Vilius Loda

 

2019 m. spalio 1 d. įsakymas Nr. V-572

 

Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
 • mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu (ar analogišku) paketu;
 • būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnų tarnybą, kriminalinių bausmių vykdymą ir vidaus administravimą, bei su dokumentų rengimo taisyklėmis;
 • atitikti II skilties reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos Įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams, kursantams, sąvade;
 • atitikti antrojo lygio fizinio pasirengimo reikalavimus;
 • atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute.

 

Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

 • vadovauja SVS budinčiosios pamainos jaunesniesiems specialistams, paskirtiems funkcijas vykdyti priežiūros postuose. Žino visų jaunesniųjų specialistų tarnybines užduotis ir pareigas, jų atlikimo tvarką, tikrina jų tarnybą priežiūros postuose;
 • esant būtinumui vykdo įstaigos Apsaugos ir Priežiūros postų planuose konkrečiam postui nustatytus uždavinius ir realizuoja numatytus tikslus pagal posto paskirtį ir tarnybos apimtį;
 • nedelsiant informuoja tiesioginį viršininką apie pastebėtus įstaigos kriminogeninės būklės pokyčius;
 • esant būtinumui, vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, panaudoja fizinę ar psichinę prievartą, specialiąsias priemones ar šaunamąjį ginklą;
 • priimdamas paskirtą postą, patikrina dokumentaciją, jame esančio inventoriaus, techniniu inžinerinių, ryšio ir signalizacijos priemonių, įrenginių būklę, apie jų gedimus nedelsiant  praneša (taip pat ir tarnybiniu pranešimu) tiesioginiam viršininkui. Užtikrina posto inventoriaus saugumą ir tinkamą panaudojimą savo budėjimo metu. Postų įrangą, šaunamuosius ginklus, specialiąsias priemones, inžinerines ir technines apsaugos ir ryšio priemones, naudoja pagal paskirtį, užtikrindamas tinkamą šių priemonių naudojimą, eksploataciją ir posto įrangos būklę teisės aktų nustatyta tvarka;
 • užkardo ir fiksuoja nuteistųjų drausmės pažeidimus ir nusikaltimus (nuteistiesiems nustatytų elgesio taisyklių laikymąsi), vykdo nuteistųjų neblaivumo (girtumo) arba apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatymą, vykdo nuteistųjų daiktų svėrimą. Kratų, patruliavimo metu - būna kratų grupės vyresniuoju;
 • įformina dokumentines medžiagas apie atliktas kratas, pastebėtus įstaigoje nustatytos tvarkos, režimo reikalavimų pažeidimus ir nusikaltimus, tvarkingai pildo ir saugo posto dokumentaciją, užtikrindamas dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, kaupimo, saugojimo ir informacijos administravimo taisyklių reikalavimų vykdymą;
 • konvojuoja, lydi nuteistuosius į trumpalaikes išvykas už įstaigos ribų užtikrindamas Konvojavimo taisyklių laikymąsi ir tinkamą konvojuojamųjų ar lydimų nuteistųjų priežiūrą ir apsaugą;
 • kontroliuoja nuteistųjų, kuriems suteikta teisė vykti be sargybos arba be palydos, elgesį. Žino jų skaičių darbo objektuose, darbo ir miego vietas;
 • siekdamas užkardinti nuteistiesiems neleidžiamų turėti daiktų turėjimą ir patekimą į įstaigą, atlieka į įstaigą įeinančių asmenų, nuteistųjų, jų daiktų, įstaigos patalpų bei teritorijų kratas ir apžiūras;
 •  tikrina vidinių draudžiamų zonų užtvarus ir apsaugos perimetro ruožus, užtvarus tarp gyvenamosios, gamybinės, uždarosios zonų, signalizaciją, apšvietimą, apie pastebėtus trūkumus praneša tiesioginiam viršininkui;
 • vykdo įstaigos direktoriaus patvirtintose instrukcijose ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose įstaigos apsaugą ir nuteistųjų priežiūrą reikalavimus;
 • žino įstaigos objektų, požeminių įrenginių ir komunikacijų išdėstymą bei nustatyta tvarka atlieka/organizuoja šių objektų patikrinimus. Tikrina vidinių draudžiamų zonų užtvarus, apsaugos perimetro ruožus, užtvarus tarp gyvenamosios, gamybinės, uždarosios zonų, signalizaciją, apšvietimą. Užtikrina, kad teritorijoje nebūtų daiktų, kuriais pasinaudoję nuteistieji galėtų pabėgti arba padaryti kitus šiurkščius drausmės pažeidimus ar nusikaltimus, siekdamas užkardyti galimus pabėgimus ir drausmės pažeidimus;
 • kontroliuoja, kad jaunesnieji specialistai paskirtame poste užtikrintų nuteistųjų gyvenamųjų ir bendro naudojimo patalpų tinkamą techninę būklę, jose esančio inventoriaus tvarkingumą, atliktų patalpų patikrinimus;
 • kilus nuteistųjų muštynėms, užpuolus darbuotoją, nuteistajam bandant nusižudyti ar pabėgti, kilus gaisrui ir kitais atvejais reikalaujančias papildomų pajėgų ir skubaus atvykimo į nurodytą vietą, visomis techninėmis priemonėmis (radijo ryšiu, telefonu, pavojaus iškvietimo mygtuku) informuoja tiesioginį viršininką ir pagal galimybes imasi neatidėliotinų priemonių nutraukti neteisėtus nuteistųjų veiksmus, bandymus žalotis ar žudytis bei imasi priemonių gesinti kilusį gaisrą, siekdamas užtikrinti asmenų saugumo ar gaisro atveju išvengti didesnių materialinių nuostolių atsiradimo;
 • atlieka socialinio darbo pradmenų funkcijas susijusias su dinaminės priežiūros elementais;
 • dalyvauja uždaroje zonoje atidarant kamerų tipo patalpų duris;
 • būdamas atsakingas už tarnybinį automobilį, žino jam priskirto automobilio technines eksploatavimo taisykles bei tinkamai atlieka automobiliui priskirtų dokumentų pildymą;
 • ypatingų situacijų metu, gavęs pranešimą apie įstaigoje vykstančius masinius nuteistųjų neramumus, nuteistųjų pabėgimą, kitus ypatingus įvykius, nedelsiant atvyksta į įstaigą, siekdamas užtikrinti normalų įstaigos funkcionavimą;
 • tiesioginio viršininko pavedimu atlieka jaunesniųjų pareigūnų iškvietimą į įstaigą, ypatingų situacijų įstaigoje metu;
 • nesant SVS specialisto (atliekančio sargybos viršininko funkcijas), (atliekančio kontrolės ir praleidimo punkto pamainos viršininko funkcijas) ar (funkcijas atvirojoje kolonijoje), jo atostogų, ligos, komandiruotės, pertraukų pailsėti ir pavalgyti metu ir kitais nebuvimo atvejais, kai šis negali atlikti savo tiesioginių pareigų, vadovybės pavedimu, laikinai atlieka jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, siekdamas užtikrinti optimalią skyriaus veiklą;
 • vykdo kitus su jam priskirtomis funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Įstaigos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo kuruojančio veiklą Trečiajame sektoriuje ir SVS viršininko pavedimus tam, kad būtų pasiekti skyriui keliami veiklos tikslai ir uždaviniai.
 
Informacija atnaujinta 2019 m. spalio 29 d. 13:54