Monika Paškauskaitė (atsakinga už nuteistųjų įskaita)

 

2019 m. spalio 1 d. įsakymas Nr. V-571

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį įgytą iki 1995 metų;
 • gerai žinoti norminius dokumentus, reglamentuojančius įskaitos skyriaus darbą;
 • išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 • mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją.

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • pagal nuteistojo asmens byloje esančius dokumentus įrašo į įskaitos kortelę biografinius bei kitus duomenis;
 • kiekvieną dieną pildo Nuteistųjų kaitos ir jų asmens bylų registracijos žurnalą, įrašo žinias apie nuteistuosius, jų skaičių ir kaitą per visą praėjusią parą. Žurnalas pildomas remiantis duomenimis apie nuteistuosius, esančius įskaitoje, ir jų atvykimo bei išvykimo dokumentais;
 • nuteistajam atvykus į pataisos namus, apie nuosprendžio vykdymą bei nuteistojo bausmės atlikimo vietą raštu, per 3 darbo dienas, praneša nuosprendį priėmusiam pirmosios instancijos teismui ir prie šio teismo esančiai teritorinei prokuratūrai;
 • per 3 darbo dienas išsiunčia pranešimą nuteistojo sutuoktiniui, sugyventiniui arba kuriam nors artimam giminaičiui, kurį nurodo nuteistasis;
 • atskirai laiko nuteistųjų, atvykusių į įstaigą ir esančių karantino patalpose, asmens bylas;
 • kiekvieną rytą Pirmojo sektoriaus SVS viršininkui ir Turto valdymo skyriui pateikia duomenis apie nuteistųjų skaičių;
 • tvarko Pirmojo sektoriaus SVS korespondenciją susijusią su įskaitos sritimi;
 • kartu su įstaigos SVS vyriausiuoju specialistu, vykdančiu direktoriaus budinčiojo padėjėjo pareigas priima atvykusius nuteistuosius;
 • išduoda pažymas apie nuteistųjų bausmės atlikimo laiką ir vietą;
 • į kompiuterinę duomenų bazę įveda duomenis apie nuteistuosius, laiku ir teisingai daro pakeitimus, kai baigiasi teismo nuosprendžiu paskirta bausmė arba nuteistasis paleidžiamas lygtinai ar atleidžiamas nuo bausmės prieš terminą, atžymas apie bausmės termino, straipsnių, teismų nuosprendžių, nutarčių, biografinių duomenų pakeitimus;
 • pasikeitus nuteistojo asmens bylos duomenims, informaciją perduoda Pirmojo sektoriaus Resocializacijos skyriui;
 • išsiunčiapranešimusteismams, prokuratūroms apie paleistus nuteistuosius;
 • siunčia pranešimus Informatikos ir ryšių departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos apie atvykusius, paleistus nuteistuosius, bei pasikeitusius nuteistųjų duomenis;
 • nesant inspektoriaus (atsakingo už nuteistųjų asmens bylų saugojimą ir tvarkymą) (atostogų, ligos, komandiruotės ir kitais atvejais), laikinai vykdo jo funkcijas;
 • vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, kuruojančio Pirmojo sektoriaus veiklą, SVS viršininko ir SVS specialisto (dirbančio pagal darbo sutartį, atsakingo už įskaitos sritį) pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.
 
Informacija atnaujinta 2019 m. spalio 28 d. 13:54