Dovilė Rudienė

 

2019 m. sausio 31 d. Nr. V-56

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

  • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
  • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, su Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir kitais personalo darbą reglamentuojančiais dokumentais, taip pat su dokumentų raštvedybos taisyklėmis;
  • turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

  • teisės aktų nustatyta tvarka tvarko Kalėjimų departamento informacinėje sistemoje KADIS šiuos įstaigos personalo duomenis: darbuotojų asmeninius duomenis, kontaktus, paskyrimus, darbo režimą, perkėlimus, tarnybos pratęsimus, atleidimus, nušalinimus, atlyginimų koeficientus, leidimus dirbti kitą darbą, stažus, paskatinimus, nuobaudas, laipsnius, duomenis apie kvalifikacijos kėlimą, darbo užmokesčio duomenis, priedus, priemokas, išeitines išmokas, kompensacijas, pašalpas, duomenis apie visų rūšių atostogas, taip pat papildomas poilsio dienas tėvams, nedarbingumo pažymėjimus ir kt.;
  • formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda įstaigos archyvui kabinete saugomas nomenklatūrines bylas;
  • rengia visas pažymas, susijusias su personalo tarnybos (darbo) eiga;
  • dalyvauja Valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą darbą ir informacijos nagrinėjimo komisijos darbe, rengia komisijai medžiagą bei komisijos darbą įformina protokolu;
  • kito skyriaus specialisto (kuris tvarko visus įstaigos personalo duomenis Valstybės tarnautojų registre) kasmetinių atostogų, komandiruotės, ligos ir kitais nebuvimų atvejais, laikinai vykdo jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, kad būtų užtikrintas skyriui pavestų uždavinių vykdymas;
  • vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio vadovybės, skyriaus vedėjo ir patarėjo pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.
 
Informacija atnaujinta 2019 m. vasario 21 d. 15:30