Romas Mieldažys

 

2019 m. sausio 31 d. Nr. V-64

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
 • būti susipažinusiam su darbui reikalingais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
 • turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • skiria užduotis pavaldiems darbuotojams ir kontroliuoja jų vykdymą;
 • išrašo kelionės lapus įstaigos transportui;
 • rengia dokumentų, susijusių su įstaigos tarnybinio transporto eksploatacija ir remontu, projektus;
 • rengia ridos ir kuro suvartojimo žiniaraščius;
 • pagal priėmimo - perdavimo aktus vairuotojams perduoda transporto priemones;
 • vykdo transporto priemonių bei kitų mechanizmų registraciją ir apskaitą;
 • išduoda, keičia, priima ir registruoja automobilių kelionės lapus;
 • tikrina įrašų teisingumą transporto priemonių kelionės lapuose, kuro užpylimo čekiuose;
 • tikrina kuro kiekį transporto priemonėse;
 • vizualiai įvertina transporto priemonių techninį stovį;
 • vizualiai įvertina vairuotojų pasirengimą darbui;
 • vykdo materialinių vertybių, susijusių su transporto priežiūra ir remontu, tiekimą;
 • kontroliuoja automobilių ridą ir kuro sunaudojimą;
 • vykdo išvežamų komunalinių atliekų apskaitą;
 • rengia pavaldžių darbuotojų pareigybių aprašymus;
 • organizuoja pavaldžių darbuotojų aprūpinimą darbo rūbais ir priemonėmis, asmeninėmis saugos priemonėmis;
 • laikosi darbuotojų saugą ir sveikatą, elektrosaugą ir gaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų;
 • nesant kito Turto valdymo skyriaus inspektoriaus (atostogų, komandiruotės, ligos ir kitais nebuvimo atvejais) atlieka jo funkcijas;
 • vykdo kitus, su Turto valdymo skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio Turto valdymo skyriaus vedėjo, Turto valdymo skyriaus specialisto (A(A1) lygis) pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.
 
Informacija atnaujinta 2019 m. vasario 20 d. 21:11