Bendradarbiavimas

Siekiant padėti nuteistiesiems integruotis į visuomenės gyvenimą Šiaulių apygardos probacijos tarnyba bendradarbiauja su įvairiomis įstaigomis, institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis.

 

2015 metais pasirašytos bendradarbiavimo sutartys:

 • 2015 m. sausio 22 d. Šiaulių apygardos probacijos tarnyba ir Socialinės integracijos centras pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Šia sutartimi šalys susitaria bendradarbiauti teikiant pagalbą asmenims, esantiems Probacijos tarnybos priežiūroje (ypač probuojamiesiems, grįžusiems iš laisvės atėmimo vietų, jų šeimų nariams bei nepilnamečiams), padėti jiems spręsti socialines bei psichologines problemas, didinti jų integracijos į bendruomenę (t.y. visuotinai priimtinų prosocialinių įgūdžių lavinimą ir (ar) ugdymą) bei darbo rinkos galimybes, skatinti bendruomenės narių dalyvavimą (savanorystę) asmenų resocializacijos procese, įvairiomis formomis skatinti Lietuvos gyventojų, valdžios institucijų, darbdavių bendradarbiavimą, mažinant asmenų, jų šeimos narių diskriminaciją - aktyvų lygių galimybių pažeidimų veiksmų bei kliuvinių sudarymą, siekiant įsidarbinti, dirbant, mokantis, arba norint dalyvauti įvairiose veiklose asmenims, kurie kažkokiomis savybėmis skiriasi nuo dominuojančios visuomenėje žmonių grupės, įvairiomis formomis.
 • 2015 m. kovo 17 d. Šiaulių apygardos probacijos tarnyba ir VŠĮ Kelmės rajono Psichikos sveikatos centras pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Šia sutartimi šalys susitaria bendradarbiauti įgyvendinant bendras resocializacijos, integracijos ir švietimo priemones, teikiant socialines paslaugas Šiaulių apygardos probacijos tarnybos Probacijos skyriaus, veikiančio Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje, priežiūroje esantiems asmenims, sergantiems priklausomybės ligomis, jų šeimos nariams ir dalintis profesine patirtimi socialinėje bei prevencinėje srityse. Taip pat rengti bendras smurto artimoje aplinkoje prevencines priemones bei jas įgyvendinti ir užtikrinti teismo skirto įpareigojimo dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose vykdymą.
 • 2015 m. kovo 30 d. Šiaulių apygardos probacijos tarnyba ir Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija, siekdami plėtoti socialinę partnerystę, sudarė kolektyvinę sutartį.
 • 2015 m. balandžio 9 d. Šiaulių apygardos probacijos tarnyba ir UAB Mažeikių psichinės sveikatos centras pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Šia sutartimi šalys susitaria teikti Šiaulių apygardos probacijos tarnybos Probacijos skyriaus, veikiančio Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje, priežiūroje esantiems asmenims (ypač probuojamiesiems, grįžusiems iš laisvės atėmimo vietų bei nepilnamečiams), specialistų konsultacijas ir organizuoti prevencinio pobūdžio renginius dėl priklausomybių ir žalingų įpročių, siekiant padėti jiems reabilituotis ir integruotis į bendruomenę.
 • 2015 m. balandžio 14 d. Šiaulių apygardos probacijos tarnyba ir VŠĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Šalys, apjungdamos savo patirtį, profesines žinias, įgūdžius, sutaria bendradarbiauti, įgyvendinant nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su smurtautojais, projekto darbus.
 • 2015 m. balandžio 21 d.  Šiaulių apygardos probacijos tarnyba ir Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Šia sutartimi šalys susitaria bendradarbiauti teikiant pagalbą Probacijos tarnybos priežiūroje esantiems asmenims, tarp jų ir nepilnamečiams, padėti jiems spręsti priklausomybių ir žalingų įpročių problemas, formuojant sveikos gyvensenos įgūdžius, padėsiančius tinkamai reintegruotis į bendruomenę, rengti bendras prevencines priemones bei jas įgyvendinti, skatinti savanorystę probacijoje.
 • 2015 m. gegužės 15 d. Šiaulių apygardos probacijos tarnyba ir Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Šia sutartimi šalys susitaria bendradarbiauti teikiant pagalbą Probacijos tarnybos priežiūroje esantiems asmenims, gyvenantiems Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje, tarp jų ir nepilnamečiams, formuojant sveikos gyvensenos įgūdžius, padėsiančius tinkamai reintegruotis į bendruomenę, rengti bendras prevencines priemones bei jas įgyvendinti, skatinti savanorystę probacijoje.
