Tarptautinis bendradarbiavimas

Vilniaus pataisos namai 2020 m. gegužės mėnesio 4 d. pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Kalėjimų departamentu prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos dėl 2014-2021 metų Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programos „Teisingumas ir vidaus reikalai“ projekto „Lietuvos bausmių vykdymo sistemos kokybės gerinimas“ (toliau – NOR projektas) įgyvendinimo.

NOR Projekto tikslas – sukurti efektyvų nuteistųjų resocializacijos procesą, šiuolaikišką personalo profesinio rengimo, mokymo ir kompetencijos ugdymo sistemą ir pagerinti infrastruktūrą.

Projekto tikslo įgyvendinimas iš esmės apima šias pagrindines veiklas:

1)      naujo Mokymo centro statyba ir įrengimas;

2)      pilotinės pataisos įstaigos sukūrimas;

3)      dinaminės apsaugos diegimas;

4)      normalumo principo įdiegimas;

5)      bausmių vykdymo sistemos darbuotojų mokymai.

NOR Projekto uždaviniai:

  1. Pagerinti nuteistųjų resocializacijos procesą ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą;
  2. Sukurti profesiniam rengimui, mokymui ir kompetencijų ugdymui pritaikytą, taip pat Europos standartus atitinkančią Vilniaus PN ir Pravieniškių PN-AK 3-io sektoriaus kamerų tipo gyvenamąsias patalpas ir resocializacijai bei užimtumui pritaikytą infrastruktūrą;

Išvystyti elektroninį monitoringą;

  1. Pertvarkyti Lietuvos bausmių vykdymo sistemos personalo profesinio rengimo, mokymo ir kompetencijų ugdymo sistemą.

Įgyvendinant 1-ąjį uždavinį, planuojama:

  • plėtoti nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo sistemą, įdiegti nepilnamečių nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo metodiką;
  • perimti iš Norvegijos partnerių elgesio pataisos programas, orientuotas spręsti tokias su nusikalstamo elgesio recidyvo rizika susijusias problemas kaip priklausomybė nuo psichiką veikiančių medžiagų, smurtinis elgesys, žemas socialinių įgūdžių ir kompetencijų lygis;
  • plėtoti bendradarbiavimą su Nevyriausybinėmis organizacijomis, įtraukiant šias organizacijas į nuteistųjų resocializacijos procesą; numatoma sukurti bendradarbiavimo modelį, kuris sudarytų galimybes nuteistiesiems įsitraukti į socialinių paslaugų sistemą dar iki jų išėjimo iš laisvės atėmimo bausmės atlikimo vietos;
  • įdiegti dinaminės apsaugos modelį, kuris remiasi profesionaliu pozityviu santykiu su nuteistaisiais kūrimu ir jų užimtumo didinimu, įtraukiant į prasmingas darbinio, meninio, kūrybinio pobūdžio veiklas. Vilniaus pataisos namuose numatoma organizuoti stalių, suvirinimo, elektros dirbtuvių veiklą, taip pat maisto gamybos įgūdžių ugdymo erdves, vairavimo teorijos mokymosi sąlygas, tapybos ir keramikos menų studijos veiklą;
  • sukurti elektroninių paslaugų nuteistiesiems sistemą, kurioje būtų galimybė teikti e-prašymus, e-užsakymus apsipirkimui, susipažinti su įkalinimo įstaigoje vykdomomis pozityvaus užimtumo veiklomis, jų organizavimo grafiku, profesinio mokymo programomis bei mokymo grafikais, įstaigoje/už įstaigos ribų esančiomis laisvomis darbo vietomis, taip pat užsiregistruoti norimose dalyvauti pozityvaus užimtumo veiklose, mokymuose ar pareikšti pageidavimą dirbti.

Įgyvendinant 2-ąjį uždavinį planuojama pastatyti 200 vietų kamerų tipo gyvenamąjį korpusą su visu reikiamu įrengimu ir pritaikymu atitinkančiu Europos žmogaus teisių apsaugos standartus.

3-iojo Projekto uždavinio įgyvendinimas apima naujo apie 3700 m2 mokymo centro statybą, profesinės mokymo įstaigos koncepcijos, pataisos pareigūno profesinio rengimo standarto parengimą, mokymo programų atnaujinimą ir parengimą, praktinio mokymo(si) koncepcijos ir praktinio mokymo(si) metodinės medžiagos parengimą, darbuotojų motyvavimo sistemos sukūrimą.

Informacija atnaujinta 2022 m. balandžio 6 d. 07:54