Darbo reglamentas

2017 m. lapkričio 22 d. Įsakymas Nr. V-507 Dėl darbo reglamento pakeitimo

2017 m. sausio 11 d. Įsakymas Nr. V-16 Dėl darbo reglamento pakeitimo

 

 

PATVIRTINTA
Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriaus 2016 m. liepos 5 d.
įsakymu Nr. V-302

 

PRAVIENIŠKIŲ PATAISOS NAMŲ-ATVIROSIOS
KOLONIJOS DARBO REGLAMENTAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos darbo reglamentas (toliau vadinama – Reglamentas) nustato Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos (toliau vadinama – Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija arba įstaiga) darbo organizavimo, vykdant jai pavestus uždavinius, tvarką.

2. Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, teisingumo ministro, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau vadinama – Kalėjimų departamentas) direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais, įstaigos nuostatais ir Reglamentu.

3. Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija savo veiklą grindžia teisėtumo, pagarbos žmogaus teisėms, įstatymo viršenybės, objektyvumo, visuomenės moralės, humanizmo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinio bendradarbiavimo ir kitais demokratinio administravimo principais.

4. Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Prezidentūroje, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje, kitose valstybės institucijose ir įstaigose Pravieniškių pataisos namus-atvirąją koloniją atstovauja direktorius arba direktoriaus įgalioti kiti įstaigos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau vadinama – darbuotojai). 


II SKYRIUS

BENDRIEJI PRAVIENIŠKIŲ PATAISOS NAMŲ-ATVIROSIOS KOLONIJOS STRUKTŪROS IR DARBO KLAUSIMAI

 

Įstaigos struktūra

 

5. Pravieniškių pataisos namams-atvirajai kolonijai vadovauja direktorius, kuris yra atsakingas už įstaigai pavestų uždavinių vykdymą. Direktorius koordinuoja ir kontroliuoja įstaigos padalinių veiklą pats arba per direktoriaus pavaduotojus. Direktorius yra pavaldus Kalėjimų departamento direktoriui, atskaitingas teisingumo ministrui.

 6. Direktorius turi pavaduotojus, kuriems įsakymu nustato jų administruojamas veiklos sritis.

 7. Įstaigos struktūra formuojama atsižvelgiant į Viešojo administravimo įstatymo nuostatas, įstatymų ir kitų teisės aktų įstaigai nustatytus uždavinius ir funkcijas, Pravieniškių pataisos namams-atvirajai kolonijai patvirtintą valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių skaičių. Įstaigos struktūrą tvirtina Kalėjimų departamento direktorius.

8. Įstaigos struktūriniams padaliniams vadovauja struktūrinių padalinių vadovai (viršininkai, vedėjai) (toliau vadinama – padalinių vadovai). Kai laikinai nėra padalinio vadovo, jo funkcijas atlieka jo pavaduotojas ar kitas šio padalinio darbuotojas, kurio pareigybės aprašyme tokios funkcijos yra nustatytos. Jei tokia funkcija pareigybės aprašyme nenustatyta – direktoriaus įsakymu paskirtas kitas įstaigos darbuotojas. Nesant įstaigos direktoriaus, jo funkcijas atlieka direktoriaus pavaduotojas ar kitas teisingumo ministro įsakymu paskirtas pareigūnas.

9. Įstaigos padaliniai savo veikloje vadovaujasi direktoriaus įsakymu patvirtintais padalinių nuostatais, valstybės tarnautojai – pareigybių aprašymais, kiti darbuotojai – pareigybių aprašymais ir darbo sutartimis.

10. Įstaigos padalinių vadovai atsako už vadovaujamiems padaliniams pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą, darbo organizavimą, darbo drausmę, taip pat už direktoriaus ir, atsižvelgiant į kuruojamas veiklos sritis bei pavaldumą, direktoriaus pavaduotojų rezoliucijų ir žodinių pavedimų vykdymą.

11. Įstaigos padalinių vadovai turi užtikrinti, kad į darbą priimami darbuotojai ne vėliau kaip pirmąją jų darbo dieną būtų pasirašytinai supažindinti su įstaigos padalinio, į kurį priimami dirbti, nuostatais ir atitinkamu darbuotojo pareigybės aprašymu. 

 

Įstaigos veiklos organizavimas

 

12. Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos veikla organizuojama vadovaujantisKalėjimų departamento direktoriaus patvirtintais įstaigos metų veiklos planais.

13. Įstaigoje kasmet sudaromi šie planavimo dokumentai:

13.1. metų veiklos planas;

13.2. planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų planas (einamųjų metų);

13.3. įstaigos padalinių pusmečių, ketvirčių veiklos planai;

13.4. kiti planavimo dokumentai.

14. Įstaigos metų veiklos planai sudaromi atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos  strateginį veiklos planą, Kalėjimų departamento metų veiklos planą ir į Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriui nustatytas pagrindines metų užduotis bei planuojamos veiklos rezultatų vertinimo rodiklius.

15. Įstaigos metų veiklos plano rengimui organizuoti ir kontroliuoti, jo įgyvendinimui prižiūrėti, biudžetiniais metais pasiektiems rezultatams įvertinti, iškilusioms problemoms analizuoti ir planuojamo laikotarpio veiklos prioritetams nustatyti įstaigoje sudaroma nuolatinė darbo grupė. Metų veiklos planų rengimo darbo grupę sudaro ir jos sudėtį tvirtina direktorius. Metų veiklos planų rengimo darbo grupė atskaitinga direktoriui. Metų veiklos planų rengimo darbo grupės posėdžiai šaukiami įstaigos vadovybės ar šios grupės narių iniciatyva.

16. Pasiūlymus dėl naujų vertinimo kriterijų įtraukimo į Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos strateginį veiklos planą, taip pat dėl kitos šiam planui reikalingos informacijos, teisės aktų  nustatyta tvarka metų veiklos planų rengimo darbo grupei teikia visi įstaigos struktūrinių  padalinių vadovai.

17. Įstaigos metų veiklos plano vykdymo ataskaitas rengia Administracijos reikalų ir Buhalterinės apskaitos skyriai. Informaciją apie programų vykdymą teikia įstaigos struktūriniai padaliniai ir darbuotojai. Programų vykdymo ataskaitos teikiamos įstaigos direktoriui, taip pat Kalėjimų departamento direktoriaus nustatytais terminais ir tvarka – Kalėjimų departamentui.

18. Planuojamų vykdyti einamaisiais metais viešųjų pirkimų planus rengia Ūkio ir komunalinių paslaugų skyrius.

19. Buhalterinės apskaitos skyrius, Įskaitos skyrius ir  Sveikatos priežiūros tarnyba savo veiklą planuoja metams – priemones įtraukiant į įstaigos metų veiklos planą. Kriminalinės žvalgybos skyrius savo veiklą planuoja metams, Personalo skyrius, Psichologinė tarnyba ir sektorių Apsaugos ir priežiūros skyriai- pusmečiui, kiti struktūriniai padaliniai – ketvirčiui, rengdami atitinkamo laikotarpio struktūrinio padalinio veiklos planus.