 • 2015 m. gegužės 25 d. Šiaulių apygardos probacijos tarnyba ir VšĮ Raseinių psichikos sveikatos centras pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Šia sutartimi šalys susitaria teikti priežiūroje esantiems asmenims (ypač probuojamiesiems, grįžusiems iš laisvės atėmimo vietų bei nepilnamečiams) gydytojo, psichologo konsultacijas, koordinuoti bendras pastangas, siekiant padėti asmenims reabilituotis ir integruotis į visuomenę.
 • 2015 m. gegužės 28 d. Šiaulių apygardos probacijos tarnyba ir Šiaulių miesto savivaldybės administracija pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Sutarties dalykas yra Šiaulių miesto savivaldybės nusikaltimų prevencijos programos tikslinių projektų finansavimo paraiškoje 2015-04-10 Nr. G-1807 pateiktame tikslinės programos projektas "Prevencinė veikla su smurtaujančiais asmenimis per smurtinį elgesį keičiančių programų taikymą", įgyvendinantis Nusikaltimų prevencijos programos papriemonę - "Socialinės rizikos ir socialinės atskirties asmenų viešosios tvarkos pažeidimų prevencija", įgyvendinimas ir finansavimas. Iš savivaldybės biudžeto skirta suma 1500 eurų.
 • 2015 m. gegužės 29 d. Šiaulių apygardos probacijos tarnyba ir Šiaulių miesto savivaldybės administracija pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Sutarties dalykas yra Šiaulių miesto savivaldybės nusikaltimų prevencijos programos tikslinių projektų finansavimo paraiškoje 2015-04-10 Nr. G-1807  pateiktame tikslinės programos projektas "Smurtinių nusikaltimų prevencijos rizikos šeimoje vykdymas per smurtinį elgesį keičiančių programų taikymą", įgyvendinantis Nusikaltimų prevencijos programos papriemonę - "socialinės rizikos ir socialinės atskirties asmenų viešosios tvarkos pažeidimų prevencija", įgyvendinimas ir finansavimas. Iš savivaldybės biudžeto skirta suma 900 eurų.
 • 2015 m. gegužės 29 d. Šiaulių apygardos probacijos tarnyba (toliau - Vykdytojas) ir Raseinių rajono savivaldybės administracija (toliau - Administracija) pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Šia sutartimi Administracija įsipareigoja iš dalies finansuoti Šiaulių apygardos probacijos tarnybos programos (projekto) "Būk pilietiškas" įgyvendinimą, o Vykdytojas įsipareigoja vykdyti numatytą veiklą ir tinkamai panaudoti gautas biudžeto lėšas.
 • 2015 m. birželio 1 d. Šiaulių apygardos probacijos tarnyba ir UAB Žemaitijos psichikos sveikatos centras pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Šia sutartimi šalys susitaria bendradarbiauti, įgyvendinant bendras resocializacijos, integracijos ir švietimo priemones, teikiant psichologines paslaugas priežiūroje esantiems asmenims, turintiems dvasinių, laikinų emocinių sunkumų, sergantiems priklausomybės ligomis, ir jų šeimos nariams ir dalintis profesine patirtimi socialinėje bei prevencinėje srityje.
 • 2015 m. birželio 5 d. Šiaulių apygardos probacijos tarnyba ir VšĮ Radviliškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos centras pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Šia sutartimi šalys susitaria bendradarbiauti, įgyvendinant bendras resocializacijos, integracijos ir švietimo priemones, teikiant socialines paslaugas priežiūroje esantiems asmenims sergantiems priklausomybės ligomis, jų šeimos nariams ir dalintis profesine patirtimi socialinėje bei prevencinėje srityse.
 • 2015 m. birželio 15 d. Šiaulių apygardos probacijos tarnyba ir Šiaulių vyskupijos Caritas pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Šia sutartimi šalys susitaria bendradarbiauti teikiant pagalbą prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms, esančioms Tarnybos priežiūroje, padėti jiems spręsti  psichologines problemas, skatinti savanorystę tarnyboje.
 • 2015 m. liepos 8 d. Šiaulių apygardos probacijos tarnyba ir telšių rajono savivaldybė pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Šia sutartimi šalys susitaria sudaryti sąlygas priežiūroje esantiems asmenims atlikti nemokamus darbus ir teikti informaciją Tarnybai apie šių darbų eigą ir rezultatus, padėti jiems spręsti socialines problemas, koordinuoti bendras pastangas, siekiant padėti asmenims reocializuotis į visuomenę.

