Artūras Nomeika

 

2019 m. spalio 1 d. įsakymas Nr. V-572

 

Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
 • mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu (ar analogišku) paketu;
 • būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnų tarnybą, kriminalinių bausmių vykdymą ir vidaus administravimą, bei su dokumentų rengimo taisyklėmis;
 • atitikti II skilties reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos Įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams, kursantams, sąvade;
 • atitikti antrojo lygio fizinio pasirengimo reikalavimus;
 • atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute.
 • pretendentas, laimėjęs atranką, turi atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikti teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo".

 

Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

 • kontroliuoja skyriaus pareigūnų darbą, supažindina į skyrių naujai priimtus dirbti pareigūnus su jų pareigybių aprašymais, skyriaus nuostatais ir kitais reikalingais dokumentais. Kartu su SVS viršininku planuoja skyriaus darbą, pagal kompetenciją organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbo plane numatytų priemonių vykdymą;
 • užtikrina pareigūnų aprūpinimą specialiosiomis ir ryšio priemonėmis. Atvirojoje kolonijoje užtikrina nuostatuose nustatytų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
 • tikrina SVS pareigūnų tarnybą postuose, žino informaciją apie Trečiojo sektoriaus atvirosios kolonijos kriminogeninę būklę, apie jos pokyčius laiku praneša SVS viršininkui ir direktoriaus pavaduotojui kuruojančiam veiklą Trečiajame sektoriuje;
 • SVS viršininkui siūlo konkrečias priemones atvirosios kolonijos nuteistųjų priežiūros organizavimo (SVS pareigūnų pamainų sudėties, nuteistiesiems neleidžiamų turėti daiktų užkardymo, įeinančių asmenų tikrinimo, nuteistiesiems perduodamų siuntinių patikrinimo ir kitais klausimais);
 • ne rečiau kaip kartą per mėnesį apžiūri atvirosios kolonijos objektus ir imasi priemonių pastebėtiems trūkumams šalinti. Dalyvauja nuteistųjų patikrinimuose (skaičiuotėse), atliekant kratas ir apžiūras;
 • dalyvauja instruktuojant SVS budinčiosios pamainos pareigūnus;
 • nagrinėja asmenų prašymus ir skundus, rengia atsakymų projektus į organizacijų, įstaigų ir kitų institucijų paklausimus ir raštus, užtikrindamas Viešojo administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą ir asmenų teisę į pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pareiškimų nagrinėjimą;
 • vykdo įeinančių (išeinančių) į (iš) įstaigą (os) asmenų apžiūrą ir daiktų patikrinimą, pašto bei perduodamų siuntinių ir smulkiųjų paketų su spauda tikrinimą ir išdavimą, įvažiuojančio bei išvažiuojančio į (iš) įstaigą transporto, patikrinimą;
 • radęs pas nuteistąjį ar pas asmenį atvykusį į įstaigą galimai psichiką veikiančias medžiagas, alkoholinius gėrimus bei kitus nuteistiesiems turėti neleidžiamus daiktus, nedelsiant praneša SVS vyriausiajam specialistui (vykdančiam direktoriaus budinčiojo padėjėjo funkcijas) ir Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnui;
 • užtikrina tinkamą SVS dokumentų, bylų, susijusių su vykdomomis funkcijomis, tvarkymą, kaupimą, saugojimą;
 • šaudymo pratybų metu vykdo šaudymo vadovo, instruktoriaus arba šaudymo instruktoriaus padėjėjo pareigas, siekdamas užtikrinti tinkamą pareigūnų teorinių ir praktinių įgūdžių lavinimą;
 • esant būtinumui, vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, panaudoja fizinę ar psichinę prievartą, specialiąsias priemones ar šaunamąjį ginklą;
 • vykdo nuteistųjų neplaninį konvojavimą į gydymo įstaigas;
 • lydi nuteistuosius į trumpalaikes išvykas už pataisos namų-atvirosios kolonijos ribų, organizuoja nuteistųjų patikrinimus jų darbo vietose;
 • susidarius ypatingai situacijai pataisos namuose, atvyksta į tarnybą pagal iškvietimą, atlieka bendras planines ir neplanines kratas;
 • rengia įsakymus, nustatyto pavyzdžio leidimus dėl atvirosios kolonijos nuteistųjų išvykimo už atvirosios kolonijos ribų ir išvykų į namus;
 • rengia nuteistiesiems, kuriems suteikta teisė išvykti be sargybos ir be palydos, nustatyto pavyzdžio leidimus ir kontroliniu talonus, kontroliuoja jų galiojmo laiką;
 • SVS vyriausiojo specialisto (atsakingo už ginkluotės apyvartą) atostogų, ligos, komandiruotės ir kitais nebuvimo atvejais, laikinai atlieka jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;
 • vykdo kitus su jam priskirtomis funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio įstaigos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo kuruojančio veiklą Trečiajame sektoriuje ir SVS viršininko pavedimus tam, kad būtų pasiekti skyriui keliami veiklos tikslai ir uždaviniai.
 
Informacija atnaujinta 2019 m. spalio 29 d. 11:46