20. Struktūrinių padalinių ketvirčių bei pusmečių planus tvirtina direktoriaus pavaduotojai pagal priskirtas veiklos sritis, o Kriminalinės žvalgybos skyriaus metų veiklos planą – įstaigos direktorius. Struktūrinių padalinių pusmečių ir ketvirčių veiklos planai pateikiami tvirtinti ne vėliau kaip iki einamojo pusmečio ar ketvirčio 5 d., o Kriminalinės žvalgybos skyriaus – iki kiekvienų metų sausio 10 d. Patvirtinti bei užregistruoti struktūrinių padalinių veiklos planai (išskyrus Kriminalinės žvalgybos skyriaus) teikiami Administracijos reikalų skyriui ne vėliau kaip iki einamojo ketvirčio ar pusmečio pirmo mėnesio 10 d.

21. Įstaigos direktoriui pagrindinius metų veiklos uždavinius (užduotis) bei veiklos rezultatų vertinimo rodiklius nustato teisingumo ministras. Įstaigos direktorius, atsižvelgdamas į jam nustatytus pagrindinius metų veiklos uždavinius (užduotis) bei veiklos rezultatų vertinimo rodiklius, nustato užduotis ir rodiklius direktoriaus pavaduotojams, Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjui ir Kriminalinės žvalgybos skyriaus viršininkui. Direktoriaus pavaduotojai, atsižvelgdami į jiems nustatytas pagrindines metų veiklos užduotis ir rodiklius, nustato juos pavaldiems struktūrinių padalinių vadovams. Struktūrinių padalinių vadovai, atsižvelgdami į jiems nustatytas pagrindines metų veiklos užduotis ir rodiklius, užtikrina jiems nustatytų užduočių įgyvendinimą numatydami pagrindines metų veiklos užduotis ir rodiklius pavaldiems valstybės tarnautojams beipriemones struktūrinio padalinio ar įstaigos metiniame veiklos plane.

22. Už atliktus darbus struktūriniai padaliniai pateikia ataskaitas Administracijos reikalų skyriui:

22.1. už ketvirtį (pusmetį) – ne vėliau kaip iki einamojo ketvirčio ar pusmečio 10 d.;

22.2. už įstaigos metų veiklos plane numatytų priemonių vykdymą – ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 10 d.

23. Administracijos reikalų skyrius apibendrina struktūrinių padalinių ataskaitas apie planų vykdymą ir iki einamojo ketvirčio 20 d. parengia pažymą direktoriui.

 24. Kiekvieną dieną prieš pradedant tarnybą vyksta apsaugos ir priežiūros pareigūnų budinčiųjų pamainų instruktavimas. Šio instruktavimo metu darbo dienomis įstaigos sektoriuje dalyvaujantys padalinių vadovai, budėjimą priėmęs direktoriaus budintysis padėjėjas ir kiti atsakingi darbuotojai pateikia informaciją apie kriminogeninę būklę atitinkamame sektoriuje, praėjusios paros atliktus darbus bei pateikia einamos dienos darbų planus. Instruktavimui vadovauja: darbo dienomis direktoriaus pavaduotojas, o jam nesant – to sektoriaus Apsaugos ir priežiūros skyriaus viršininkas, o dalyvaujant įstaigos direktoriui – direktorius. Administracijos poilsio ar švenčių dienomis – vadovybės budintysis atstovas ar sektoriaus Apsaugos ir priežiūros skyriaus direktoriaus budintysis padėjėjas. Instruktavimo metu dalyvauja atitinkamo sektoriaus Apsaugos ir priežiūros skyriaus viršininkas, šio skyriaus direktoriaus budintieji padėjėjai, kiti šio padalinio pareigūnai, esant būtinumui – kiti įstaigos darbuotojai.

25. Kiekviename  sektoriuje vyksta pasitarimai einamaisiais klausimais kiekvieną administracijos darbo dieną (1-ame sektoriuje 8.30 val., 2-ame sektoriuje 9.00 val., 3-iame sektoriuje 8.30 val.), dalyvaujant sektoriaus veiklą kuruojančiam direktoriaus pavaduotojui, sektoriaus Apsaugos ir priežiūros skyriaus viršininkui, direktoriaus budintiesiems padėjėjams ir šio skyriaus ne pamaininį darbą dirbantiems pareigūnams,  sektoriaus Socialinės reabilitacijos skyriaus  pareigūnams, bei funkcijas tame sektoriuje vykdantiems Sveikatos priežiūros tarnybos, Psichologinės tarnybos, Kriminalinės žvalgybos skyriaus, Ūkio ir komunalinių paslaugų skyriaus darbuotojams. Esant būtinumui šiuose pasitarimuose gali dalyvauti kiti darbuotojai.

26. Ne rečiau kaip kartą per savaitę   vyksta įstaigos vadovybės pasitarimas einamaisiais įstaigos veiklos klausimais, esant būtinumui šiuose pasitarimuose dalyvauja  struktūrinių padalinių vadovai.  Jei reikia rašomas pasitarimo protokolas.

27. Vykdant Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, teisingumo ministro bei Kalėjimų departamento direktoriaus, Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriaus įsakymų nuostatas, įstaigos direktoriaus įsakymu gali būti sudaromos nuolatinės ir laikinosios komisijos, darbo grupės.

28. Nuolatinės komisijos sudaromos įstaigos direktoriaus įgaliotai ilgalaikei funkcijai vykdyti.

29. Direktorius įsakymu tvirtina nuolatinės komisijos sudėtį ir nurodo jai pavedamas užduotis, už kurių įvykdymą komisija yra atsakinga savo veikloje ir jei reikia nustato komisijos darbo organizavimo tvarką.

30. Laikinosios komisijos sudaromos direktoriaus pavestai trumpalaikei funkcijai vykdyti.

31. Laikinosios komisijos sudaromos direktoriaus įsakymu, kuriame nustatomas komisijos sudarymo tikslas, užduotys,  jų įvykdymo terminai.

32. Nuolatines ir  laikinąsias komisijas sudaro komisijos pirmininkas, jo pavaduotojas, sekretorius, nariai, įstaigos kolektyvinėje sutartyje numatytais atvejais ir jei reikia – profesinės sąjungos atstovas.

