Jurgita Ambrulaitienė

 

2019 m. sausio 31 d. Nr. V-57

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip socialinių mokslų studijų srities psichologijos krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimais, pataisos įstaigų Psichologinės tarnybos veiklos kryptimis, Psichologų etikos kodeksu, Standartizuoto psichologinio įvertinimo metodikų reglamento reikalavimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo bei nuteistųjų resocializacijos metodus ir priemones;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • dirba su naujai atvykusiais į pataisos namus nuteistaisiais, siekdamas nustatyti jų asmenybinius ir elgesio ypatumus, galimus adaptacijos sunkumus laisvės atėmimo vietoje;
 • dirba su nuteistaisiais, ruošiamais paleidimui pagal LR BVK 157 str. nuostatas;
 • veda nuteistųjų pozityvųjį užimtumą;
 • atlieka nuteistųjų nusikalstamo elgesio rizikos vertinimus ir kriminogeninių veiksnių nustatymą arba dalyvauja atliekant šį vertinimą ir nustatant šiuos veiksnius;
 • taiko elgesio korekcines programas;
 • teikia rekomendacijas pataisos įstaigos administracijai skirstant nuteistuosius į būrius;
 • veda nuteistųjų individualių priėmimų apskaitos ir nuteistųjų grupinės terapijos apskaitos žurnalus, daro įrašus Individualaus darbo su nuteistuoju knygelėse;
 • sprendžia iškilusias nuteistųjų problemas kartu su Resocializacijos skyriaus specialistu, kitų skyrių darbuotojais, užtikrindamas bendravimą ir bendradarbiavimą tarp įstaigos struktūrinių padalinių;
 • susidarius ekstremaliai situacijai, įvertina jos priežastis bei aptaria su kitų skyrių pareigūnais preliminarų veiksmų planą;
 • laikosi profesinės Psichologo etikos kodekso reikalavimų bei užtikrina informacijos apie nuteistuosius konfidencialumą, neperžengia savo kompetencijos ribų;
 • nuolat tobulina savo kvalifikaciją;
 • nesant skyriaus psichologo (liga, atostogos, komandiruotė ir kitais nebuvimų atvejais) laikinai vykdo jo pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas;
 • vykdo kitus direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, kuruojančio veiklą Antrajame sektoriuje, Antrojo sektoriaus Resocializacijos skyriaus viršininko bei Antrojo sektoriaus Resocializacijos skyriaus vyresniojo psichologo nurodytas nenuolatinio pobūdžio funkcijas, susijusias su skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimu.
 
Informacija atnaujinta 2019 m. vasario 22 d. 11:43