Kontaktai

Trakų g. 10, LT-76286 Šiauliai

Tel. +370 41 430921

Faks. +370 41 430936

El. paštas: administracija@siauliuti.lt

Pastaba. Vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis informacija apie įstaigoje laikomą suimtąjį/nuteistąjį telefonu neteikiama

 

 

            Atverti interaktyvų žemėlapį

 

Naujienos

KRIMINALINĖ SUBKULTŪRA – KAS TAI?

2014-11-11

Kriminalinė subkultūra – tai nusikaltimus padariusių asmenų grupėms, arba anksčiau teistų asmenų grupėms, būdingų elgsenos modelių, vertybių bei nuostatų sistema, veikianti kaip organinė bendrosios kultūros dalis.Kriminalinės subkultūros pagrindą sudaro: vertybių sistema (prievartos, materialinės naudos ir kulto propagavimas, suvokimas apie darbą bei kitą visuomenei naudingą veiklą); elgsena (žargonai, tatuiruotės, pravardės, azartiniai žaidimai);griežtai nustatyta hierarchija, užtvirtinanti asmenybės padėtį suimtųjų (nuteistųjų) tarpe.

              Vadovaujantis 2014 m. birželio 5 d. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos įsakymu Nr. V-229 „Dėl kriminalinės subkultūros apraiškų laisvės atėmimo vietose prevencijos programos įgyvendinimo priemonių 2014 metų plano patvirtinimo“, Šiaulių tardymo izoliatoriuje buvo atlikta suimtųjų (nuteistųjų) anketinė anoniminė apklausa apie subkultūros apraiškas Šiaulių tardymo izoliatoriuje. Apklausoje dalyvavo 100 respondentų. Didžioji apklausoje dalyvavusių dalis – 18-25 metų amžiaus asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą, anksčiau nepriklausę jokiai subkultūros grupei. Vienu iš svarbiausių faktorių, respondentai pažymi, kad gyvenimas pataisos įstaigoje bendrose patalpose su daugybe kitų suimtųjų (nuteistųjų) nesudaro galimybių asmeniui išvengti esamų subkultūros tradicijų įtakos. Tačiau jie pažymi, kad būdami Šiaulių tardymo izoliatoriuje, jie nepriklauso egzistuojančiai subkultūros apraiškai. Apklausoje dalyvavusiųjų nuomone, visuomenėje ypač plinta tokie kriminalinės subkultūros bruožai, kaip jėgos kultas (išvaizda, elgesys) ir sumaterialėjimas (pinigai). Laisvės atėmimo vietose esančių asmenų susiskirstymą į kriminalinės subkultūros sistemas ir kastas, apklaustieji vertina gana panašiai: teigiamai (40 %), neigiamai (45 %), neturi nuomonės (15 %). Tačiau labai skiriasi respondentų atsakymai dėl nuomonės apie kriminalinės subkultūros įtaką pakartotiniam nusikalstamumui, plitimui už įkalinimo įstaigos ribų bei neigiamo poveikio visuomenei.

              Siekiant, kad naujai atvykę karantino patalpose laikomi nuteistieji ir suimtieji neturėtų nekontroliuojamų kontaktų su kitais asmenimis bei užkardant nuteistųjų (suimtųjų) kontaktavimą su kitose kamerose laikomais asmenimis, atliekama nuolatinė šių asmenų elgesio kontrolė. Bendradarbiaujant Kriminalinės žvalgybos, Socialinės reabilitacijos ir Apsaugos ir priežiūros skyrių pareigūnams, sekama informacija apie suimtuosius ir nuteistuosius, kurie kursto kitus asmenis laikytis kriminalinės subkultūros tradicijų, išklausant priežiūros postų prižiūrėtojų pranešimus. Budinčiųjų pamainų instruktažų metu jaunesniesiems pareigūnams nuolat primenama kaip elgtis, ką informuoti pastebėjus kriminalinės subkultūros apraiškas tarp nuteistųjų ir suimtųjų.

              Siekiant sukurti įmanomai saugią aplinką į tardymo izoliatorių iš pataisos namų perkeltiems nuteistiesiems, nesilaikantiems kriminalinės subkultūros taisyklių, Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnai, prieš skirdami į kameras atvykusius į tardymo izoliatorių nuteistuosius, praveda su jais pokalbius. Išsiaiškinus, kad nuteistasis, perkeltas iš pataisos namų, nesilaiko subkultūros tradicijų, toks asmuo skiriamas kartu su tokių pačių pažiūrų asmenimis. Tokiems asmenims yra skirtos atskiros kameros.

              Ūkio aptarnavimo būrio nuteistiesiems nuolat skaitomos paskaitos apie kriminalinės subkultūros žalą asmenybei ir apie kriminalinės subkultūros įtaką bei jos išgyvendinimo svarbą. Su socialiai pažeidžiamais nuteistaisiais organizuojami psichoterapiniai ir socialinių įgūdžių lavinimo užsiėmimai. Užsiėmimų metu siekiama formuoti efektyvaus ir konstruktyvaus bendravimo nuostatas bei jas tobulinti, mažinti kriminalinės subkultūros įtaką resocializacijos procesui, siekiama suformuoti neigiamą sampratą į nusikalstamumą ir pagerinti tarpasmeninius santykius. Ūkio aptarnavimo būrio nuteistiejiyra įdarbinti 100 %. Papildomai nuteistieji įtraukiami į nemokamus darbus tvarkant ŠTI teritoriją, gerinant nuteistųjų kultūros ir buities sąlygas: įrengtas meno terapijos kabinetas ir treniruoklių salė, garažo patalpose įrengtas dušas, pagal patvirtintą grafiką tvarkomos virtuvės bei tualeto patalpos.

           Siekiant sudaryti sąlygas laisvės atėmimo vietų įstaigų pareigūnams susipažinti su kitų įstaigų geros praktikos patirtimi mažinant kriminalinės subkultūros apraiškas, organizuojami susitikimai su kitų įstaigų darbuotojais. Šiaulių tardymo izoliatoriaus internetiniame tinklalapyje bei kitose masinės informacijos priemonėse (televizijos reportažuose, dienraščiuose) skelbiama informacija apie suimtųjų (nuteistųjų) pozityvias veiklas visuomenės labui. Šios veiklos orientuotos į iniciatyvių ir sąmoningai keistis motyvuotų nuteistųjų ugdymą, aktyvinant jų dvasinį, psichologinį, profesinį, teisinį, socialinį ir kūrybinį potencialą. Įvairiomis veiklomis siekiama mažinti žalingą laisvės atėmimo vietos poveikį nuteistojo asmenybei, įtvirtinant pozityvius pradus ir humanistines nuostatas: „Aš esu laisvas, laisvas būti savimi, gerbti ir mylėti kitus ir save, turėti savo nuomonę ir gyventi taip, kaip to NORIU, kad neįžeisčiau kitų bei didžiuočiausi savimi ir savo darbais. Žmogus, kuris galvoja tik apie save ir visur ieško sau naudos, negali būti laimingas. Nori gyventi sau – gyvenk kitiems ir būk laisvas pasirinkti tai, ką ir nori rinktis!“

 

 
 
Informacija atnaujinta 2014 m. lapkričio 11 d. 14:06