Istorija

VILNIAUS PATAISOS NAMŲ ISTORIJA

 

                      Kolonija įsteigta vadovaujantis Lietuvos sovietų socialistinės respublikos vidaus reikalų ministerijos (LSSR VRM) 1944 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr.13 ir pradėjo veikti nuo 1944 m. rugsėjo 10 d.. Bendrosios neįslaptintos raštvedybos dokumentuose įstaiga vadinosi OČ-12/1 (rusiškai ОČ-12/1), o įslaptintuose - Pataisos darbų kolonija Nr.1 (sutrumpintai PDK -1, rusiškai-Ispravitelno trudovaja kolonija №1, sutrumpintai - ITK-1). Kolonija buvo pavaldi Lietuvos SSR Vidaus reikalų ministerijos Įkalinimo vietų valdybai (rusiškai- Upravlenije mest zakliučenija ministerstva vnutrenich del Litovskoj SSR, sutrumpintai UMZ MVD LSSR).

Įstaiga įkurta buvusio Vizitiečių vienuolyno patalpose ir teritorijoje esančioje adresu Rasų g. 6, Vilnius.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reiklų ministerijos 1990 m. spalio 27 d. Nr.619 , Pataisos darbų kolonijai Nr. 1 ( OČ 12/1) suteiktas pavadinimas “Pataisos reikalų departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reiklų ministerijos Vilniaus griežtojo režimo pataisos darbų kolonija”.

Vadovaujantis 1998 m. sausio 10 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.23 “Dėl Pataisos darbų ir socialinės psichologinės reabilitacijos įstaigų reorganizavimo” (Žin., 1998, Nr.5-96), nutarta reorganizuoti baigiančias veiklą valstybines įmones- išskaidyti jas į nurodytąsias biudžetines įstaigas ir valstybės įmones. (Pataisos reikalų departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus griežtojo režimo pataisos darbų koloniją į biudžetinę įstaigą Pataisos reikalų departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus griežtojo režimo pataisos darbų koloniją ir Vilniaus griežtojo režimo pataisos darbų kolonijos valstybės įmonę).

Vadovaujantis 2000m. rugpjūčio 24d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.963 pakeistas pavaldumas iš Pataisos reikalų departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos į Kalėjimų departamentą prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (Žin., 2000, Nr.72-2232). Vilniaus įstaigai suteiktas pavadinimas “Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Vilniaus 1-oji griežtojo režimo pataisos darbų kolonija” (įsigalioja nuo 2000m. rugsėjo 1d.).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001m. birželio 29d. nutarimu Nr.813 ”Dėl Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžių Vilniaus 1-osios griežtojo režimo pataisos darbų kolonijos ir Vilniaus 2-osios griežtojo režimo pataisos darbų kolonijos reorganizavimo” (Žin.,2001, Nr.57-2050) Vilniaus 1-oji griežtojo režimo pataisos darbų kolonija reorganizuota į Vilniaus 2-ąją griežtojo režimo pataisos darbų koloniją. (Reorganizuoti nuo 2001 m. spalio 1 d. Kalėjimų departamentui prie LR teisingumo ministerijos pavaldžias Vilniaus 1-ąją griežtojo režimo pataisos darbų koloniją ir Vilniaus 2-ąją griežtojo režimo pataisos darbų koloniją prijungimo būdu- prijungti prie Vilniaus 2-osios griežtojo režimo pataisos darbų kolonijos, kuri tęs veiklą, Vilniaus 1-ąją griežtojo režimo pataisos darbų koloniją, kuri kaip juridinis asmuo baigs veiklą).

