Viktorija Styraitė

 

2019 m. sausio 31 d. Nr. V-62

 

Pareigūnas einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosiusreikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
 • būti susipažinusiam su bausmių vykdymo sistemos veiklą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais;
 • būti susipažinusiam su dokumentų rengimo taisyklėmis;
 • atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute;
 • turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 • atitikti III skilties reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje,pareigūnams, kursantams, sąvade.
 • atitikti trečiojolygio fizinio pasirengimo reikalavimus.

 

Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

 • vykdo resocializacijos darbą su būrio nuteistaisiais pagal patvirtintas ar aprobuotas socialinės reabilitacijos programas, metodikas, instrukcijas ir taisykles;
 • priima pataisos įstaigos direktoriui skirtus nuteistųjų pasiūlymus, prašymus (pareiškimus), peticijas ir skundus, juos įstatymų nustatyta tvarka registruoja ir perduoda adresatui bei įteikia atsakymus nuteistiesiems;
 • dirba individualų socialinės reabilitacijos darbą su būrio nuteistaisiais, kiekvieną darbo dieną priima juos asmeniniais klausimais;
 • dirba grupinį darbą su nuteistaisiais, organizuoja būrio nuteistųjų susirinkimus, jei reikia į juos kviečiasi administracijos darbuotojus ir specialistus (medikus, psichologus ir kt.);
 • reikalauja, kad nuteistieji laikytųsi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų;
 • bendradarbiauja su kitų padalinių darbuotojais, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, visuomeninių organizacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų nariais nuteistųjų socialinės reabilitacijos klausimais;
 • stebi neoficialią būrio struktūrą, analizuoja būrio nuteistųjų drausmę, naudoja rezultatus socialinei nuteistųjų reabilitacijai; 
 • informuoja direktoriaus pavaduotoją kuruojantį veiklą Trečiajame sektoriuje, šio sektoriaus Apsaugos ir priežiūros, Resocializacijos skyrių viršininkus, Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnus apie negatyvias nuteistųjų elgesio pokyčių tendencijas, imasi reikalingų priemonių problemai spręsti;
 • ruošia ataskaitas bei nustatytos formos statistinę medžiagą apie nuteistųjų dalyvavimą resocializacijos programose ir ketvirčio pabaigoje pateikia Trečiojo sektoriaus Resocializacijos skyriaus viršininkui arba jį pavaduojančiam pareigūnui;
 • rašo nuteistųjų charakteristikas: dėl malonės prašymo, pasibaigus bausmės laikui ir tas, kurių reikalauja teisės aktai, institucijos ar fiziniai asmenys;
 • nustatyta tvarka teikia siūlymus dėl nuteistųjų skatinimo ar nubaudimo, ruošia nubaudimo ir skatinimo priemonių taikymo dokumentus;
 • nustatyta tvarka pateikia informaciją, turinčią reikšmės sprendžiant klausimą dėl išmokų ir pašalpų skyrimo būrio nuteistiesiems;
 • vertina nuteistuosius pagal metodikas, kuriomis naudotis yra išmokyti, ruošia nuteistųjų lygtiniam paleidimui būtiną dokumentaciją (išskyrus nuteistuosius arešto bausme);
 • dalyvauja būrio nuteistųjų patikrinimų (skaičiuočių) ir maitinimo metu, esant būtinumui kituose masiniuose renginiuose;
 • tikrina būrio nuteistųjų buitines laikymo sąlygas ir jų įstatymų nustatytą materialinį aprūpinimą, apie pastebėtus trūkumus praneša atsakingų tarnybų pareigūnams, kontroliuoja trūkumų pašalinimą;
 • dalyvauja Trečiajame sektoriuje sudarytų Nuteistųjų skyrimo į būrius ir Drausmės komisijų posėdžiuose;
 • bendradarbiauja su mokymo, švietimo įstaigomis; domisi nuteistųjų mokymosi rezultatais ir pamokų bei užsiėmimų lankomumu, aiškinasi priežastis, kodėl nuteistieji nelanko mokyklos ar profesijos įsigijimo užsiėmimų (išskyrus nuteistuosius arešto bausme);
 • lankosi gamybinėje zonoje nuteistųjų darbo vietose ir domisi jų darbu, teikia konsultacinę pagalbą norintiems įsidarbinti nuteistiesiems prie sektoriaus veikiančioje valstybės įmonėje (išskyrus nuteistuosius arešto bausme), taip pat dirbti įstaigoje ūkio aptarnavimo darbus;
 • tinkamai tvarko reikalingą dokumentaciją;
 • tobulina savo kvalifikaciją;
 • rengia ir skelbia išsamią ir būtiną vaizdinę informaciją būrio nuteistiesiems;
 • esant ypatingam įvykiui, pagal iškvietimą atvyksta į įstaigą;
 • vykdo kitas direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo kuruojančio veiklą Trečiajame sektoriuje ar Trečiojo sektoriaus Resocializacijos skyriaus viršininko nurodytas nenuolatinio pobūdžio funkcijas, susijusias su skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimu, siekiant statutinių įstaigos tikslų.
 
Informacija atnaujinta 2019 m. spalio 30 d. 09:34