Antrojo sektoriaus Saugumo valdymo skyrius

 

2017 m. lapkričio 30 d. Nr. V-537

 

1.    Skyriaus uždaviniai yra:


1.1.    užtikrinti nuteistų, terminuotu laisvės atėmimu ir arešto bausme, asmenų priežiūrą įstaigos 2-ame sektoriuje;
1.2.    užtikrinti bausmių vykdymo įstatymų įgyvendinimą;
1.3.    užtikrinti Skyriaus sąveikos su Vidaus reikalų ministerijos koviniais padaliniais, priešgaisrinės apsaugos, policijos ir kitomis teisėsaugos institucijomis organizavimą, specialiosios taktikos treniruočių ir pratybų organizavimą.


2.    Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:


2.1.    planuoja Skyriaus veiklą, rengdami pusmečių darbo planus. Įgyvendina šiuose planuose numatytas priemones, teikia pasiūlymus įstaigos veiklos planavimui;
2.2.    rengia 2-o sektoriaus apsaugos ir priežiūros postų planus;
2.3.    analizuoja ir apibendrina savo veiklą, kaupia statistinius duomenis, stebi jų dinamiką ir pateikia informaciją įstaigos direktoriui, bei nustatyta tvarka ataskaitas Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos;
2.4.    apibendrina ir pateikia pasiūlymus dėl Skyriaus veiklos tobulinimo, diegia efektyvias darbo formas;
2.5.    teikia pasiūlymus Drausmės komisijai dėl nuteistųjų nubaudimo ar paskatinimo, nuteistųjų įtraukimo į linkusiųjų pabėgti ar užpulti įskaitas ar išbraukimą iš jų, taip pat dėl sustiprintos individualios nuteistųjų, priklausančių didelės rizikos grupei, priežiūros taikymo;
2.6.    supažindina naujai atvykusius nuteistuosius su dienotvarke, vidaus tvarkos taisyklėmis, režimo reikalavimais. Aiškinasi ir šalina režimo pažeidimų sąlygas ir priežastis;
2.7.    savo kompetencijos ribose, nagrinėja nuteistųjų ir kitų asmenų skundus, pareiškimus, pasiūlymus ir sprendžia juose keliamas problemas;
2.8.    organizuoja nuteistųjų gyvenamųjų patalpų, pasivaikščiojimo kiemų, ilgalaikių ir trumpalaikių pasimatymų patalpų ir kitų valstybės įmonės, veikiančios prie įstaigos, 2-o sektoriaus teritorijų apžiūras ir kratas. Reikalui esant, direktoriaus pavaduotojo leidimu, pasitelkia ir kitų tarnybų pareigūnus;
2.9.    organizuoja nuteistųjų patikrinimus ir skaičiuotes;
2.10.    nuolat tikrina inžinerinių-techninių įrengimų, APS kompiuterinės techninės, programinės įrangos, vaizdo stebėjimo įrenginių techninę būklę, požeminių komunikacijų blokavimo sistemas, neatidėliotinai ir operatyviai organizuoja gedimų šalinimą;
2.11.    kontroliuoja nuteistųjų, turinčių teisę vykti be sargybos arba be palydos, elgesį darbo vietose ir maršrutuose;
2.12.    lydi transporto priemones ir organizuoja pakrovimo (iškrovimo) darbų kontrolę;
2.13.    organizuoja į įstaigą atvykusių asmenų, darbuotojų ir tarnautojų nustatytų elgesio taisyklių laikymosi kontrolę, įeinančių (išeinančių) asmenų, įvažiuojančio (išvažiuojančio) transporto priemonių į įstaigą ir iš jos patikrinimą;
2.14.    organizuoja pašto bei perduodamų siuntinių ir smulkiųjų paketų su spauda priėmimą ir išdavimą nuteistiesiems, pasimatymų ir telefoninių pokalbių suteikimą su artimaisiais ir kitais asmenimis;
2.15.    teikia pasiūlymus įstaigos vadovybei dėl inžinerinių techninių apsaugos priemonių remonto bei rekonstrukcijos;
2.16.    organizuoja tarnybinius mokymus, vykdo pareigūnų bendrojo fizinio parengimo užsiėmimus;
2.17.    užtikrina nuteistųjų apsaugą, konvojavimą bei jų izoliaciją;
2.18.    pagal kompetenciją rūpinasi vaizdinės informacijos teikimu uždarojoje zonoje ir pasimatymų kambariuose;
2.19.    organizuoja ir kontroliuoja pareigūnų budinčiųjų pamainų darbą;
2.20.    lokaliniuose sektoriuose specialistams (vykdantiems būrio viršininko funkcijas) padeda racionaliai paskirstyti nuteistiesiems gyvenamąsias vietas, kontroliuoja kaip nuteistieji laikosi vidaus tvarkos taisyklių ir dalyvauja masiniuose renginiuose;
2.21.    nustatyta tvarka organizuoja darbą su nuteistaisiais, įtrauktais į profilaktines įskaitas;
2.22.    organizuoja ir vykdo ginkluotės, specialiųjų priemonių apskaitą ir saugojimą;
2.23.    užtikrina nuteistųjų pabėgimų, įstatymais jiems neleidžiamų turėti daiktų patekimo ir įstaigos užpuolimo užkardymą bei jose esančio turto apsaugą;
2.24.    lokalizuoja gaisrus, atlieka gelbėjimo darbus įstaigoje, likviduoja ypatingų situacijų padarinius;
2.25.    atlieka socialinio darbo pradmenų funkcijas susijusias su dinaminės priežiūros elementais;
2.26.    bendradarbiauja su ikiteisminio tyrimo įstaigomis ir teismais;
2.27.    pagal kompetenciją atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir įstaigos direktoriaus pavedimus.

 
Informacija atnaujinta 2021 m. kovo 8 d. 14:11