Trečiojo sektoriaus Saugumo valdymo skyrius

 

2019 m. spalio 1 d. Nr. V-572

 

  1. Skyriaus uždaviniai yra:

1.1.  užtikrinti suimtųjų ir nuteistų laisvės atėmimo bausme asmenų apsaugą ir priežiūrą Įstaigos Trečiajame sektoriuje;

1.2.  vadovaujantis galiojančiais įstatymais, užtikrinti suimtųjų ir nuteistųjų priėmimo ir išleidimo iš pataisos namų teisėtumą;

1.3.  užtikrinti bausmių vykdymo, kardomojo kalinimo įstatymų įgyvendinimą;

1.4.  užtikrinti skyriaus sąveikos su Vidaus reikalų ministerijos koviniais padaliniais, priešgaisrinės apsaugos, policijos ir kitomis teisėsaugos institucijomis organizavimą, specialiosios taktikos treniruočių ir pratybų organizavimą.

 

  1. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

2.1.  planuoja SVS veiklą, rengdami skyriaus pusmečių darbo planus, įgyvendina šiuose planuose numatytas priemones, teikia pasiūlymus Įstaigos veiklos planavimui;

2.2.  rengia Trečiojo sektoriaus Apsaugos ir priežiūros postų planus;

2.3.  analizuoja ir apibendrina savo veiklą, kaupia statistinius duomenis, stebi jų dinamiką ir pateikia informaciją Įstaigos direktoriui bei nustatyta tvarka pateikia ataskaitas Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos;

2.4.  ruošia suimtųjų ir nuteistųjų įskaitos dokumentus ir siunčia juos Informatikos ir ryšių departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, esant poreikiui ir kitoms valstybės institucijoms;

2.5.  tikrina ar teisingai įforminti suimtųjų ir nuteistųjų, priimamų į Įstaigą, dokumentai. Reikiamus dokumentus pagal savo kompetenciją įformina Įstaigoje;

2.6.  pateikia ir apibendrina pasiūlymus dėl SVS veiklos tobulinimo, diegia efektyvias šio Skyriaus darbo formas;

2.7.  ruošia suimtųjų ir nuteistųjų skaičiaus ir kaitos bei kitas teisės aktais numatytas ataskaitas ar statistinius duomenis;

2.8.  tvarko suimtųjų ir nuteistųjų asmens bylas, jas saugo, perduoda Įstaigos archyvui;

2.9.  kontroliuoja laisvės atėmimo terminus, užtikrina, kad suimtieji ir nuteistieji būtų laiku paleisti iš Įstaigos;

2.10.   pagal kompetenciją teikia pasirašytinai suimtiesiems ir nuteistiesiems Įstaigos direktoriaus vardu gautus atsakymus į suimtųjų ir nuteistųjų pasiūlymus, prašymus (pareiškimus) ir skundus;

2.11.   įformina ir siunčia nuteistųjų malonės prašymus;

2.12.   vykdo Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus „Dėl malonės suteikimo", teismų nutartis ir nutarimus dėl nuosprendžių pakeitimo, kitus teismų, prokuratūrų, kvotos ir tardymo organų priimtus sprendimus;

2.13.   ruošia suimtųjų bei nuteistųjų konvojavimo dokumentus;

2.14.   ruošia ir siunčia teismams medžiagą dėl atleidimo nuo bausmės atlikimo dėl ligos;

2.15.   pagal savo kompetenciją aiškina suimtiesiems ir nuteistiesiems įstatymus;

2.16.   formina ir išduoda atostogų pažymėjimus nuteistiesiems, gavusiems leidimą trumpalaikiam išvykimui už įstaigos ribų;

2.17.   teikia pasiūlymus Drausmės komisijai dėl suimtųjų bei nuteistųjų nubaudimo ar paskatinimo, suimtųjų bei nuteistųjų įtraukimo į linkusiųjų pabėgti ar užpulti įskaitas ar išbraukimą iš jų, taip pat dėl sustiprintos individualios suimtųjų ir nuteistųjų, priklausančių didelės rizikos grupei, priežiūros taikymo;

