Dainius Aleksejūnas

 

2017m.lapkričio 30 d. įsakymas Nr. V-532

 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:


6.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;
6.2. žinoti šaunamojo ginklo sandarą, techninius duomenis, jų saugojimo ir panaudojimo sąlygas bei saugaus elgesio su jais taisykles;
6.3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
6.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnų tarnybą, kriminalinių bausmių vykdymą, bei su dokumentų rengimo taisyklėmis.
6.5. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statute;
6.6. atitikti II skilties reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams, kursantams, sąvade.


7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:


7.1. vykdo įstaigos Apsaugos ir Priežiūros postų planuose konkrečiam postui nustatytus uždavinius ir realizuoja numatytus tikslus pagal posto paskirtį ir tarnybos apimtį;
7.2. nedelsiant informuoja specialistus (atsakingus už jaunesniųjų specialistų budinčiosios pamainos vyresniojo funkcijas, sargybos viršininko funkcijas ir direktoriaus budinčiojo padėjėjo funkcijas) (toliau vadinama – Specialistai), apie pastebėtus įstaigos kriminogeninės būklės pokyčius;
7.3. laikosi saugojimo, panaudojimo bei saugaus elgesio su ginklu taisyklių, esant būtinumui, naudoja specialiąsias priemones ir šaunamąjį ginklą teisės aktais nustatytais atvejais ir tvarka, valo tarnyboje naudojamus ginklus;
7.4. priimdamas paskirtą postą, patikrina dokumentaciją, jame esančio inventoriaus, techninių apsaugos, ryšio ir signalizacijos priemonių, įrenginių būklę, nedelsiant praneša apie jų gedimus Specialistams ir gedimus fiksuoja surašant tarnybinį pranešimą įstaigos direktoriui. Užtikrina posto inventoriaus saugumą ir tinkamą panaudojimą savo budėjimo metu, postų įrangą, šaunamuosius ginklus, specialiąsias priemones, inžinerines ir technines apsaugos ir ryšio priemones, naudoja pagal paskirtį, užtikrindamas tinkamą šių priemonių naudojimą, eksploataciją ir posto įrangos būklę;
7.5. užkardo ir fiksuoja nuteistųjų drausmės pažeidimus ir nusikaltimus, užtikrindamas tinkamą bausmės atlikimo režimo reikalavimų vykdymą, nuteistiesiems nustatytų elgesio taisyklių laikymąsi;
7.6. įformina dokumentines medžiagas apie atliktas kratas, pastebėtus įstaigoje nustatytos tvarkos, režimo reikalavimų pažeidimus ir nusikaltimus, tvarkingai pildo ir saugo posto dokumentaciją, užtikrindamas dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, kaupimo, saugojimo ir informacijos administravimo taisyklių reikalavimų vykdymą;
7.7. konvojuoja nuteistuosius, lydi nuteistuosius į trumpalaikes išvykas už įstaigos ribų užtikrindamas Konvojavimo taisyklių laikymąsi ir tinkamą konvojuojamųjų ar lydimų nuteistųjų priežiūrą ir apsaugą;
7.8. atlieka nuteistųjų, jų daiktų, įstaigos patalpų bei teritorijų kratas ir apžiūras, siekdamas užkardinti nuteistiesiems neleidžiamų turėti daiktų turėjimą ir patekimą į įstaigą;
7.9. vykdo įstaigos direktoriaus nustatytas tvarkas ir instrukcijas, reglamentuojančias nuteistųjų apsaugą ir priežiūrą, užtikrindamas tinkamą nuteistųjų priežiūrą bei apsaugą;
7.10. kilus nuteistųjų tarpusavio muštynėms ar riaušėms, užpuolus darbuotoją, nuteistajam bandant nusižudyti ar pabėgti, kilus gaisrui ir kitais atvejais reikalaujančias papildomų pajėgų ir skubaus atvykimo į nurodytą vietą, visomis techninėmis priemonėmis (radijo ryšiu, telefonu, pavojaus iškvietimo mygtuku) informuoja Specialistus ir pagal galimybes imasi neatidėliotinų priemonių nutraukti neteisėtus nuteistųjų veiksmus, bandymus žalotis ar žudytis bei imasi priemonių gesinti kilusį gaisrą, siekdamas užtikrinti asmenų saugumo ar gaisro atveju išvengti didesnių materialinių nuostolių atsiradimo;
7.11. ypatingų situacijų metu, gavęs pranešimą apie įstaigoje vykstančius masinius nuteistųjų neramumus, nuteistųjų pabėgimą, kitus ypatingus įvykius, nedelsiant atvyksta į įstaigą, siekdamas užtikrinti normalų įstaigos funkcionavimą;
7.12. radęs pas nuteistąjį ar pas asmenį atvykusį į įstaigą galimai psichiką veikiančias medžiagas, alkoholinius gėrimus bei kitus nuteistiesiems turėti neleidžiamus daiktus, nedelsiant praneša vyriausiajam specialistui (atsakingam už direktoriaus budinčiojo padėjėjo funkcijas) ir Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnui, siekdamas užkardinti nuteistiesiems neleidžiamų turėti daiktų patekimą;
7.13. nesant specialisto (atsakingo už jaunesniųjų specialistų budinčiosios pamainos vyresniojo funkcijas), jo atostogų, ligos, komandiruotės, pertraukų pailsėti ir pavalgyti metu ir kitais nebuvimo atvejais, kai šis negali atlikti savo tiesioginių pareigų, vadovybės pavedimu, laikinai atlieka jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, siekdamas užtikrinti optimalią įstaigos veiklą;
7.14. vadovybės pavedimu atlieka funkcijas susijusias su dinaminės apsaugos elementais, užtikrindamas tinkamą skyriaus uždavinių vykdymą ir įgyvendinimą;
7.15. kratų ir patruliavimo metu, nesant specialisto (atsakingo už jaunesniųjų specialistų budinčiosios pamainos vyresniojo funkcijas), būna grupės vyresniuoju, siekdamas užtikrinti skyriaus uždavinių vykdymą;
7.16. vykdo kitus su skyriaus uždaviniais susijusius nenuolatinio pobūdžio direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo kuruojančio 1-o sektorių, APS viršininko, Specialistų pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.

 
Informacija atnaujinta 2018 m. kovo 21 d. 16:12