Gintaras Valentukonis

 

 

PATVIRTINTA

 

Šiaulių tardymo izoliatoriaus direktoriaus

 

2022 m. gegužės   d. įsakymu

 

Nr.1-

 

ŠIAULIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS

RESOCIALIZACIJOS SKYRIAUS

PATARĖJAS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

 

 

 

 

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – VIII pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus viršininkui.

 

 

 

 

 

 

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS0

3. Pagrindinė veiklos sritis:0

3.1. kitos specialiosios veiklos sritys.

 

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):0

4.1. sprendimų įgyvendinimas.

 

 

 

 

 

 

 

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA0

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:0

5.1. Suimtųjų bei nuteistųjų resocializacijos organizavimas.

 

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:0

6.1. Pavaldžių darbuotojų veiklos organizavimas ir kontrolė.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

 

 

 

 

 

 

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

8. Koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.

9. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo ir rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

10. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

11. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.

12. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.

 

 

 

 

 

 

 

13. Organizuoja ir kontroliuoja pavaldžių darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbą.

14. Organizuoja ir koordinuoja fizinių asmenų savanoriškos veiklos teikimą suimtiesiems ir nuteistiesiems.

15. Vykdo įstaigoje savanoriaujančių fizinių asmenų instruktavimą, organizuoju jų mokymus.

 

 

 

 

 

 

 

16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

 
Informacija atnaujinta 2023 m. rugsėjo 15 d. 10:29