Jelena Grigienė

 

2019 m. sausio 31 d. Nr. V-64

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą bei profesinę buhalterio ar finansininko kvalifikaciją;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų finansinę ūkinę veiklą;
 • būti gerai susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis;
 • turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • skaičiuoja 1-ame sektoriuje ūkio aptarnavimo brigadoje dirbančių nuteistųjų atlyginimus;
 • pagal darbo laiko apskaitos žiniaraščius, skaičiuoja 1-ame sektoriuje bausmę atliekančių nuteistųjų, dirbančių gamyboje darbo užmokestį;
 • iš 1-ame sektoriuje bausmę atliekančių nuteistųjų darbo užmokesčio išskaičiuoja nustatyta tvarka alimentus bei kitus įsiskolinimus pagal vykdomuosius raštus (patvarkymus), ruošia išskaičiuotų sumų pavedimus;
 • grąžina antstoliams vykdomuosius raštus, išvykus nuteistiesiems arba visiškai padengus ieškinį;
 • kontroliuoja 1-ame sektoriuje bausmę atliekančių ūkio brigadoje dirbančių nuteistųjų kaitą, pildo užimtų ir neužimtų etatų suvestinę;
 • ruošia pažymas teismui, apie ieškinių padengimą dėl nuteistųjų lygtinio paleidimo;
 • pildo 1-ame sektoriuje bausmę atliekančių nuteistųjų paleidimo į laisvę pažymas, rašo kasos išlaidų orderius, kontroliuoja nuteistųjų paleidimo į laisvę dokumentų pateikimą;
 • kontroliuoja areštuotas 1-ame sektoriuje bausmę atliekančių nuteistųjų asmenines pinigines lėšas, ruošia mokėjimo pavedimus;
 • raštu atsako į paklausimus, skundus, ruošia pažymas apie alimentų, civilinių ieškinių išskaičiavimą;
 • tvarko 1-ame sektoriuje bausmę atliekančių nuteistųjų elektros prietaisų apskaitą, sudaro sąrašus, išskaito skolas;
 • pildo nuteistųjų atlyginimo apskaičiavimo asmens korteles apie priskaičiuotą darbo užmokestį, ruošia pažymas apie nuteistųjų gautas pajamas, bei patirtas išlaidas;
 • teikia informacija kitų struktūrinių padalinių darbuotojams nuteistųjų priteistų ieškinių padengimo klausimais;
 • formuoja 1-ame sektoriuje bausmę atliekančių nuteistųjų darbo užmokesčio suvestines, registrus, išmokėjimo žiniaraščius, bei socialinio draudimo ir pajamų mokesčių deklaracijas;
 • importuoja 1-ame sektoriuje bausmę atliekančių nuteistųjų atlyginimus iš BONUS į LABBIO apskaitos programą, sutikrina buhalterinius įrašus;
 • dalyvauja organizuojant netikėtus materialinių vertybių patikrinimus pas materialiai atsakingus asmenis bei perduodant vertybes kitam materialiai atsakingam asmeniui, surašo, įkainoja, susumuoja rezultatus;
 • dalyvauja organizuojant materialinių vertybių metinę inventorizaciją, surašo aktus, susumuoja rezultatus;
 • nesant kito Turto valdymo skyriaus buhalterio (atostogų, ligos, komandiruotės ir kt. atvejais), eina jo pareigas;
 • nustatyta tvarka vykdo finansų kontrolę;
 • vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo.
 
Informacija atnaujinta 2019 m. vasario 20 d. 20:09