33. Komisijos pirmininkas, o jam nesant, – pirmininko pavaduotojas, įgyvendindamas komisijai pavestas užduotis, turi šias teises:

33.1. reikalauti teisės aktų nustatyta tvarka iš struktūrinių padalinių būtinų dokumentų, reikalingų komisijos veiklai, patekti į kabinetus bei kitokias patalpas, tikrinti darbo kabinetuose esančių biuro baldų stalčius, spintas ir kitas vietas, taip pat tarnybinių kompiuterių informacijos laikmenas, jeigu tai yra būtina tinkamam komisijai suformuluotų užduočių atlikimui;

33.2. pasitelkti nepavaldžių struktūrinių padalinių darbuotojus rengiant komisijos išvadas;

33.3. pasirašyti komisijos posėdžių protokolus, pažymas, išvadas;

33.4. ir kitas, kurias jam įsakymu suteikia įstaigos direktorius.

34. Komisijos pirmininkas, o jam nesant – pirmininko pavaduotojas, privalo:

34.1. organizuoti komisijos veiklą, užtikrinant komisijai skirtų uždavinių įgyvendinimą;

34.2. organizuoti komisijos posėdžių protokolavimą;

34.3. atsiskaityti direktoriui už komisijos nuveiktą darbą.

35. Didelės apimties bei sudėtingumo teisės aktų, kitų dokumentų projektams parengti, įstaigos direktoriaus įsakymu sudaromos darbo grupės.

36. Direktoriaus įsakyme nustatomas darbo grupės sudarymo tikslas, užduotys, įvykdymo terminai.

37. Darbo grupė sudaroma iš darbo grupės vadovo, jei reikia - jo pavaduotojo (-jų), sekretoriaus (jei reikia) bei narių.

38. Darbo grupės vadovas, o jam nesant – vadovo pavaduotojas, įgyvendindamas darbo grupei pavestas užduotis, turi šias teises:

38.1. reikalauti, kad darbo grupės nariai laiku ir tinkamai atliktų pavestas užduotis dėl teisės aktų ar kitų dokumentų projektų parengimo;

38.2. teikti struktūriniams padaliniams teisės aktų ar kitų dokumentų projektus bei gauti iš jų pastabas ir pasiūlymus dėl šių projektų;

38.3. pasitelkti padalinių darbuotojus rengiant dokumento projektą;

38.4. ir kitas, kurias įsakymu suteikia direktorius.

39. Darbo grupės vadovas, o jam nesant – vadovo pavaduotojas, įgyvendindamas darbo grupei pavestas užduotis, privalo:

39.1. užtikrinti tinkamą darbo grupei nustatytų uždavinių vykdymą;

39.2. organizuoti posėdžius, jei reikia - jų protokolavimą;

39.3. teisės aktų nustatyta tvarka derinti teisės aktų, kitų dokumentų projektus su kitomis suinteresuotomis įstaigomis ir institucijomis.

40. Darbo grupės nariai asmeniškai atsako už darbo grupės vadovo nurodymų tinkamą vykdymą. Dalyvavimas darbo grupės veikloje neatleidžia darbuotojų nuo jų tiesioginių, konkrečios pareigybės aprašyme suformuluotų, funkcijų tinkamo atlikimo. Skirstydami užduotis ir nustatydami jų įvykdymo terminus, padalinių vadovai turi atsižvelgti į darbuotojų, dalyvaujančių darbo grupės veikloje, užimtumą dėl šios veiklos.

 41. Komisijos, darbo grupės gali būti sudarytos iš kitų valstybės ir savivaldybės institucijų bei įstaigų tarnautojų, taip pat mokslo ir studijų institucijų atstovų. Tokio pobūdžio komisijos ir darbo grupės gali būti tvirtinamos įstaigos direktoriaus įsakymu, minėtų institucijų bei įstaigų vadovams sutikus

42. Direktoriaus įsakymu sudarytų komisijų, darbo grupių veiklos dokumentai (posėdžių protokolai, susirašinėjimo medžiaga, įvairūs projektai, pažymos bei kita) teisės aktų numatyta tvarka saugomi padalinyje, kuriame dirba komisijos pirmininkas, darbo grupės vadovas arba komisijos pirmininko sprendimu kitame struktūriniame padalinyje, kuriame tokie dokumentai gali būti saugomi.

43. Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje veikia Ūkinės ir finansinės veiklos taryba, kurios sudėtį, įgaliojimus ir funkcijas nustato įstaigos direktorius.

44. Pareigūnų tarnybinio mokymo užsiėmimai organizuojami Reglamento X skyriuje nustatyta tvarka. Fizinio ir specialiojo pasirengimo užsiėmimai pareigūnams organizuojami pagal įstaigos direktoriaus patvirtintą grafiką.

45. Įstaigos bendrus darbuotojų susirinkimus, esant būtinumui, organizuoja įstaigos vadovybė, struktūrinių padalinių darbuotojų – įstaigos vadovybė ar struktūrinių padalinių vadovai. Jei susirinkime dalyvauja įstaigos direktorius, jis atlieka susirinkimo pirmininkaujančio funkcijas. Įstaigos bendrų darbuotojų susirinkimų ir struktūrinių padalinių darbuotojų susirinkimų protokolus saugo Administracijos reikalų skyrius.

46. Nuteistųjų klausimų ir atsakymų valandėles ne rečiau kaip kartą per tris mėnesiusir nuteistųjų bendrus susirinkimus organizuoja veiklą sektoriuose kuruojantys direktoriaus pavaduotojai. Už šių valandėlių ir susirinkimų protokolų įforminimą atsako veiklą sektoriuose kuruojantys direktoriaus pavaduotojai. Direktoriaus pavaduotojas, kuruojantis veiklą sektoriuje, kontroliuoja nuteistųjų klausimų ir atsakymų valandėlių ir bendrų nuteistųjų susirinkimų metu priimtų sprendimų įgyvendinimą. Nuteistųjų klausimų ir atsakymų valandėlių ir nuteistųjų bendrų susirinkimų, kuriuose dalyvauja įstaigos direktorius, protokolus saugo Administracijos reikalų skyrius.

47. Įstaigos vadovybė ir struktūrinių padalinių vadovai įstaigos direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka nuteistuosius priima asmeniniais klausimais. Už nuteistųjų priėmimų asmeninais klausimais organizavimą atsako veiklą sektoriuose kuruojantys direktoriaus pavaduotojai. Įstaigos direktorius kontroliuoja direktoriaus pavaduotojus, veiklą sektoriuose kuruojantys direktoriaus pavaduotojai kontroliuoja, kaip yra sektoriuje laikomasi nuteistųjų priėmimo asmeniniais klausimais grafiko ir kaip vykdomi šio priėmimo metu priimti sprendimai. 


III SKYRIUS

PRAVIENIŠKIŲ PATAISOS NAMŲ-ATVIROSIOS KOLONIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI IR KITI DOKUMENTAI

Direktoriaus įsakymai ir nutarimai

 

48. Direktorius, vykdydamas įstaigai pavestus uždavinius, priima sprendimus, kurie įforminami įsakymais ar nutarimais.

49. Įsakymų ir nutarimų projektus rengia įstaigos struktūriniai padaliniai, darbuotojai pagal jų kompetenciją, arba direktoriaus įsakymu sudarytos darbo grupės, komisijos.

