Ramunė Butkevičienė

 

2019 m. sausio 31 d. Nr. V-56

 

Karjeros valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymai bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, valstybės tarnautojų veiklos etiką, Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos, archyvo tvarkymo, specialius dokumentų saugyklų reikalavimus, bei įslaptintos informacijos administravimą reglamentuojančiais teisės aktus;
 • turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 • Atrinktas pretendentas turės atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • kasmet rengia įstaigos bendrosios ir įslaptintos dokumentacijos planų, jų papildymų sąrašų, dokumentų registrų sąrašų, ilgo saugojimo bylų apyrašų, bei jų tęsinių projektus ir teikia juos svarstyti įstaigos Dokumentų ekspertų komisijai (toliau – DEK) ar Specialiajai ekspertų komisijai (toliau – SEK), derinti Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos bei tvirtinti įstaigos direktoriui, užtikrindamas tinkamą įstaigos įslaptintų ir bendrųjų dokumentų tvarkymą ir valdymą visose jos veiklos srityse ir bylų sudarymą bei paiešką;
 • siekdamas užtikrinti bylų sudarymo statistinių duomenų rinkimą, kaupimą ir analizę, pasibaigus kalendoriniams metams iki einamųjų metų kovo 1 d. pagal įstaigos įslaptintos ir bendrosios dokumentacijos planus, dokumentų planų papildymų sąrašus, vienarūšių bylų sąrašus (ar kt. nustatytus apskaitos dokumentus) suveda bylų suvestinius duomenis apie kalendoriniais metais užbaigtas bylas;
 • kontroliuoja, kad įstaigos struktūriniai padaliniai dokumentus tvarkytų ir bylas sudarytų pagal šį darbą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus; renka informaciją ir įstaigos struktūrinių padalinių pasiūlymus dėl dokumentų, kurių bylos dokumentacijos planuose nebuvo numatytos ar nebesudaromos, kaip nebeaktualios, kad būtų užtikrintas veiklos įrodymų išsaugojimas nustatytą laiką;
 • kontroliuoja bendrosios ir įslaptintos dokumentacijos planų taikymą įstaigos struktūriniuose padaliniuose, užtikrindamas tinkamą įstaigos dokumentų valdymą; teikia metodinę ir praktinę pagalbą įstaigos struktūriniams padaliniams dokumentų bylų sudarymo ir tvarkymo klausimais pagal šį darbą reglamentuojančius teisės aktų reikalavimus;
 • pagal kompetenciją tvarko gautus, siunčiamus ir vidaus administravimo įslaptintus dokumentus pagal įslaptintos informacijos administravimą ir išslaptinimo tvarką reglamentuojančius teisės aktų reikalavimus, kad būtų įrodytas šių dokumentų buvimas įstaigos įslaptintų dokumentų apskaitos sistemoje ir užtikrinta jų paieška; sudaro ir tvarko įslaptintų dokumentų bylas bei užtikrina jų saugumą, kad būtų išsaugoti veiklos įrodymai ir apsaugotos su ja susijusių fizinių ir juridinių asmenų teisės;
 • teisės aktų nustatyta tvarka ir periodiškumu atlieka įstaigos įslaptintų dokumentų patikrinimus ir rengia įslaptintų dokumentų patikrinimų aktų projektus, juos teikia tvirtinti įstaigos direktoriui;
 • siekdamas, kad dokumentai būtų išsaugomi ir prieinami reikiamą laiką, priima iš įstaigos struktūrinių padalinių tinkamai sutvarkytas ir įformintas ilgo ir trumpo saugojimo bylas (dokumentus) pagal jų perėmimo aktus ir teisės aktų nustatyta tvarka;  
 • užtikrina įstaigos archyve saugomų bylų (dokumentų) tinkamą priežiūrą, tvarkymą, apskaitą, saugojimą ir naudojimą pagal teisės aktų reikalavimus, kad bylos (dokumentai) būtų apsaugotos nuo sugadinimo, praradimo, neteisėto naudojimo, pakeitimo ar naikinimo;
 • išduoda archyve saugomas bylas ir archyvinius dokumentus įstaigos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis; tvirtina dokumentų kopijas, nuorašus ar išrašus, užtikrindamas, kad teisės aktų nustatyta tvarka, kai reikia, būtų paliudytas įstaigoje sudarytų ir gautų dokumentų kopijų, nuorašų ir išrašų tikrumas;
 • siekiant įvertinti atrinktus naikinti dokumentus pagal jų reikalingumo kriterijus ir priimti sprendimą dėl jų naikinimo ar tolimesnio jų saugojimo, kartu su įstaigos DEK ar SEK atlieka į įstaigos archyvą priimtų dokumentų vertės ekspertizę ir rengia naikinti atrinktų bylų (dokumentų) aktus, kuriuos teikia derinti Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, o suderinus- tvirtinti įstaigos direktoriui, organizuoja ir dalyvauja naikinime;
 • įstaigos struktūrinio padalinio likvidavimo atveju priima į archyvą visus ilgo ir trumpo saugojimo dokumentus, užtikrindamas veiklos dokumentų išsaugojimą reikiamą laiką;
 • įstaigos vadovybės pavedimu teikia juridiniams ir fiziniams asmenims informaciją apie įstaigos archyve saugomų dokumentų sudėtį ir turinį, išduoda patvirtintas dokumentų kopijas ir išrašus, dokumentus laikinam naudojimui, užtikrindamas juridinių ir fizinių asmenų teisių įgyvendinimą;
 • pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl įstaigos archyvo darbo bei įslaptintos informacijos tvarkymą ir apskaitą reglamentuojančių teisės aktų rengimo ir vykdymo, užtikrinant dokumentų saugojimo ir įslaptintos informacijos administravimo tvarką pagal tai reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;
 • nesant vyresniojo raštvedžio (jo atostogų, ligos, komandiruotės ar kitais nebuvimo atvejais) atlieka jo pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas, kad būtų užtikrintas skyriui pavestų funkcijų vykdymas;
 • vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio vadovybės, VOS vedėjo, patarėjo ir vyriausiojo specialisto pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.

 

 
Informacija atnaujinta 2019 m. vasario 12 d. 11:08