Aurika Bartusevičiūtė

 

2019 m. sausio 31 d. Nr. V-56

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius, taip pat su dokumentų raštvedybos taisyklėmis;
 • turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • skaičiuoja įstaigos pareigūnų tarnybos stažus ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ilgalaikio ir nepertraukiamo darbo įstaigoje stažus, siekiant užtikrinti teisingą kasmetinių atostogų suteikimą;
 • teikia įstaigos direktoriui tvirtinti valstybės tarnautojų bei darbuotojų dirbančių, pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai) kasmetinių atostogų grafikus;
 • ruošia įsakymų projektus dėl papildomų poilsio dienų ir visų rūšių atostogų: kasmetinių, nemokamų, papildomų, mokymosi, tėvystės, atostogų vaikui prižiūrėti;
 • ruošia įsakymų projektus skatinimų ir nuobaudų skyrimo įstaigos valstybės tarnautojams ir darbuotojams projektus;
 • laiku informuoja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius apie tėvystės, nemokamas atostogas bei atostogas vaikui prižiūrėti;
 • pildo valstybės tarnautojų ir darbuotojų asmens korteles, įrašant duomenis apie suteiktas kasmetines ir tikslines atostogas;
 • pildo Įstaigos darbuotojų, tarpusavyje susijusių giminystės ir svainystės ryšiais, sąrašą ir teikia jį teikia Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos;
 • tvarko ir nustatyta tvarka perduoda įstaigos archyvui saugomas kabinete nomenklatūrines bylas;
 • kitų skyriaus specialistų (tvarkančio personalo kvalifikacijos kėlimą) kasmetinių atostogų, komandiruotės, ligos ir kitais nebuvimų atvejais, laikinai vykdo jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, kad būtų užtikrintas skyriui pavestų uždavinių vykdymas;
 • vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio vadovybės, skyriaus vedėjo ir patarėjo pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.
 
Informacija atnaujinta 2019 m. rugpjūčio 26 d. 11:14