50. Pasiūlymus dėl įsakymų projektų ir galiojančių teisės aktų tobulinimo direktoriui teikia direktoriaus pavaduotojai ir struktūrinių padalinių vadovai. Struktūrinių padalinių vadovai, kartu su Administracijos reikalų skyriumi, sudaro sąlygas dalyvauti įstaigos vidaus reglamentavimo tobulinimo procese teikiant pastabas ir pasiūlymus visiems įstaigos darbuotojams.

51. Įsakymų ir nutarimų projektai rengiami vadovaujantis teisės aktų nustatytais reikalavimais ir Reglamento  nustatyta tvarka.

52. Įsakymų projektai turi būti parengti per 10 darbo dienų nuo pavedimo juos parengti dienos, jeigu nenurodytas kitas pavedimo įvykdymo terminas.

53. Direktorius priima įsakymus:

53.1. veiklos klausimais;

53.2. turto valdymo klausimais;

53.3. personalo klausimais;

53.4. atostogų ir komandiruočių klausimais;

53.5. nuteistųjų klausimais;

53.6. įstaigos apsaugos klausimais.

54. Direktorius priima nutarimus dėl nuteistųjų teisės aktų nustatyta tvarka.

55. Direktoriui teikiamas pasirašyti įsakymo originalas, kurį prieš tai vizuoja:

55.1. įsakymo projektą rengęs darbuotojas;

55.2. įsakymo projektą rengusio darbuotojo struktūrinio padalinio  vadovas;

55.3. Administracijos reikalų skyriaus viršininkas (ar jo pavedimu kitas Administracijos reikalų skyriaus darbuotojas) – visų įsakymų, išskyrus įsakymų dėl įstaigos apsaugos vykdymo, projektus;

55.4. Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnas, vykdantis imuniteto funkcijas, įsakymų, kuriuos būtina atlikti antikorupcinį vertinimą pagal Korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnį;

55.5. direktoriaus pavaduotojai – pagal jiems priskirtas administruojamas veiklos sritis. Jeigu įsakymą rengęs darbuotojas priklauso vieno pavaduotojo kuruojamai sričiai, o įsakymo reguliavimo objektas susijęs su kito(-ų)  pavaduotojo (-ų) kuruojama (-omis) sritimi (-is), tokį įsakymą vizuoja ir kitas (kiti) direktoriaus pavaduotojas (-ai). Direktoriaus pavaduotojai priima sprendimą dėl kitų vizų būtinumo, bei galutinis įsakymo projektas teikiamas įstaigos direktoriui.

56. Jei įsakymu yra tvirtinamas kitas dokumentas, jis taip pat vizuojamas Reglamento 55 punkte nustatyta tvarka.

57. Įsakymo rengėjas pasirašytą įsakymą pateikia registruoti. Direktoriaus įsakymus veiklos, turto valdymo ir nuteistųjų klausimais registruoja ir jų originalus saugo Administracijos reikalų skyrius. Direktoriaus įsakymus personalo, atostogų, komandiruočių klausimais, rengia, registruoja ir jų originalus saugo Personalo skyrius. Įsakymus įstaigos apsaugos klausimais rengia, registruoja ir jų originalus saugo sektorių Apsaugos ir priežiūros skyriai.

58. Pasirašytų ir užregistruotų direktoriaus įsakymų skenuotos kopijos ne vėliau kaip per dvi darbo dienas  elektroninio pašto adresais perduodamos įsakymo paskirstymo rodyklėje nurodytų struktūrinių padalinių vadovams arba darbuotojams.

59. Direktoriaus įsakymai įsigalioja jų pasirašymo ir registravimo dieną, jeigu pačiuose įsakymuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data.

 60. Su direktoriaus įsakymais ir jais patvirtintais dokumentais supažindinami juose nurodyti įstaigos darbuotojai pasirašytinai arba kopijas pateikiant elektroniniu paštu ne vėliau kaip per tris darbo dienas, o esant būtinumui – nedelsiant. Supažindinimo procedūra atliekama įsakyme nurodyta tvarka.

61. Pareigūnų, funkcijas vykdančių sektoriuose supažindinimą su įsakymais bei kitais dokumentais pagal kompetenciją organizuoja Administracijos reikalų skyriaus arba Personalo skyriaus viršininkas. Sektoriuose nuolatinio pobūdžio funkcijas atliekančių pareigūnų iškvietimą į supažindinimo vietą sektoriuje susipažinti su įsakymais ar kitais dokumentais užtikrina atitinkamo struktūrinio padalinio vadovas.

62. Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriaus įsakymai, jei jų privalomas paskelbimas internete teisės aktuose nėra numatytas, gali būti skelbiami įstaigos interneto svetainėje direktoriaus sprendimu. 

 

Kiti įstaigos dokumentai, jų derinimas ir pasirašymas

 

63. Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos dokumentus pasirašo direktorius, direktoriaus pavaduotojai pagal jiems priskirtas administruojamas veiklos sritis ir kiti Reglamente nurodyti įstaigos darbuotojai.

64. Direktorius pasirašo:

64.1. dokumentus, siunčiamus Respublikos Prezidentui, Seimo Pirmininkui ir jo pavaduotojams, Seimo komitetų pirmininkams, Ministrui Pirmininkui, ministrams, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininkui ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkui, Seimo kontrolierių įstaigos vadovui, valstybės kontrolieriui, prokuratūros įstaigoms (išskyrus, informacinio pobūdžio pranešimus apie nuteistųjų atvykimą ar išvykimą) Teisingumo ministerijai, Kalėjimų departamentui (išskyrus informacinio pobūdžio, kuriuos turi teisę pasirašyti direktoriaus pavaduotojai pagal jiems priskirtas veiklos sritis), taip pat atsakymus į Seimo narių rašytinius paklausimus, kitus įstatymų ir Vyriausybės nutarimų jam priskirtus pasirašyti dokumentus.

Nesant įstaigos direktoriaus šiuos dokumentus pasirašo direktorių pavaduojantis pareigūnas. Nesant direktoriaus, šiuos dokumentus taip pat gali pasirašyti ir direktoriaus pavaduotojai pagal administruojamas veiklos sritis, prieš tai informavę direktorių;

64.2. finansinės atskaitomybės ir visus apskaitos, mokėjimo apskaitos bei pirkimo dokumentus;

64.3. prekių, paslaugų ir darbų pirkimo sutartis;

64.4. kitus įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų jam priskirtus pasirašyti dokumentus;

64.5. dokumentus, kurių pavedimą vykdymui davė direktorius.