2014 metais pasirašytos bendradarbiavimo sutartys:

 • 2014 m. vasario 10 d. Šiaulių apygardos probacijos tarnyba ir Šiaulių miesto savivaldybės Socialinių paslaugų centras pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Šia sutartimi šalys susitaria bendradarbiauti teikiant pagalbą Probacijos tarnybos priežiūroje esantiems asmenims, padėti jiems spręsti socialines-psichologines problemas, rengti bendras smurto artimoje aplinkoje prevencines priemones bei jas įgyvendinti, skatinti savanorystę probacijoje.
 • 2014 m. vasario 10 d. Šiaulių apygardos probacijos tarnyba ir Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokykla pasirašė bendradarbiavimo sutartį dėl bendradarbiavimo įgyvendinant projektą "Pakruojo atviro jaunimo centro dalinės erdvės pritaikymas ir veiklos išplėtimas organizuojant atvirą darbą su jaunimu", kurio tikslas įtvirtinti Pakruojo atviro jaunimo centro veiklą, sukuriant atvirą sporto zoną, bei išplečiant siūlomų veiklų ir programų pasirinkimą, gerinant jų prieinamumą jaunimui.
 • 2014 m. vasario 17 d. Šiaulių apygardos probacijos tarnyba ir VšĮ Gargždų vaikų ir jaunimo edukacinis centras pasirašė susitarimą dėl dalyvavimo projekto "Jaunimo užimtumo didinimas netradicinės sportinės veiklos pagalba" veiklose.
 • 2014 m. vasario 27 d. Šiaulių apygardos probacijos tarnyba ir Vilniaus apygardos probacijos tarnyba pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kurios tikslas yra apjungti savo pastangas, siekiant veikti bendrai, nesteigiant naujo juridinio asmens, turint tikslą kartu įgyvendinti pagal 2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamos programos LT14 "Pataisos, įskaitant bausmes be įkalinimo" projektą "Taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) programos baudžamojoje justicijoje sukūrimas ir įgyvendinimas".
 • 2014 m. kovo 3 d. Šiaulių apygardos probacijos tarnyba ir Raseinių krizių centras pasirašė bendradarbiavimo sutarį, kurios tikslas yra padėti Probacijos tarnybos priežiūroje esantiems asmenims spręsti socialines, psichologines problemas bei koordinuoti bendras pastangas, siekiant jiems padėti reabilituotis ir integruotis į visuomenę, skatinti savanorystę probacijoje.
 • 2014 m. gegužės 8 d. Šiaulių apygardos probacijos tarnyba ir Viešoji įstaiga Joniškio psichikos sveikatos centras pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuria susitarė bendradarbiauti teikiant pagalbą priežiūroje esantiems asmenims, padėti jiems spręsti socialines-psichologines problemas, koordinuoti bendras pastangas integracijos į visuomenę procese, rengti bendras smurto artimoje aplinkoje prevencines priemones bei jas įgyvendinti, skatinti savanorystę probacijoje.
 • 2014 m. gegužės 13 d. Šiaulių apygardos probacijos tarnyba ir Tarptautinė žmogaus gerovės asociacija  pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuria susitarė bendradarbiauti vykdant projektą, finansuojamą iš 2009-2014 metų Europos ekonominių erdvių programos „Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“, „Socialinę atskirtį patiriančių Joniškio rajono bedarbių socialinė ir profesinė reabilitacija“, siekiant asmenis, grįžusius iš įkalinimo įstaigų integruoti į darbo rinką Šiaulių miesto ir rajono savivaldybių teritorijose.
