Asta Balčiūnienė

 

2019 m. sausio 31 d. Nr. V-56

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį personalo valdymo srityje;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybos (darbo) santykius, personalo valdymą, viešąjį administravimą;
 • turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 • pagal kompetenciją organizuoja paskirtų pavedimų vykdymą užtikrindamas pavestų užduočių įvykdymą laiku;
 • teikia siūlymus dėl darbo organizavimo ir vykdomų funkcijų, rengiant pavaldžių darbuotojų pareigybių aprašymus, užtikrindamas sklandų funkcijų paskirstymą;
 • teikia siūlymus rengiamiems skyriaus pusmečių planams, pagal kompetenciją organizuoja juose numatytų priemonių vykdymą;
 • dalyvauja įstaigos direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje, jam priskirtose veiklos srityse;
 • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant įstaigos veiklos teisės aktų projektus, užtikrindamas įvairių teisės aktų nuostatų įgyvendinimą;
 • vizuoja įstaigos direktoriaus teisė aktų projektus, parengtus pavaldžių specialistų, siekdamas užtikrinti personalo valdymo procedūrų įforminimą;
 • rengia įstaigos struktūros ir struktūros schemos projektus; pareigūnų, karjeros valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašų projektus;
 • rengia įsakymų dėl įstaigos personalo tarnybinių atlyginimų, priedų bei priemokų nustatymo, pareigūnų perkėlimo į kitas pareigas projektus;
 • koordinuoja įstaigos valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, pataisos pareigūnų įvadinį ir profesinį mokymą;
 • organizuoja įstaigos valstybės tarnautojųtarnybinės veiklos vertinimą, siekdamas užtikrinti tinkamą vertinimo vykdymą;
 • pagal kompetenciją tiesiogiai bendrauja su profsąjungų atstovais, dirbančiais įstaigoje, konsultuoja juos rūpimais klausimais, siekdamas padėti išspręsti iškilusias problemas;
 • organizuoja konkursus į karjeros valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigas;
 • organizuoja konkursų ir atrankų komisijų į laisvas pataisos pareigūnų pareigas posėdžius;
 • skyriaus vedėjo atostogų, komandiruotės, ligos ir kitais nebuvimų atvejais laikinai vykdo jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas (išskyrus susijusias su įslaptinta informacija), kad būtų užtikrintas skyriui pavestų uždavinių vykdymas;
 • vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.
 
Informacija atnaujinta 2019 m. vasario 21 d. 14:20