65. Direktoriaus pavaduotojai pagal administruojamas veiklos sritis pasirašo (tvirtina):

65.1. įstaigos padalinių darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

65.2. išvadas dėl nuteistųjų trumpalaikių išvykų už pataisos įstaigos teritorijos ribų;

65.3. informacinio pobūdžio dokumentus nuteistųjų įskaitos tvarkymo klausimais;

65.4. dokumentus, kurių pavedimą vykdymui davė direktoriaus pavaduotojas;

65.5. pareigūnų darbo ir budėjimo grafikus, kuriuos įsakymu pavedęs direktorius;

65.6. nuteistųjų, turinčių teisę vykti be sargybos arba be palydos, išvedimo į darbą už pataisos įstaigos teritorijos per kontrolės ir praleidimo punktą Nr. 1, kitų nuteistųjų, dirbančių įstaigoje ūkinio aptarnavimo darbus, išvedimo į darbą paskyras;

65.7. nuteistųjų, dirbančių gamybinėje zonoje, išvedimo į darbą, taip pat dėl profesinio mokymo šioje zonoje paskyras;

65.8. vienkartinius leidimus asmenims, atvykusiems į ilgalaikius bei trumpalaikius pasimatymus su nuteistaisiais, taip pat vienkartinius leidimus asmenims, kuries būtina pateikti į sektoriaus ar valstybės įmonės teritoriją su transporto priemone, kitiems asmenims;

65.9. pagal kompetenciją pasirašyti siunčiamas pažymas ir kitus informacinio pobūdžio raštus fiziniams ir juridiniams asmenims;

65.10. nuteistųjų charakteristikas;

65.11. grafikus dėl dienotvarkės ir kitų teisės aktų nustatytos vidaus tvarkos įgyvendinimo, susijusios su sektoriuje bausmę atliekančiais nuteistaisiais;

65.12. pranešimus prokuratūros įstaigoms, teismams apie nuteistųjų atvykimą ar išvykimą;

65.13. kitus dokumentus, kuriuos įgalioja pasirašyti direktorius.

66. Direktorius įsakymu gali įgalioti struktūrinių padalinių vadovus ir kitus valstybės tarnautojus pasirašyti su įstaigos veikla susijusius dokumentus, vadovaudamasis teisės aktais.

67. Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas antrojo parašo teise pasirašo banko ir kasos, kitus finansinės atskaitomybės, apskaitos ir ūkinio pobūdžio dokumentus, kuriuose būtinas įstaigos vyriausiojo finansininko (buhalterio) parašas.

68. Direktoriui ar direktoriaus pavaduotojams pasirašyti (tvirtinti) teikiami dokumentai turi būti vizuoti: dokumento rengėjo, jo tiesioginio vadovo, direktoriaus pavaduotojo pagal jam priskirtą administruojamą veiklos sritį, prireikus, direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo nurodymu, – ir kitų įstaigos darbuotojų. Vizuojamas įstaigoje liekantis dokumento egzempliorius arba išsiunčiamo dokumento egzempliorius (kai siunčiama tik elektroninio ryšio priemonėmis) – jo paskutiniojo lapo kitoje pusėje. Atskiriems dokumentams direktorius gali nustatyti kitą vizavimo tvarką.

69. Sutartis vizuojama šia tvarka:

69.1. įstaigoje liekančio sutarties egzemplioriaus kiekvieną lapą (ir priedų, jeigu jie yra) vizuoja sutarties projektą rengęs darbuotojas;

69.2. Personalo skyriaus teisės specialistas vizuoja visų sudaromų sutarčių įstaigoje liekančio egzemplioriaus paskutinį lapą, o Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas – sutartis, turinčias finansinių įsipareigojimų.


IV SKYRIUS

PAVEDIMAI, JŲ VYKDYMAS IR VYKDYMO KONTROLĖ

 

70. Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje pavedimus duoti turi teisę:

70.1. direktorius – direktoriaus pavaduotojams pagal administruojamas veiklos sritis, struktūrinių padalinių vadovams pagal padaliniams nustatytas funkcijas, ar atskiriems darbuotojams;

70.2. direktoriaus pavaduotojai – pavaldiems struktūrinių padalinių vadovams pagal padaliniams nustatytas funkcijas, darbuotojams pagal jų pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas. Esant neatidėliotinam tarnybiniam būtinumui ar siekiant efektyvaus įstaigai nustatytų uždavinių įgyvendinimo per kuo trumpesnius terminus, direktoriaus pavaduotojai turi teisę duoti nenuolatinio pobūdžio pavedimus ir nepavaldžių struktūrinių padalinių vadovams bei darbuotojams pagal jų pareigybių aprašymuose nustatytas funkcijas;

70.3. kiti struktūrinių padalinių vadovai – pavaldiems darbuotojams pagal jų pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

71. Direktorius, direktoriaus pavaduotojai ir struktūrinių padalinių vadovai pavedimus gali duoti rezoliucijomis, rašytine ar žodine forma.

Jei pavedime nurodomas daugiau nei vienas vykdytojas, pagrindinis ir tiesioginis pavedimo vykdytojas yra asmuo, nurodytas rezoliucijoje pirmasis. Visi kiti pavedimo vykdytojai tiesioginio vykdytojo prašymu (žodiniu bei pateiktu elektroniniu paštu) pagal savo kompetenciją pateikia rašytinę informaciją arba konsultuoja žodžiu - šiuo atveju vizuoja galutinį parengtą dokumentą.

Už pavedimo įvykdymą per nustatytą terminą yra atsakingas vykdytojas, nurodytas rezoliucijoje pirmasis.

Už pavedimo vykdymo kontrolę yra atsakingi direktoriaus pavaduotojai pagal jiems priskirtas įstaigos veiklos sritis.

72. Jeigu pavedime dėl galimo tarnybinio (drausminio) nusižengimo tyrimo vykdymo rezoliucijoje nurodytam padalinio vadovui pavesta atlikti tarnybinio nusižengimo tyrimą, rezoliucijoje nurodytas padalinio vadovas asmeniškai atlieka šį pavedimą. Jeigu padalinio vadovui pavesta organizuoti tarnybinio (drausminio) nusižengimo tarnybinį tyrimą, nurodytą užduotį paveda atlikti jam pavaldiems darbuotojams.

73. Jeigu įvykdyti pavedimo per nustatytą laiką negalima dėl objektyvių priežasčių, nedelsiant apie tai turi būti pranešta pavedimą davusiam asmeniui, nurodant neįvykdymo priežastis ir naują įvykdymo terminą. Pavedimą davęs asmuo ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki įvykdymo termino pabaigos priima sprendimą dėl pavedimo vykdymo termino pratęsimo. Priėmus sprendimą pratęsti pavedimo įvykdymo terminą nustatomas naujas terminas pavedimui vykdyti.

