Kontaktai

Trakų g. 10, LT-76286 Šiauliai

Tel. +370 41 430921

Faks. +370 41 430936

El. paštas: administracija@siauliuti.lt

Pastaba. Vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis informacija apie įstaigoje laikomą suimtąjį/nuteistąjį telefonu neteikiama

 

 

            Atverti interaktyvų žemėlapį

 

LIETUVOS KALĖJIMŲ TARNYBOS PASITIKĖJIMO TELEFONAS 

 (8 5) 271 9022

pasitikejimas@kalejimai.lt

 

Naujienos

Šiaulių kalėjime vyko priešgaisrinės gelbėjimo pratybos

2023-10-24

Spalio 20 d. Lietuvos kalėjimų tarnybos Šiaulių kalėjime vyko funkcinės Šiaulių kalėjimo pareigūnų bei Šiaulių  priešgaisrinės gelbėjimo valdybos pareigūnų pratybos, kurių metu buvo imituojamas gaisras gamybinėje patalpoje. 

 

Pra­ty­bų me­tu pa­tik­rin­ta, kaip įstai­gos pa­rei­gū­nai su­ge­ba rea­guo­ti į ki­lu­sią ekst­re­ma­lią si­tua­ci­ją per­duo­dant ir prii­mant in­for­ma­ci­ją, nau­do­jant pir­mi­nes gais­ro ge­si­ni­mo ir as­mens sau­gos prie­mo­nes, de­ri­nant įstai­gos dar­buo­to­jų bei prieš­gais­ri­nių gel­bė­ji­mo pa­jė­gų veiksmu bei są­vei­ką.

Pa­si­bai­gus pra­ty­boms, ste­bė­to­jai ir ver­tin­to­jai pa­tei­kė sa­vo nuo­mo­nę dėl pra­ty­bų ei­gos, da­ly­vių veiks­mų bei ga­li­mų ino­va­ci­jų už­tik­ri­nant įstai­gos prieš­gais­ri­nę sau­gą.

Nuo­la­ti­nis Šiau­lių kalėjimo ir Šiau­lių prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos pa­rei­gū­nų bend­ra­dar­bia­vimas ir pe­rio­diš­kai ren­gia­mos funk­ci­nės pra­ty­bos lei­džia pa­siek­ti pra­ty­boms ke­lia­mus tiks­lus ir įgy­ven­din­ti ypatingus su lais­vės atė­mi­mo vie­tų spe­ci­fi­ka su­si­ju­sius už­da­vi­nius.

 

 

 
 
Informacija atnaujinta 2023 m. spalio 24 d. 12:47