais ir nuteistaisiais ir koordinuoja jų veiklą šioje srityje; atlieka kitas Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekse ir Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatyme nustatytas funkcijas, susijusias su socialiniu darbu su suimtaisiais, nuteistųjų resocializacija ir jų recidyvą mažinančiomis priemonėmis;

8.2. Saugios aplinkos bausmės atlikimo ir suėmimo vykdymo vietoje (toliau kartu – laisvės atėmimo vieta) ir laisvės atėmimo vietos apsaugos užtikrinimo srityje:

8.2.1. įgyvendina dinaminį saugumą kartu su kitais Lietuvos kalėjimų tarnybos administracijos padaliniais;

8.2.2. užtikrina kalėjimo apsaugą ir jame laikomų kalinamųjų priežiūrą ir teisių įgyvendinimą, izoliavimą ir režimo reikalavimų laikymąsi;

8.2.3. užtikrina tinkamą šaunamųjų ginklų, šaudmenų bei specialiųjų priemonių apskaitą, eksploatavimą, saugojimą, išdavimą, nurašymą ir techninę būklę, ginkluotės apyvartą;

8.2.4. vykdo veiklą, susijusią su kalinamųjų priėmimu, perkėlimu ir paleidimu iš laisvės atėmimo vietos, įskaitos dokumentų įforminimu, teismo nuosprendžių ir nutarčių bei kitų sprendimų vykdymu;

8.2.5. vykdo su kalėjimo veikla susijusių įstatymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimą;

8.2.6. vykdo nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją kalėjime, įgyvendina leidimų įeiti į kalėjimą išdavimo procedūras bei kontroliuoja asmenų įėjimo (išėjimo), transporto priemonių įvažiavimo į kalėjimo teritoriją (išvažiavimo iš jos) tvarką, kalinamųjų kratų atlikimą, jų daiktų patikrinimų ir asmeninių daiktų svėrimą, kalėjimo patalpų ir jo prieigų apžiūras;

8.2.7. užtikrina bausmių vykdymo, kardomojo kalinimo įstatymų įgyvendinimą;

8.2.8. nagrinėja piliečių, suimtųjų (nuteistųjų), kitų asmenų skundus, pareiškimus, pasiūlymus, valstybės institucijų raštus;

8.2.9. užtikrina kalinamųjų priėmimo, laikymo ir paleidimo teisėtumą, tvarko kalinamųjų asmens bylas bei atlieka kitas su kalinamųjų įskaita susijusias procedūras;

8.3. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo srityje:

8.3.1. bendradarbiauja su Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos administracijos padaliniu dėl suimtųjų, nuteistųjų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų išdavimo;

8.3.2. bendradarbiauja su švietimo, mokslo ir kitomis įstaigomis organizuojant suimtųjų ir nuteistųjų bendrąjį ugdymą, profesinį ir aukštąjį mokymą;

8.3.3. bendradarbiauja su kitomis įstaigomis ir organizacijomis, teikiančiomis medicinines, psichologines ar socialines paslaugas asmenims, žalingai vartojantiems tabaką, alkoholį, narkotines, psichotropines ir kitokias psichiką veikiančias medžiagas;

8.3.4. bendradarbiauja, organizuojant suimtųjų ir nuteistųjų resocializaciją, su kitomis įstaigomis ir organizacijomis, patikimais savanoriais;

8.3.5. bendradarbiauja su Vidaus reikalų ministerijos koviniais padaliniais, priešgaisrinės apsaugos, policijos ir kitomis teisėsaugos institucijomis organizuojant specialiosios taktikos treniruotes ir pratybas;

 

9.1. Kalėjimas taip pat vykdo šias funkcijas:

9.1.1. dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;

9.1.2. dalyvauja įgyvendinant kitų Tarnybos administracijos padalinių veiklos procedūras;

9.1.3. vykdo išankstinę ir einamąją finansų kontrolę pagal Kalėjimo kompetenciją;

9.1.4. numato Kalėjimo darbuotojų mokymo bei kvalifikacijos tobulinimo poreikį bei užtikrina darbuotojų dalyvavimą mokymo bei kvalifikacijos tobulinimo renginiuose;

9.1.5. vizuoja įsakymų, sutarčių projektus ir kitus dokumentus Kalėjimo kompetencijai priskirtais klausimais;

9.1.6. nagrinėja Tarnybos administracijos padalinių paklausimus bei rengia atsakymus ar teikia konsultacijas Kalėjimo kompetencijai priskirtais klausimais;

9.1.7. organizuoja paklausimų ir kitokio pobūdžio raštų valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms, visuomeninėms organizacijoms rengimą, taip pat atsakymų į suimtųjų, nuteistųjų ir kitų asmenų prašymus, pareiškimus ir skundus parengimą;

9.1.8. bendradarbiaujant su bendrąsias funkcijas vykdančiais padaliniais, užtikrina, kad įgyvendinant kalėjimo veiklos tikslus optimaliai ir racionaliai būtų valdomi bei panaudojami finansiniai, materialiniai, žmogiškieji ir informacijos ištekliai;

9.1.9. tvarko Kalėjimo veiklos dokumentus, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą perdavimą į archyvą;

9.1.10. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas Kalėjimo kompetencijai priskirtais klausimais.

