Vilma Matakienė (atsakinga už nuteistųjų įskaitą)

 

2019 m. spalio 1 d. įsakymas Nr. V-572

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą įgytą iki 1995 metų;
 • gerai žinoti norminius dokumentus, reglamentuojančius nuteistųjų įskaitos dokumentų tvarkymą;
 • išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • nuteistųjų asmens bylas laiko spintose, sudėtas pagal registracijos numerius;
 • nuteistųjų asmens bylų išdavimą ir grąžinimą registruoja žurnale, pasirašant;
 • į nuteistųjų asmens bylas įsiuva gautus dokumentus, juos sunumeruoja ir įtraukia į aprašą;
 • susidėvėjus nuteistųjų asmens bylų viršeliams, juos pakeičia naujais;
 • tikrina, kad nuteistųjų asmens bylos viename tome nebūtų daugiau kaip 200 lapų, o šį skaičių viršijus, pradeda antrą tomą ir t.t.;
 • pasirašytinai priima nutarimus dėl nuteistųjų paskatinimo bei nubaudimo ir susiuva į nuteistųjų asmens bylas;
 • atrenka nuteistųjų korteles ir asmens bylas lygtinio paleidimo komisijai, nuteistųjų asmens bylas pateikia teismams, atsiradus nuobaudoms, paskatinimams informuoja Resocializacijos skyrių ir teismą;
 • atskirai laiko, tvarko nuteistųjų, kuriems išsiųsti malonės prašymai asmens bylas;
 • daro nuteistųjų asmens bylų dokumentų kopijas;
 • ruošia reikiamus dokumentus asmenims, norintiems sudaryti santuoką su įstaigoje laikomais nuteistaisiais;
 • probacijos tarnyboms siunčia lygtinai paleistų nuteistųjų paleidimo dokumentus ir asmens bylas;
 • tvarko nuteistųjų, atlikusių laisvės atėmimo bausmę, asmens įskaitos korteles, perduoda į įstaigos archyvą, o mirusiųjų nuteistųjų asmens bylas į Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos archyvą;
 • sudaro nuteistųjų, suimtųjų asmens bylų, perduodamų į įstaigos archyvą aktus ir bylas, kurias perduoda į įstaigos archyvą;
 • mirus suimtajam ar nuteistajam organizuoja dokumentų parengimą ir asmens bylos perdavimą į įstaigos archyvą;
 • pagal kompetenciją teikia duomenis kitoms tarnyboms;
 • SVS inspektoriaus (atsakingo už suimtųjų duomenų suvedimą į informacines sistemas) ligos, atostogų, komandiruotės ir kitais nebuvimo atvejais, laikinai atlieka jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;
 • vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius (nuteistųjų/suimtųjų įskaitos klausimais) nenuolatinio pobūdžio skyriaus viršininko pavedimus, įstaigos direktoriaus nustatytas tvarkas ir instrukcijas ir kitų teisės aktų reikalavimus reglamentuojančius nuteistųjų įskaitą, tam kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.
 
Informacija atnaujinta 2019 m. spalio 14 d. 09:53