Ineta Tamošiūnaitė

 

2019 m. sausio 31 d. Nr. V-56

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, valstybės tarnautojų veiklos etiką, Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos veiklą, taip pat su dokumentų rengimo, teisės aktų rengimo taisyklėmis;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
 • gebėti rengti teisės aktų projektus ir juos vertinti.

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • atstovauja Pravieniškių pataisos namus-atvirąją koloniją (toliau – Įstaiga) ir gina jos interesus visose įstaigose, įmonėse, organizacijose, pirmos instancijos administraciniuose teismuose taip pat visose ikiteisminėse institucijose;
 • vertina, ar Įstaigos vadovybei pateikiami pasirašyti Skyriaus įsakymų projektai ir kitų struktūrinių padalinių teisinių dokumentų projektai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams ir kitiems teisės aktams. Esant prieštaravimams, teikia savo pasiūlymus. Kokybiškai parengtus šių dokumentų projektus vizuoja;
 • rengia teisinio pobūdžio dokumentų, susijusių su Įstaigos veikla, projektus, dalyvauja šių dokumentų projektų svarstyme, siekiant užtikrinti jų teisėtumą;
 • pasitelkia kitų struktūrinių padalinių darbuotojus teisinio pobūdžio dokumentų projektams rengti, siekiant užtikrinti jų teisingumą ir teisėtumą;
 • kartu su kitais Įstaigos struktūriniais padaliniais rengia pasiūlymus dėl galiojančių Įstaigoje teisės aktų pakeitimų, papildymų ar pripažinimo netekusiais galios, siekiant kad būtų pakeisti arba panaikinti Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams prieštaraujantys Įstaigos dokumentai;
 • registruoja Įstaigos direktoriaus patvirtintus nuteistųjų įgaliojimus, nustatyta tvarka duomenis apie sudarytus įgaliojimus perduoda Notarine tvarka patvirtintų įgaliojimų registrui;
 • pagal pavedimą nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus ir rengia atsakymų į juos projektus;
 • rengia apeliacinius skundus bei atsiliepimus į juos dėl neturtinės žalos atlyginimo, siekiant ginti teisėtus Įstaigos interesus;
 • nagrinėja nuteistųjų asmenų, atliekančių laisvės atėmimo bausmę Įstaigos 3-iame sektoriuje, skundus susijusius su nuteistųjų kalinimo sąlygomis, adresuotus Įstaigos vadovybei bei persiųstus iš valstybės institucijų, rengia atsakymų projektus pagal kompetenciją;
 • nesant Skyriaus vyresniojo specialisto (teisininko) jo atostogų, komandiruotės, ligos ir kitais nebuvimų atvejais laikinai vykdo jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, kad būtų užtikrintas skyriui pavestų uždavinių vykdymas;
 • vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.
 
Informacija atnaujinta 2019 m. rugsėjo 12 d. 11:27