 

IV SKYRIUS

KALĖJIMO TEISĖS

 

10. Kalėjimas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi teisę:

10.1. iš Tarnybos administracijos padalinių gauti informaciją, dokumentus, jų kopijas (išrašus), reikalingus pavestų funkcijų įgyvendinimui;

10.2. pagal kompetenciją teikti Tarnybos vadovybei pasiūlymus dėl teisės aktų rengimo ar tobulinimo;

10.3. Tarnybos vadovybės nurodymu atstovauti Tarnybą rengiant ir vykdant tarptautinius projektus, palaikyti ryšius su Lietuvos Respublikos, užsienio ir tarptautinėmis teisėsaugos bei kitomis institucijomis;

10.4. įstatymų nustatyta tvarka turėti ir naudoti tarnybinius ginklus ir specialiąsias priemones;

10.5. teisės aktų nustatyta tvarka naudotis Tarnybos ir kitų valstybės institucijų, įmonių ir organizacijų informacinėmis sistemomis ir registrais;

10.6. konvojuoti nuteistuosius, suimtuosius ir kitus sulaikytus asmenis;

10.7. Kalėjimas gali turėti ir kitų pagal veiklos sritį teisės aktuose jam nustatytų teisių.

 

V SKYRIUS

KALĖJIMO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

11. Kalėjimo darbas organizuojamas vadovaujantis Tarnybos metiniais veiklos planais, šiais Nuostatais, Tarnybos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo bei kanclerio pavedimais ir rezoliucijomis.

12. Kalėjimo veiklą organizuoja Kalėjimo viršininkas.

13. Kalėjimo viršininkas yra tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriui.

14. Kalėjimo viršininkas:

14.1. planuoja ir organizuoja Kalėjimo darbą, teikia pasiūlymus Tarnybos direktoriui dėl Kalėjimo veiklos tobulinimo,teikia informaciją Tarnybos metiniam veiklos planui bei teikia plano įgyvendinimo ataskaitas, pagal kompetenciją užtikrina šiame plane numatytų priemonių įgyvendinimą;

14.2. organizuoja Kalėjimo nuostatų ir Kalėjimo skyrių darbuotojų pareigybių aprašymų parengimą ir teikia Tarnybos direktoriui juos tvirtinti;

14.3. atsako už Kalėjimui pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą;

14.4. teikia Tarnybos direktoriui pasiūlymus dėl:

14.4.1. vidaus darbo tvarkos dokumentų rengimo;

14.4.2. Nuostatų keitimo ir pareigybių skaičiaus;

14.4.3. Kalėjimo darbuotojų tarnybinės (darbo) veiklos vertinimo;

14.4.4. Kalėjimo darbuotojų kvalifikacijos kėlimo;

14.4.5 komisijų ir darbo grupių sudarymo ir kitais klausimais;

14.5. teikia pasiūlymus Tarnybos direktoriui dėl Kalėjimo darbuotojų skatinimo, tarnybinių ar drausminių nuobaudų jiems skyrimo;

14.6. nustatyta tvarka atsiskaito Tarnybos direktoriui už Kalėjimo veiklą;

14.7. vykdo einamąją finansų kontrolę;

14.8. vykdo kitas Kalėjimo viršininko pareigybės aprašyme ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas, Tarnybos direktoriaus, Tarnybos direktoriaus pavaduotojo ir kanclerio pavedimus;

14.9. organizuoja ginkluotės ir specialiųjų priemonių apyvartą kalėjime;

14.10. Kai laikinai nėra Kalėjimo viršininko (atostogos, komandiruotė ar liga), jo pareigybės aprašyme numatytas funkcijas atlieka Tarnybos direktoriaus įsakymu paskirtas Tarnybos pareigūnas.

15. Kalėjimo skyriams vadovauja ir jų veiklą organizuoja skyrių viršininkai, kurie:

15.1. organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą;

15.2. atsako už skyriaus veiklos tikslų įgyvendinimą, uždavinių ir funkcijų vykdymą;

15.3. planuoja skyriaus veiklą, organizuoja bendradarbiavimą su teisėsaugos institucijomis ir kitomis institucijomis, įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis;

15.4. pagal kompetenciją pasirašo ir tvirtina skyriaus darbuotojų parengtus dokumentus;

15.5. supažindina naujai priimtus į darbą skyrių darbuotojus su jų pareigybių aprašymais, Tarnybos darbo reglamentu, Nuostatais ir kitais jų darbui reikalingais teisės aktais;

15.6. užtikrina, kad skyriaus veikloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, Europos Sąjungos teisės aktų, tarptautinių sutarčių, vykdomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, teisingumo ministro, Tarnybos direktoriaus įsakymai ir kiti teisės aktai.

16. Kalėjimo skyrių viršininkai yra tiesiogiai pavaldūs Kalėjimo viršininkui.

17. Kai laikinai nėra skyriaus viršininko (atostogos, komandiruotė ar liga), jo funkcijas atlieka Tarnybos direktoriaus įsakymu paskirtas vienas iš skyriaus pareigūnų.

18. Kalėjimo skyrių darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs ir atsiskaito už pavedimų vykdymą skyrių viršininkams.

19. Kalėjimo darbuotojai atlieka pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, vykdo pavestas užduotis.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Su Nuostatais pasirašytinai ar dokumentų valdymo sistemos priemonėmis supažindinami visi Kalėjimo darbuotojai.

21. Nuostatai gali būti keičiami ir (ar) papildomi Tarnybos direktoriaus sprendimu.

 

___________________

Informacija atnaujinta 2023 m. sausio 5 d. 16:13