Kristina Nazarova

 

2019 m. sausio 31 d. Nr. V-60

 

Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
 • turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 • būti susipažinusiam su dokumentų rengimo taisyklėmis;
 • būti susipažinusiam su bausmių sistemos veiklą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais;
 • atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute;
 • atitikti III skilties sveikatos būklės reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams, kursantams, sąvade.
 • atitikti trečiojo lygio fizinio pasirengimo reikalavimus.

 

Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

 • darbą su nuteistaisiais organizuoja ir dirba vadovaudamasis patvirtintomis arba aprobuotomis nuteistųjų socialinės reabilitacijos programomis, metodikomis, instrukcijomis, taisyklėmis;
 • ruošia ataskaitas bei nustatytos formos statistinę medžiagą apie nuteistųjų dalyvavimą socialinės reabilitacijos programose ir ketvirčio pabaigoje pateikia Pirmojo sektoriaus Resocializacijos skyriaus viršininkui arba jį pavaduojančiam pareigūnui;
 • dirba individualų socialinės reabilitacijos darbą su būrio nuteistaisiais, priima juos asmeniniais klausimais kiekvieną darbo dieną;
 • reikalauja, kad nuteistieji laikytųsi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų;
 • pagal direktoriaus pavaduotojo, kuruojančio pirmąjį sektorių, patvirtintus grafikus organizuoja būrio nuteistųjų susirinkimus, į juos kviečia administracijos darbuotojus;
 • informuoja direktoriaus pavaduotoją, kuruojantį Pirmąjį sektorių, šio sektoriaus Saugumo valdymo, Resocializacijos skyrių viršininkus, Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnus apie negatyvias nuteistųjų elgesio pokyčių tendencijas, imasi reikalingų priemonių problemai spręsti;
 • stebi neoficialią būrio struktūrą, analizuoja būrio nuteistųjų drausmę, naudoja rezultatus socialinei nuteistųjų reabilitacijai;
 • rašo nuteistųjų charakteristikas dėl malonės prašymo, pasibaigus bausmės laikui ir tas, kurios yra nustatytos teisės aktuose arba kurių reikalauja juridiniai ar fiziniai asmenys;
 • bendradarbiauja su kitų įstaigos padalinių darbuotojais, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, visuomeninių organizacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų nariais nuteistųjų socialinės reabilitacijos klausimais;
 • nustatyta tvarka teikia siūlymus dėl nuteistųjų paskatinimo ar nubaudimo tinkamai parengdamas tam reikalingus dokumentus;
 • nustatyta tvarka pateikia informaciją, turinčią reikšmės sprendžiant klausimą dėl išmokų ir pašalpų skyrimo būrio nuteistiesiems;
 • bendradarbiauja su mokymo, švietimo įstaigomis, domisi nuteistųjų mokymosi rezultatais ir pamokų bei užsiėmimų lankomumu, aiškinasi priežastis, dėl kurių nuteistieji nelanko mokyklos ar profesijos įsigijimo užsiėmimų;
 • lankosi gamybinėje zonoje ir ūkio aptarnavimo brigadoje dirbančių nuteistųjų darbo vietose ir domisi jų darbu, teikia konsultacinę pagalbą norintiems įsidarbinti nuteistiesiems prie pataisos įstaigos veikiančioje valstybės įmonėje, taip pat norintiems dirbti įstaigoje ūkio aptarnavimo darbus;
 • vertina nuteistuosius pagal metodikas, kuriomis naudotis yra išmokytas, ruošia nuteistųjų lygtiniam paleidimui būtiną dokumentaciją;
 • dalyvauja Pirmajame sektoriuje bausmę atliekančių Nuteistųjų skirstymo ir Drausmės komisijų posėdžiuose;
 • dalyvauja būrio nuteistųjų patikrinimų (skaičiuočių) ir maitinimo metu, esant būtinumui kituose masiniuose renginiuose, kuriuose dalyvauja jo vadovaujamo būrio nuteistieji;
 • tikrina būrio nuteistųjų buitines laikymo sąlygas ir teisės aktų nustatytą materialinį aprūpinimą, apie pastebėtus trūkumus praneša atsakingų tarnybų pareigūnams, kontroliuoja trūkumų pašalinimą;
 • tinkamai tvarko reikalingą dokumentaciją;
 • nustatyta tvarka priima iš nuteistųjų įstaigos direktoriui adresuotus rašytiniuspasiūlymus, prašymus (pareiškimus), peticijas ir skundus, juos įstatymų nustatyta tvarka registruoja ir perduoda adresatui bei įteikia atsakymus nuteistiesiems;
 • tobulina savo kvalifikaciją;
 • rengia ir skelbia išsamią ir būtiną vaizdinę informaciją būrio nuteistiesiems;
 • esant ypatingam įvykiui, pagal iškvietimą atvyksta į įstaigą;
 • vykdo kitas direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, kuruojančio Pirmąjį sektorių, Pirmojo sektoriaus Resocializacijos skyriaus viršininko ir Pirmojo sektoriaus vyriausiojo specialisto nurodytas nenuolatinio pobūdžio funkcijas, susijusias su skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimu.
 
Informacija atnaujinta 2019 m. lapkričio 12 d. 13:34