Karina Margelienė

 

2019 m. sausio 31 d. Nr. V-56

 

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

           ar Įstaiga kompetentinga nagrinėti prašymą asmeniui rūpimu klausimu;
           kokius dokumentus ir kaip reikia pateikti, kad asmens klausimas būtų išnagrinėtas ir išspręstas;
           į kurią instituciją asmuo turėtų kreiptis, jeigu Įstaiga nekompetentinga nagrinėti jo prašymo ir pagal galimybes nurodo tos institucijos adresą ir telefono numerį;
           nurodo Įstaigos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, į kuriuos jie turėtų kreiptis, pareigas, vardus ir pareigas, tarnybinių telefonų numerius;
           pateikia kitą asmens pageidaujamą informaciją, kuria disponuoja Įstaiga ir kurią asmuo turi teisę gauti Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka;

 

 
Informacija atnaujinta 2019 m. vasario 12 d. 13:33