 • 2014 m. liepos 7 d. Šiaulių apygardos probacijos tarnyba ir Kelmės rajono socialinių paslaugų tarnybos Vaikų ir jaunimo užimtumo dienos klubas "Parama" pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuria susitarė bendradarbiauti teikiant pagalbą asmenims, esantiems Probacijos tarnybos priežiūroje (ypač probuojamiesiems, grįžusiems iš laisvės atėmimo vietų bei nepilnamečiams), padedant jiems spręsti socialines-psichologines problemas, didinant jų integraciją į bendruomenę, t. y. visuotinai priimtinų prosocialinių įgūdžių lavinimas ir (ar) ugdymas.
 • 2014 m. rugsėjo 9 d. Šiaulių apygardos probacijos tarnyba ir viešoji įstaiga „Papildoma mylia“ pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Šalys susitarė bendradarbiauti sudarant galimybę probacijos tarnybos priežiūroje esantiems asmenims, gyvenantiems Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje (ypač probuojamiesiems, grįžusiems iš laisvės atėmimo vietų, bei nepilnamečiams), dalyvauti viešosios įstaigos „Papildoma mylia“ vykdomose Elgesio pataisos programose, rengti bendras smurto artimoje aplinkoje prevencines priemones bei jas įgyvendinti, skatinti savanorystę Probacijoje.
 • 2014 m. spalio 16 d. Šiaulių apygardos probacijos tarnyba ir Moterų veiklos inovacijų centras pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Šalys susitarė bendradarbiauti teikiant pagalbą Probacijos tarnybos priežiūroje esantiems asmenims, gyvenantiems Šiaulių miesto ir rajono savivaldybių veiklos teritorijoje, padėti jiems spręsti socialines-psichologines problemas, rengti bendras smurto artimoje aplinkoje prevencines priemones bei jas įgyvendinti, skatinti savanorystę probacijoje.
 • 2014 m. spalio 17 d. Šiaulių apygardos probacijos tarnyba, Šiaulių vyskupijos Šeimos centras ir VšĮ "Motinos Teresės šeimų namai"  pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Šalys susitarė bendradarbiauti teikiant pagalbą Probacijos tarnybos priežiūroje esantiems asmenims, gyvenantiems Šiaulių miesto savivaldybės veiklos teritorijoje, padėti jiems spręsti socialines-psichologines problemas, rengti bendras smurto artimoje aplinkoje prevencines priemones bei jas įgyvendinti, skatinti savanorystę probacijoje ir užtikrinti pagalbą Namams, siunčiant asmenis atlikti viešųjų darbų bausmę, baudžiamojo ir auklėjamojo poveikio priemones  nemokamus darbus.
 • 2014 m. spalio 21 d. Šiaulių apygardos probacijos tarnyba ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Šalys susitarė bendradarbiauti, įgyvendinant vieną iš projekto "Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)" Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-002 veiklų – mokinių profesinį veiklinimą.
 • 2014 m. gruodžio 8 d. Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos bei Kalėjimų departamentui pavaldžios įstaigos pasirašė asmens duomenų teikimo sutartį.