2.18.   supažindina naujai atvykusius suimtuosius bei nuteistuosius su dienotvarke, vidaus tvarkos taisyklėmis, režimo reikalavimais. Aiškinasi ir šalina režimo pažeidimų sąlygas ir priežastis;

2.19.   pagal kompetenciją, nagrinėja piliečių, suimtųjų ir nuteistųjų, kitų asmenų skundus, pareiškimus, pasiūlymus ir sprendžia juose keliamas problemas;

2.20.   organizuoja suimtųjų ir nuteistųjų gyvenamųjų patalpų, pasivaikščiojimo kiemų, ilgalaikių ir trumpalaikių pasimatymų patalpų ir kitų teritorijų apžiūras ir kratas. Reikalui esant, direktoriaus leidimu, pasitelkiant ir kitų tarnybų pareigūnus;

2.21.   organizuoja suimtųjų bei nuteistųjų patikrinimus ir skaičiuotes;

2.22.   nuolat tikrina inžinerinių-techninių įrengimų, SVS kompiuterinės techninės, programinės įrangos, vaizdo stebėjimo įrenginių techninę būklę, požeminių komunikacijų blokavimo sistemas, neatidėliotinai ir operatyviai organizuoja gedimų šalinimą;

2.23.   kontroliuoja nuteistųjų, turinčių teisę vykti be sargybos arba be palydos, elgesį darbo vietose ir maršrutuose;

2.24.   lydi transporto priemones ir organizuoja pakrovimo (iškrovimo) darbų kontrolę;

2.25.   organizuoja į Įstaigą atvykusių piliečių, tarnautojų, darbuotojų ir kitų asmenų, nustatytų elgesio taisyklių laikymosi kontrolę, įeinančių (išeinančių) asmenų, įvažiuojančio (išvažiuojančio) transporto priemonių į Įstaigą ir iš jos patikrinimą;

2.26.   organizuoja pašto bei perduodamų siuntinių ir smulkiųjų paketų su spauda priėmimą ir išdavimą suimtiesiems ir nuteistiesiems, pasimatymų ir telefoninių pokalbių suteikimą su artimaisiais ir kitais asmenimis;

2.27.   teikia pasiūlymus Įstaigos vadovybei dėl inžinerinių techninių apsaugos priemonių remonto bei rekonstrukcijos;

2.28.   organizuoja tarnybinius mokymus, vykdo pareigūnų fizinio bei specialiojo parengimo užsiėmimus;

2.29.   užtikrina suimtųjų bei nuteistųjų apsaugą, konvojavimą bei jų izoliaciją;

2.30.   pagal kompetenciją rūpinasi vaizdinės informacijos teikimu uždarojoje zonoje ir pasimatymų kambariuose;

2.31.   organizuoja ir kontroliuoja pareigūnų budinčiųjų pamainų darbą;

2.32.   lokaliniuose sektoriuose Resocializacijos skyriaus specialistams padeda racionaliai paskirstyti suimtiesiems ir nuteistiesiems gyvenamąsias vietas, kontroliuoja kaip suimtieji bei nuteistieji laikosi vidaus tvarkos taisyklių;

2.33.   nustatyta tvarka organizuoja suimtųjų ir nuteistųjų, įtrauktų į profilaktines įskaitas, priežiūrą;

2.34.   organizuoja ir vykdo ginkluotės, specialiųjų priemonių apskaitą ir saugojimą;

2.35.   užtikrina suimtųjų bei nuteistųjų pabėgimų, įstatymais jiems neleidžiamų turėti daiktų patekimo ir Įstaigos užpuolimo užkardymą bei jose esančio turto apsaugą;

2.36.   lokalizuoja gaisrus, atlieka gelbėjimo darbus Įstaigoje, likviduoja ypatingų situacijų padarinius;

2.37.   vykdo dinaminės priežiūros funkcijas;

2.38.   bendradarbiauja su ikiteisminio tyrimo Įstaigomis ir teismais;

2.39.   pagal kompetenciją atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir Įstaigos direktoriaus pavedimus, pagal savo kompetenciją atsako į Teisingumo ministerijos, prokuratūros, teismų, kitų įstaigų bei pareigūnų, privačių asmenų raštus.

 

 
Informacija atnaujinta 2020 m. balandžio 3 d. 09:44