74. Laikoma, kad pavedimas įvykdytas, jeigu įvykdomos visos jame nurodytos užduotys, išspręsti visi jame pateikti klausimai ar į juos atsakyta iš esmės. Jei pavedimas įvykdomas netinkamai, visa medžiaga grąžinama rengėjams tobulinti, o pavedimo įvykdymo termino klausimą sprendžia pavedimą davęs darbuotojas. Kai pavedimas įvykdomas ne rašytine forma (pvz., susitikimo metu ar telefonu), vykdytojas informaciją apie pavedimo įvykdymą surašo dokumento originalo paskutiniame lape virš apatinės paraštės, pasirašo ir nurodo datą. 

 

V SKYRIUS

DOKUMENTŲ VALDYMO ORGANIZAVIMAS

 

 75. Įstaigos bendrąjį dokumentų valdymą teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir už tai atsako Administracijos reikalų skyrius.

76. Dokumentacijos planus ir dokumentų registrų sąrašus rengia, teikia Kalėjimų departamentui derinti, bei suderintus įstaigos direktoriui tvirtinti teikia Administracijos reikalų skyrius. Pasiūlymus Administracijos reikalų skyriui dėl kitų metų įstaigos dokumentacijos planų ir dokumentų registrų sąrašų projektų teikia padalinių vadovai ne vėliau kaip iki einamųjų metų spalio 15 d.

77. Visi, išskyrus nurodyti 79 punkte, dokumentai nustatyta tvarka registruojami atitinkamuose dokumentų registruose, kurių sąrašą tvirtina įstaigos direktorius.

78. Darbuotojai, gavę dokumentus iš kitų institucijų ir organizacijų, privalo juos ne vėliau kaip per vieną darbo dieną perduoti  Administracijos reikalų skyriui registruoti. Dokumentus, gautus tiesiogiai iš įstaigos vadovybės, vykdytojas taip pat privalo užregistruoti Administracijos reikalų skyriuje.

79. Neregistruojami gauti sveikinimai, kvietimai, reklaminiai lankstinukai, privataus pobūdžio laiškai, kita korespondencija, nesusijusi su atsakomybe ir rizika, kylančia dėl dokumentų neįtraukimo į apskaitos sistemą.

80. Administracijos reikalų skyriuje visi gauti vokai atplėšiami, patikrinant jų turinį. Kilus abejonių dėl voko turinio, apie tai nedelsiant informuojamas Administracijos reikalų skyriaus viršininkas.

81. Gautus dokumentus iš kitų institucijų ir organizacijų ar asmenų, įstaigos darbuotojų užregistruoja Administracijos reikalų skyriaus darbuotojai ir juos paskirsto įstaigos vadovybei bei struktūrinių padalinių vadovams  įstaigos direktoriaus nustatyta tvarka.

82. Administracijos reikalų skyrius gautus dokumentus su direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo rezoliucijomis vykdytojams pasirašytinai įteikia ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių dokumentų gavimo, išskyrus atvejus, kai rezoliucijoje nurodyta kitaip.

 83. Gautos iš teismo ar prokuratūros kaltinamojo akto, nuosprendžio ar nutarties, teisės aktų numatytais atvejais ir kitų dokumentų kopijos vykdytojams turi būti įteikiamos nedelsiant, kad ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo šių dokumentų gavimo būtų užtikrintas jų įteikimas nuteistiesiems arba supažindinimas su šiais dokumentais. Įstaigos direktorius įsakymu gali nustatyti šiame punkte nurodytų dokumentų perdavimą vykdytojo struktūriniam padaliniui tiesiogiai.

84. Direktorius nedelsiant supažindinamas su dokumentais, gautais iš Lietuvos Respublikos prezidentūros, Seimo, Vyriausybės, Seimo kontrolierių įstaigos, Generalinės prokuratūros, tarptautinių institucijų, kurių jurisdikciją ar kompetenciją priimti Lietuvos Respublikos įkalinimo įstaigose laikomų asmenų pareiškimus yra pripažinusi Lietuvos Respublika, Teisingumo ministerijos vadovybės, taip pat dokumentais su žyma „SKUBU“.

85. Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ar struktūrinio padalinio vadovas skirdamas dokumento užduoties vykdytoją, rašo rezoliuciją pirmame dokumento lape nustatytoje vietoje. Rezoliucijoje trumpai išdėstoma, kas ir kaip turi spręsti dokumente keliamus klausimus, gali būti nurodomas užduoties įvykdymo terminas (jei reikia), pasirašoma ir nurodoma rezoliucijos parašymo data.

86. Dokumentas su rezoliucija atiduodamas vykdyti vykdytojui, kuris privalo pasirašyti dokumentų registre. Jeigu dokumentą (išskyrus prašymus ir skundus, susijusius su įkalintais asmenimis) turi vykdyti keli vykdytojai, pirmajam vykdytojui pasirašytinai atiduodamas dokumento originalas, kitiems vykdytojams – elektroninio pašto adresais išsiunčiamos skenuotos dokumento kopijos.

 87. Pasirašyti siunčiamieji dokumentai Administracijos reikalų skyriui registruoti turi būti pateikiami jų pasirašymo dieną. Siunčiamieji dokumentai pateikiami kartu su vizuotais egzemplioriais. Dokumento originalas ar originalai (atsižvelgiant į adresatų skaičių) išsiunčiami adresatams, o vizuotas egzempliorius dedamas į atitinkamą padalinio bylą, numatytą dokumentacijos plane. Atsakomasis dokumentas į bylą dedamas po iniciatyvinio, nežiūrint atsakomojo dokumento datos.

Jei dokumentas siunčiamas tik elektroninio ryšio priemonėmis (nuskaitant tekstą), jame turi būti nurodyta, kad dokumento originalas nebus siunčiamas, ir pateikiamas vienas dokumento egzempliorius (originalas).

88. Direktoriaus pasirašytos sutartys registruojamos ir saugomos Ūkio ir komunalinių paslaugų skyriuje.

89. Vadovybės ir struktūrinių padalinių vadovų pašto adresais iš kitų juridinių bei fizinių asmenų gauti dokumentai, kurių užduotis reikia vykdyti, persiunčiami į oficialią įstaigos pašto dėžutę adresu: pravienpn-ak@pravienpn-ak.lt.

Oficialiu elektroninio pašto adresu gauti dokumentai, kurių užduotis reikia vykdyti, registruojami bendra tvarka.

90. Darbuotojai, dirbantys ne pamaininį darbą, savo tarnybinio elektroninio pašto dėžutę privalo tikrinti ne rečiau kaip 2 kartus per darbo dieną (po kartą pirmoje ir antroje darbo dienos pusėje). Pamaininį darbą dirbantys darbuotojai savo elektroninio pašto dėžutę privalo tikrinti ne rečiau kaip vieną kartą per budėjimo pamainos laiką. Padalinio vadovo atostogų, ligos ar komandiruotės metu jo tarnybinio elektroninio pašto dėžutę tikrina jį pavaduojantis asmuo.

91. Įslaptinta korespondencija registruojama ir apskaitoma vadovaujantis įslaptintos informacijos tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais.

92. Gaunamų dokumentų užsienio kalba vertimą į lietuvių kalbą organizuoja įstaigos struktūrinis padalinys, kuriam pavesta dokumentą vykdyti vadovaujantis Reglamento IV skyriumi.

93. Už dokumentų valdymo organizavimą struktūriniuose padaliniuose, sudaromų bylų tinkamą tvarkymą ir saugojimą iki jų perdavimo į įstaigos archyvą atsako struktūrinių padalinių vadovai. 

 

VI SKYRIUS

UŽSIENIO VALSTYBIŲ IR TARPTAUTINIŲ INSTITUCIJŲ AR ORGANIZACIJŲ ATSTOVŲ PRIĖMIMAS

 

94. Užsienio valstybių ir tarptautinių institucijų ir organizacijų atstovų priėmimą organizuoja Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriaus paskirti darbuotojai, apie tai informuojamas Kalėjimų departamentas.

Ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki priėmimo dienos priėmimo darbotvarkė ir kita su priėmimu susijusi medžiaga pateikiama direktoriui, jeigu jis nenustato kitaip.


VII SKYRIUS

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS

 

95. Visuomenės informavimu apie Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos veiklą ir palankios viešosios nuomonės formavimu teisės aktų nustatyta tvarka rūpinasi įstaigos direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas (-ai), atsakingas (-i) už viešuosius ryšius.

96. Įstaigos direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas teikia informaciją Kalėjimų departamento darbuotojui, atsakingam už viešuosius ryšius, visuomenės informavimo priemonių atstovams ir visuomenei.

97. Pranešimai ir kita informacija, teikiama visuomenės informavimo priemonių atstovams bei visuomenei privalo būti suderinta su direktoriumi ir atitikti oficialią įstaigos poziciją.

98. Informaciją įstaigos interneto tinklalapyje tvarko ir skelbia Administracijos reikalų skyrius, įstaigos direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka, suderinus su direktoriumi ar direktoriaus pavaduotoju

99. Informacija pagal visuomenės paklausimus teikiama įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.


VIII SKYRIUS

PRAŠYMŲ, SKUNDŲ IR PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMAS

 

100. Skundai ir pranešimai (toliau vadinama – skundai), prašymai, siūlymai, kiti rašytiniai kreipimaisi (toliau – prašymai) Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje gauti paštu, faksimilinėmis priemonėmis, elektroniniu paštu ar asmenims apsilankius įstaigoje, priimami ir registruojami Administracijos reikalų skyriuje jų gavimo dieną teisės aktų nustatyta tvarka ir paskirstomi įstaigos vadovybei, struktūrinių padalinių vadovams ar atsakingiems darbuotojams įstaigos direktoriaus nustatyta tvarka.

101. Pavedimai nagrinėti skundus ir prašymus duodami, jų vykdymas ir kontrolė atliekama Reglamento IV skyriuje nustatyta tvarka.

102. Nuteistųjų rašytinius prašymus ir skundus teisės aktų nustatyta tvarka priima ir registruoja sektorių Socialinės reabilitacijos skyrių pareigūnai bei perduoda per vieną darbo dieną nuo jų įteikimo (gavimo) momento:

102.1. skundus – įstaigos direktoriui;

102.2. prašymus:

102.2.1. nuteistųjų apsaugos ir priežiūros bei socialinės reabilitacijos, ūkiniais, nuteistųjų  sveikatos priežiūros, įsidarbinimo,  psichologiniais įskaitos, taip pat personalo klausimais – direktoriaus pavaduotojui, administruojančiam šias veiklos sritis;

102.2.2. asmeniniais finansiniais klausimais – Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjui.

103. Sprendimus (atsakymus) į skundus pasirašo įstaigos direktorius.

104. Sprendimus (atsakymus) į prašymus pasirašo:

104.1. direktorius, kai prašymas išnagrinėtas direktoriaus pavedimu;

104.2. direktoriaus pavaduotojai, pagal jiems priskirtas administruojamas veiklos sritis, kai prašymas, išnagrinėtas direktoriaus pavaduotojų pavedimu;

104.3. Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas, kai prašymas išnagrinėtas Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavedimu.


IX SKYRIUS

TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS

 

105. Įstaigos darbuotojų išvykimas į tarnybines komandiruotes organizuojamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, teisingumo ministro, Kalėjimų departamento direktoriaus ir įstaigos direktoriaus įsakymais nustatyta tvarka. 


X SKYRIUS

MOKYMAS IR KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

 

106. Įstaigos darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas vykdomas vadovaujantis Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto (toliau – Statutas), Valstybės tarnybos įstatymo, Darbo kodekso, Kalėjimų departamento direktoriaus, Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos kolektyvinės sutarties, direktoriaus įsakymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

107. Personalo skyrius kasmet rengia einamųjų metų valstybės tarnautojų mokymo planus, kurie suderinti su įstaigos direktoriumi kasmet iki kovo 10 d. pateikiami Valstybės tarnybos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau vadinama – Valstybės tarnybos departamentas) per Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos (toliau – VATIS) duomenų bazę. Įstaigai gavus per VATIS pranešimą apie mokymo planų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinamos Valstybės tarnautojų mokymo strategijos neatitiktis, Personalo skyrius patikslintus mokymo planus per VATIS pateikia Valstybės tarnybos departamentui iki einamųjų metų balandžio 10 d.

108. Personalo skyrius kasmet iki einamųjų metų vasario 1 d. rengia ataskaitą apie valstybės tarnautojų mokymą praėjusiais metais ir pateikia per VATIS Valstybės tarnybos departamentui.

109. Mokymas pareigūnams organizuojamas pareigūnus siunčiant į kvalifikacijos tobulinimo renginius Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centre, kitose kvalifikacijos tobulinimo įstaigose bei tarnybos vietose.

110. Mokymas vyresniesiems pareigūnams ir pareigūnams, dirbantiems pamainomis bei jaunesniesiems pareigūnams organizuojamas tarnybos vietose. Esant poreikiui mokymas įstaigoje gali būti organizuojamas ir kitiems bausmių vykdymo sistemos darbuotojams.

111. Mokymą tarnybos vietose organizuoja įstaigos darbuotojai, kurie yra paskirti įstaigos direktoriaus įsakymu, pagal patvirtintus mokymo tarnybos vietose planus. Mokymas tarnybos vietose vykdomas pagal patvirtintus mėnesio mokymo renginių tvarkaraščius.