 

 

2013 metais pasirašytos bendradarbiavimo sutartys:

 • 2013 m. sausio 22 d. Šiaulių apygardos probacijos tarnyba ir Socialinės integracijos centras pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Šios sutarties tikslas – teikti pagalbą asmenims, esantiems Probacijos tarnybos registre (ypač probuojamiesiems, grįžusiems iš laisvės atėmimo vietų bei nepilnamečiams) (toliau - Klientai), padėti jiems spręsti socialines bei psichologines problemas, didinti jų integracijos į bendruomenę (t. y. visuotinai priimtinų prosocialių įgūdžių lavinimą ir (ar) ugdymą) bei darbo rinkos galimybes, skatinti bendruomenės narių dalyvavimą (savanorystę) Klientų resocializacijos procese, įvairiomis formomis skatinti Lietuvos gyventojų, valdžios institucijų, darbdavių bendradarbiavimą, mažinant Klientų, jų šeimos narių diskriminaciją – aktyvų lygių galimybių pažeidimų veiksmų bei kliuvinių sudarymą, siekiant įsidarbinti, dirbant, mokantis arba norint dalyvauti įvairiose veiklose asmenims, kurie kažkokiomis savybėmis skiriasi nuo dominuojančios visuomenėje žmonių grupės, įvairiomis formomis.
 • 2013 m. kovo 12 d. Šiaulių apygardos probacijos tarnyba ir Viešoji įstaiga Pakruojo vaikų ir jaunimo klubas prie Pakruojo rajono policijos komisariato (toliau - Klubas) pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Šia sutartimi šalys susitaria bendradarbiauti, įgyvendinant Klubo projektą "Norime būti sveiki ir saugūs". Šios sutarties tikslas – didinti jaunų žmonių užimtumą, iniciatyvumą, saugumą, aktyvumą, pilietiškumą, skatinti jaunimo ir kitų nevalstybinių organizacijų partnerystę, bendradarbiavimą ir savanorystę, mažinti jaunimo socialinę atskirtį, skleisti informaciją apie Pakruojo rajono jaunimo vykdomą veiklą.
 • 2013 m. kovo 21 d. Šiaulių apygardos probacijos tarnyba ir Šiaulių rajono Ginkūnų seniūnijos bendruomenė pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Šia sutartimi šalys susitaria bendradarbiauti, siekiant padėti Šiaulių apygardos probacijos tarnybos priežiūroje esantiems asmenims reintegruotis į bendruomenę, siekiant išvengti jų socialinės atskirties bei formuoti socialiai priimtus gyvenimo įgūdžius.
 • 2013 m. balandžio 8 d. Šiaulių apygardos probacijos tarnyba ir VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Šia sutartimi šalys susitaria dėl bendradarbiavimo švietimo, socialinių paslaugų ir mokymo srityse, skatinant savanorystę, rengiant ir vykdant bendrus projektus Probacijos tarnybos priežiūroje esančių asmenų integracijos į bendruomenę procese.
 • 2013 m. balandžio 9 d. Šiaulių apygardos probacijos tarnyba ir Lietuvos Caritas organizacija pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Šios sutarties tikslas vykdyti socialinį-dvasinį darbą su nuteistaisiais, esančiais Probacijos tarnybos priežiūroje bei padėti jiems tinkamai reintegruotis į bendruomenę.
 • 2013 m. gegužės 8 d. Šiaulių apygardos probacijos tarnyba su Šiaurės Lietuvos kolegija pasirašė bendradarbiavimo sutartį dėl mokslo ir švietimo teorinės ir praktinės veiklos vienovės. Bendradarbiavimo tikslas – skatinti akademinės visuomenės aktyvesnį dalyvavimą (savanorystę) Šiaulių apygardos probacijos tarnybos prižiūrimų asmenų resocializacijos procese, siųsti studentus atlikti praktiką probacijos tarnyboje, viešinti savanorystės idėją ir kt. Sutartį pasirašė Šiaulių apygardos probacijos tarnybos direktorius Regimantas Mikaliūnas ir Šiaurės Lietuvos kolegijos direktorius dr. Mykolas Dromantas
Informacija atnaujinta 2015 m. liepos 24 d. 18:01

Pusiaukelės namai

Šiaulių APT renginių kalendorius

 
2018 m. liepa
 
P
A
T
K
P
Š
S
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos