Jonas Baranauskas

 

2017 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. V-539

 

1.    Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:


1.1.     turi turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją.
1.2.    mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu (ar analogišku) paketu;
1.3.    būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnų tarnybą, kriminalinių bausmių vykdymą ir vidaus administravimą, bei su dokumentų rengimo taisyklėmis;
1.4.    atitikti II skilties reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos Įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams, kursantams, sąvade;
1.5.    atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statute.


2.    Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:


2.1.    vykdo įstaigos Apsaugos ir Priežiūros postų planuose konkrečiam postui nustatytus uždavinius ir realizuoja numatytus tikslus pagal posto paskirtį ir tarnybos apimtį;
2.2.    nedelsiant informuoja tiesioginį viršininką apie pastebėtus įstaigos kriminogeninės būklės pokyčius;
2.3.    esant būtinumui teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka naudoja specialiąsias priemones ir šaunamąjį ginklą, laikosi ginklų saugojimo, panaudojimo bei saugaus elgesio su ginklu taisyklių,
2.4.    priimdamas paskirtą postą, patikrina dokumentaciją, jame esančio inventoriaus, techniniu inžinerinių, ryšio ir signalizacijos priemonių, įrenginių būklę, apie jų gedimus nedelsiant  praneša (taip pat ir tarnybiniu pranešimu) tiesioginiam viršininkui. Užtikrina posto inventoriaus saugumą ir tinkamą panaudojimą savo budėjimo metu, postų įrangą, šaunamuosius ginklus, specialiąsias priemones, inžinerines ir technines apsaugos ir ryšio priemones, naudoja pagal paskirtį, užtikrindamas tinkamą šių priemonių naudojimą, eksploataciją ir posto įrangos būklę teisės aktų nustatyta tvarka;
2.5.    užkardo ir fiksuoja nuteistųjų drausmės pažeidimus ir nusikaltimus (nuteistiesiems nustatytų elgesio taisyklių laikymąsi), vykdo nuteistųjų neblaivumo (girtumo) arba apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatymą, kratų, patruliavimo metu, būna grupės vyresniuoju, vykdo nuteistųjų daiktų svėrimą,;
2.6.    įformina dokumentines medžiagas apie atliktas kratas, pastebėtus įstaigoje nustatytos tvarkos, režimo reikalavimų pažeidimus ir nusikaltimus, tvarkingai pildo ir saugo posto dokumentaciją, užtikrindamas dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, kaupimo, saugojimo ir informacijos administravimo taisyklių reikalavimų vykdymą;
2.7.    konvojuoja, lydi nuteistuosius į trumpalaikes išvykas už įstaigos ribų užtikrindamas Konvojavimo taisyklių laikymąsi ir tinkamą konvojuojamųjų ar lydimų nuteistųjų priežiūrą ir apsaugą;
2.8.    kontroliuoja nuteistųjų, kuriems suteikta teisė vykti be sargybos arba be palydos, elgesį. Žino jų skaičių darbo objektuose, darbo ir miego vietas;
2.9.    siekdamas užkardinti nuteistiesiems draudžiamų turėti daiktų turėjimą ir patekimą į įstaigą, atlieka į įstaigą įeinančių asmenų, nuteistųjų, jų daiktų, įstaigos patalpų bei teritorijų kratas ir apžiūras;
2.10.     tikrina vidinių draudžiamų zonų užtvarus ir apsaugos perimetro ruožus, užtvarus tarp gyvenamosios, gamybinės, uždarosios zonų, signalizaciją, apšvietimą, apie pastebėtus trūkumus praneša tiesioginiam viršininkui;
2.11.    vykdo įstaigos direktoriaus patvirtintose instrukcijose ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose nuteistųjų apsaugą ir priežiūrą, reikalavimus, užtikrindamas tinkamą nuteistųjų priežiūrą bei apsaugą;
2.12.    žino įstaigos objektų, požeminių įrenginių ir komunikacijų išdėstymą bei nustatyta tvarka atlieka šių objektų patikrinimus. Nuolat tikrina, kad teritorijoje nebūtų daiktų, kuriais pasinaudoję nuteistieji galėtų pabėgti arba padaryti kitus šiurkščius drausmės pažeidimus ar nusikaltimus, siekdamas užkardyti galimus pabėgimus ir drausmės pažeidimus;
2.13.    būdamas atsakingas už tarnybinį automobilį, žino jam priskirto automobilio technines eksploatavimo taisykles bei tinkamai atlieka automobiliui priskirtų dokumentų pildymą;
2.14.    kilus nuteistųjų muštynėms, užpuolus darbuotoją, nuteistajam bandant nusižudyti ar pabėgti, kilus gaisrui ir kitais atvejais reikalaujančias papildomų pajėgų ir skubaus atvykimo į nurodytą vietą, visomis techninėmis priemonėmis (radijo ryšiu, telefonu, pavojaus iškvietimo mygtuku) informuoja tiesioginį viršininką ir pagal galimybes imasi neatidėliotinų priemonių nutraukti neteisėtus nuteistųjų veiksmus, bandymus žalotis ar žudytis bei imasi priemonių gesinti kilusį gaisrą, siekdamas užtikrinti asmenų saugumo ar gaisro atveju išvengti didesnių materialinių nuostolių atsiradimo;
2.15.    atlieka socialinio darbo pradmenų funkcijas susijusias su dinaminės priežiūros elementais;
2.16.    nesant specialisto (vykdančio pamainos vyresniojo funkcijas), jo atostogų, ligos, komandiruotės, pertraukų pailsėti ir pavalgyti metu ir kitais nebuvimo atvejais, kai šis negali atlikti savo tiesioginių pareigų, vadovybės pavedimu, laikinai atlieka jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;
2.17.    ypatingų situacijų metu, gavęs pranešimą apie įstaigoje vykstančius masinius nuteistųjų neramumus, nuteistųjų pabėgimą, kitus ypatingus įvykius, nedelsiant atvyksta į įstaigą, siekdamas užtikrinti normalų įstaigos funkcionavimą;
2.18.    vykdo kitus su jam priskirtomis funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Įstaigos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo kuruojančio veiklą 3-iame sektoriuje ir APS viršininko pavedimus tam, kad būtų pasiekti skyriui keliami veiklos tikslai ir uždaviniai.

 
Informacija atnaujinta 2019 m. birželio 26 d. 10:03