112. Minimali pareigūnams organizuojamų mokymų trukmė yra 16 akademinių valandų per kalendorinius metus. Akademinė valanda prilyginama 45 minučių laiko trukmei.

113. Vyresniesiems pareigūnams ir pareigūnams viena profesinės-pedagoginės veiklos akademinė valanda prilyginama 4 akademinių valandų trukmės kvalifikacijos tobulinimui.


XI SKYRIUS

REIKALŲ PERĖMIMAS KEIČIANTIS VADOVYBEI, PADALINIŲ VADOVAMS BEI KITIEMS DARBUOTOJAMS

 

114. Keičiantis direktoriui, įstaigos reikalai perduodami naujai paskirtam įstaigos direktoriui. Jeigu nėra paskirto naujo direktoriaus, reikalai perduodami  teisingumo ministro įsakymu paskirtam direktoriaus pavaduotojui ar kitam asmeniui, kuriam pavesta laikinai eiti direktoriaus pareigas.

115. Keičiantis direktoriaus pavaduotojui, padalinio vadovui, reikalai ir dokumentai direktoriaus pavedimu perduodami kitam darbuotojui. Paskyrus naują direktoriaus pavaduotoją, padalinio vadovą, reikalai ir dokumentai perduodami naujai paskirtam direktoriaus pavaduotojui ar padalinio vadovui.

116. Atleidžiamas iš darbo arba perkeliamas į kitą darbą įstaigos darbuotojas privalo perduoti reikalus, materialines vertybes, dokumentus, kurių užduotys nebaigtos vykdyti ir turimas bylas.

Perdavimą organizuoja struktūrinio padalinio, iš kurio atleidžiamas darbuotojas, vadovas, o kontroliuoja teisės aktų ir Reglamento nustatyta tvarka direktoriaus įsakymu sudaryta nuolat veikianti komisija.

117. Reikalai, materialinės vertybės ir dokumentai perduodami naujai paskirtam į atleidžiamojo pareigas darbuotojui. Tais atvejais, kai naujai paskirto darbuotojo nėra, reikalai, materialinės vertybės ir dokumentai pagal aktą perduodami struktūrinio padalinio vadovui arba darbuotojui, kuriam pavesta laikinai eiti atleidžiamojo pareigas.

118. Reikalai, materialinės vertybės ir dokumentai perduodami pagal reikalų ir dokumentų perdavimo–priėmimo aktą, kurį tvirtina:

118.1. keičiantis direktoriaus pavaduotojams, Kriminalinės žvalgybos skyriaus viršininkui ir Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjui – direktorius;

118.2. keičiantis struktūrinių padalinių vadovams ir kitiems darbuotojams – direktoriaus pavaduotojas atitinkamai pagal jam priskirtą administruojamą veiklos sritį;

118.3.  keičiantis Kriminalinės žvalgybos skyriaus ir Buhalterinės apskaitos skyriaus darbuotojams – direktoriaus pavaduotojas, kuruojantis įstaigos ūkinę veiklą;

118.4. keičiantis Kriminalinės žvalgybos skyriaus darbuotojams – direktorius arba jo pavedimu Kriminalinės žvalgybos skyriaus viršininkas.


XII SKYRIUS

ANTSPAUDŲ NAUDOJIMAS

 

119. Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija turi antspaudus su Lietuvos valstybės herbu:

119.1. antspaudas su Lietuvos valstybės herbu (Nr. 1) naudojamas direktoriaus, jo pavaduotojų ar įgaliotų asmenų pasirašytiems dokumentams tvirtinti, taip pat gali būti naudojamas įstaigos sudarytų ar jo oficialiai gautų dokumentų kopijų, nuorašų ar išrašų tikrumui tvirtinti. Šį antspaudą saugo ir už jo naudojimą atsako Administracijos reikalų skyriaus viršininkas;

119.2. antspaudas su Lietuvos valstybės herbu (Nr. 2) naudojamas finansiniams dokumentams tvirtinti. Šį antspaudą saugo ir už jo naudojimą atsako Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas.

120. Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos antspaudai su Lietuvos valstybės herbu gaminami, saugomi, apskaitomi, naudojami ir sunaikinami teisės aktų nustatyta tvarka.


XIII SKYRIUS

ARCHYVO TVARKYMAS

 

121. Archyviniai dokumentai tvarkomi, naudojami ir saugomi vadovaujantis šią veiklą reglamentuojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais nustatyta tvarka.

122. Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentai iki 2 metų gali būti saugomi padaliniuose, vėliau turi būti perduoti saugoti į archyvą. Laikino saugojimo dokumentai saugomi padaliniuose arba archyve.

123. Už dokumentų saugojimą padalinyje ir jų perdavimą į įstaigos archyvą yra atsakingas padalinio vadovas arba įstaigos direktoriaus įsakymu paskirtas kitas šio padalinio darbuotojas.

124. Įstaigos archyvą tvarko Administracijos reikalų skyriaus darbuotojas, atsakingas už archyvo tvarkymą.

125. Archyve saugomų dokumentų tinkamą priežiūrą, teisingą laikymą ir naudojimą, jų apskaitą, nuolatinio saugojimo dokumentų parengimą saugojimui organizuoja ir už šių funkcijų vykdymą atsako Administracijos reikalų skyriaus viršininkas ir šio skyriaus darbuotojas, atsakingas už archyvo tvarkymą.

126. Dokumentų, kurių saugojimo terminas pasibaigęs, vertinimą atlieka ir sprendimus dėl tolesnio jų saugojimo ar atrinkimo naikinti siūlo struktūriniai padaliniai, kartu su Administracijos reikalų skyriaus darbuotoju, atsakingu už archyvo tvarkymą.

127. Atrinkti naikinti dokumentai naikinami pritarus Dokumentų ekspertų komisijai, pagal naikinti atrinktų dokumentų aktą, kuris derinamas su Kalėjimų departamentu ir tvirtinamas įstaigos direktoriaus arba jo įgalioto asmens.

128. Struktūrinio padalinio likvidavimo atveju, jeigu funkcijos neperduodamos kitam struktūriniam padaliniui, visi šio padalinio nuolatinio, ilgo ir laikino saugojimo dokumentai perduodami į įstaigos archyvą.

 

XIV SKYRIUS

TARNYBINIO TRANSPORTO IR MOBILIŲJŲ TELEFONŲ NAUDOJIMAS

 

129. Įstaigos tarnybinis transportas naudojamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir įstaigos direktoriaus nustatyta tvarka.

130. Įstaigos tarnybiniai mobilieji telefonai naudojami Lietuvos Respublikos Vyriausybės, teisingumo ministro, Kalėjimų departamento direktoriaus bei įstaigos direktoriaus nustatyta tvarka.

_________________________

 

Informacija atnaujinta 2017 m. lapkričio 23 d. 11:42

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos