Lineta Tamošiūnienė

 

2019 m. sausio 31 d. Nr. V-62

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip socialinių mokslų studijų srities psichologijos krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimais, pataisos įstaigų Psichologinės tarnybos veiklos kryptimis, Psichologų etikos kodeksu, Standartizuoto psichologinio įvertinimo metodikų reglamento reikalavimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo bei nuteistųjų resocializacijos metodus ir priemones;
 • turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • dirba su naujai atvykusiais į pataisos namus, atvirąją koloniją ir areštinę nuteistaisiais, siekdamas nustatyti jų asmenybinius ir elgesio ypatumus, galimus adaptacijos sunkumus laisvės atėmimo vietoje;
 • dirba su nuteistaisiais, besiruošiančiais išėjimui į laisvę pagal lygtinį paleidimą;
 • dirba su nuteistaisiais bausmę atliekančiais drausmės grupėje ar kamerų tipo patalpose bei arešto bausmę atliekančiais asmenimis;
 • teikia psichologinę pagalbą nuteistiesiems, atsižvelgiant į jų individualius poreikius ir asmenines problemas;
 • vykdo nuteistųjų psichologinių krizių, savižudybių ir tyčinio savęs žalojimo laisvės atėmimo vietoje prevenciją, intervenciją ir postvenciją, siekiant mažinti savižudybių ir savęs žalojimo atvejų skaičių įstaigoje;
 • atlieka nuteistųjų asmenybės tyrimą ir individualaus psichologinio poveikio priemonių nustatymą ir koregavimą;
 • atlieka nuteistųjų nusikalstamo elgesio rizikos vertinimus ir kriminogeninių veiksnių nustatymą arba dalyvauja atliekant šį vertinimą ir nustatant šiuos veiksnius;
 • teikia rekomendacijas pataisos įstaigos administracijai skirstant nuteistuosius į būrius;
 • veda nuteistųjų individualių priėmimų apskaitos ir nuteistųjų grupinės terapijos apskaitos žurnalus, pildo priskirtą dokumentaciją taip pat bendrųjų skyriaus dokumentų dalis, skyrius.
 • sprendžia iškilusias nuteistųjų problemas kartu su Resocializacijos skyriaus specialistu, kitų skyrių ir tarnybų darbuotojais, užtikrindamas bendravimą ir bendradarbiavimą tarp įstaigos struktūrinių padalinių;
 • susidarius ekstremaliai situacijai, įvertina jos priežastis bei aptaria preliminarų su kitų skyriaus pareigūnais veiksmų planą;
 • aiškinasi nuteistųjų konfliktinių situacijų priežastis bei sąlygas, rengia rekomendacijas konfliktinių situacijų prevencijos klausimais;
 • pagal savo kompetenciją konsultuoja įstaigos personalą;
 • laikosi profesinės Psichologo etikos kodekso reikalavimų bei užtikrina informacijos apie nuteistuosius konfidencialumą, neperžengia savo kompetencijos ribų;
 • nuolat tobulina savo kvalifikaciją;
 • bendradarbiauja su kitų pataisos įstaigų psichologinės tarnybos specialistais, siekdamas keistis gerąja darbo patirtimi;
 • nesant skyriaus psichologo (liga, atostogos, komandiruotė ar kiti atvejai) laikinai vykdo jo pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas, užtikrindamas tinkamą skyriaus veiklą;
 • vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, kuruojančio Trečiojo sektoriaus veiklą, Trečiojo sektoriaus Resocializacijos skyriaus viršininko taip pat šio skyriaus vyresniojo psichologo pavedimus, tam, kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.
 
Informacija atnaujinta 2019 m. kovo 4 d. 14:39