2003-05-01 įsigaliojus dabartiniam Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksui, Vilniaus 2-oji griežtojo režimo pataisos darbų kolonija buvo pervadinta į Vilniaus 2-uosius pataisos namus. 2003 m. birželio 4 d. LR teisingumo ministro įsakymu Nr. 168 buvo patvirtinti Vilniaus 2-ųjų pataisos namų nuostatai, kurie nustato, kad Vilniaus 2-ieji pataisos namai yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke, antspaudą su Lietuvos valstybės herbu bei savo pavadinimu. Įstaigos buveinės adresas: Rasų g 8, LT 11350 Vilnius, Lietuvos Respublika.

2001 m. spalio 1 d. sujungus Kalėjimų departamentui prie LR teisingumo ministerijos pavaldžias Vilniaus 1-ąją griežtojo režimo pataisos darbų koloniją ir Vilniaus 2-ąją griežtojo režimo pataisos darbų koloniją, Vilniaus 1-osios griežtojo režimo pataisos darbų kolonijos patalpos ir pastatai buvo renovuojami į naujus pataisos namus, atitinkančius dabartinius reikalavimus ir nustatytas higienos normas. O pataisos namai, dalyvaujant Kalėjimų departamentui, pasirašė panaudos sutartį su Vilniaus Arkivyskupija, kuri leido toliau naudotis pastatais esančiais Rasų g. 6, Vilniuje, kur kadaise buvo Jėzaus širdies bažnyčia ir Vizitiečių vienuolyno ansamblis.

Atlikus numatytus darbus, 2006 m. gruodžio 18 dieną nuteistieji, laisvės atėmimo bausmę atliekantys Vilniaus 2-uosiuose pataisos namuose bei gyvenantys adresų Rasų g. 6, buvo perkelti į naujai renovuotas patalpas, esančias Rasų g. 8.

2010 m. liepos 21 d. Vyriausybės nutarimu Nr.1063 prie Vilniaus 2-ųjų pataisos namų buvo prijungti Vilniaus 1-ieji pataisos namai (Sniego g. 2). Nuo šiol šios dvi įstaigos susiliejo į vieną ir turi VILNIAUS PATAISOS NAMŲ pavadinimą.

Nuo 2019 m. balandžio 1 d. Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas prijungtas prie Vilniaus pataisos namų (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2018 m. lapkričio 26 d. įsakymas Nr. 1R-253 ,,Dėl Kybartų pataisos namų ir Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo reorganizavimo“). Reorganizavimo tikslas – sumažinti biudžetinių įstaigų skaičių, optimizuoti šių įstaigų bendrąsias funkcijas ir jų valdymą, racionaliau naudoti materialinius ir finansinius išteklius, gerinti bausmių ir suėmimo vykdymą. Minėtu laikotarpiu Vilniaus pataisos namuose bausmę atliko 491, o Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime ‒ 524 asmenys. Vykdant teisingumo ministro įsakymą dėl Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo iškeldinimo, visų pirma buvo pradėtas nuteistųjų iki gyvos galvos bei nuteistųjų, kuriems teismas paskyrė bausmę atlikti kalėjime, perkėlimas. Sklandaus perkėlimo proceso užtikrinimui buvo vykdomas ypatingas konvojus, įkalinimo įstaigų pareigūnai bendradarbiavo, siekdami palengvinti nuteistųjų adaptacinį laikotarpį. Iki 2019-07-02 iš Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo sėkmingai perkelti nuteistieji laisvės atėmimu iki gyvos galvos, nuteistieji terminuotu laisvės atėmimu (kalėjimo režimu), areštu bei suimtieji. 2019 m. pabaigoje Vilniaus pataisos namuose buvo 778 nuteistieji ir suimtieji, o 2018 m. pabaigoje bendras suimtųjų ir nuteistųjų skaičius Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime ir Vilniaus pataisos namuose buvo 1229, t. y. po reorganizacijos minėtų asmenų skaičius 2019 m. sumažėjo 36,6 %. Taip pat optimizuota Vilniaus pataisos namų administracijos struktūra, sumažintas vadovaujančio personalo bei darbuotojų skaičius.


 

Informacija atnaujinta 2021 m. balandžio 12 d. 12:34