Marius Jokubauskas

 

2019 m. sausio 31 d. Nr. V-62

 

Pareigūnas einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosiusreikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę negu 1 metų socialinio darbo patirtį;
 • būti susipažinusiam su bausmių vykdymo sistemos veiklą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais;
 • būti susipažinusiam su dokumentų rengimo taisyklėmis;
 • atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute;
 • turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 • atitikti III skilties reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje,pareigūnams, kursantams, sąvade.
 • atitiktitrečiojolygio fizinio pasirengimo reikalavimus.

 

Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

 • organizuoja ir koordinuoja pavaldžių, dinaminę nuteistųjų priežiūrą vykdančių, pareigūnų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, darbą;
 • organizuoja pasitarimus su Resocializacijos skyriaus specialistais ir kitų tarnybų specialistais;
 • dalyvauja rytiniame pasitarime (instruktaže) ir dalinasi turima informacija;
 • rengia atsakymus į pataisos įstaigos direktoriui skirtus nuteistųjų pasiūlymus, prašymus (pareiškimus), peticijas ir skundus, taip pat atsakymus į gautus paklausimus, prašymus, iš kitų valstybinių įstaigų, institucijų, organizacijų, teisės aktais įgaliotų privačių bei juridinių asmenų;
 • dirba su nuteistaisiais, kiekvieną darbo dieną priima juos asmeniniais klausimais;
 • organizuoja nuteistųjų susirinkimus, jei reikia į juos kviečiasi administracinių padalinių atstovus;
 • reikalauja, kad nuteistieji laikytųsi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų;
 • vertina nuteistuosius pagal nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo metodikas, sudaro individualų nuteistojo planą, rengia nuteistojo Socialinio tyrimo išvadą naudodamas rezultatus, gautus stebint nuteistųjų elgesį, mikroklimatą, analizuodamas jų drausmę;
 • ruošia nuteistųjų lygtiniam paleidimui būtiną dokumentaciją, dalyvauja Lygtinio paleidimo komisijos posėdžiuose;
 • informuoja direktoriaus pavaduotoją kuruojantį veiklą Trečiajame sektoriuje, šio sektoriaus Resocializacijos skyriaus viršininką, Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnus ir kitų padalinių atstovus apie negatyvias nuteistųjų elgesio pokyčių tendencijas, imasi reikalingų priemonių problemai spręsti;
 • sistemina gautą informaciją apie nuteistuosius ir suveda į duomenų bazę;
 • ruošia ataskaitas apie nuteistųjų individualiuose planuose numatytų priemonių įgyvendinimą, kurias ketvirčio pabaigoje pateikia Trečiojo sektoriaus Resocializacijos skyriaus viršininkui arba jį pavaduojančiam pareigūnui;
 • rašo nuteistųjų charakteristikas: dėl malonės prašymo, pasibaigus bausmės laikui ir tas, kurių reikalauja teisės aktai, institucijos ar teisės aktais įgalioti fiziniai asmenys;
 • pristato nuteistuosius Nuteistųjų skyrimo į būrius ir Drausmės komisijos posėdžių metu dėl jų perkėlimo, skatinimo/baudimo, teikia siūlymus;
 • nustatyta tvarka pateikia informaciją, turinčią reikšmės sprendžiant klausimą dėl išmokų ir pašalpų skyrimo nuteistiesiems;
 • bendradarbiauja su mokymo, švietimo įstaigomis, visuomeninėmis, religinėmis organizacijomis, domisi nuteistųjų mokymosi rezultatais ir pamokų bei užsiėmimų lankomumu, aiškinasi priežastis, kodėl nuteistieji nelanko mokyklos ar profesijos įsigijimo užsiėmimų;
 • tvarko reikalingą dokumentaciją;
 • tobulina savo kvalifikaciją;
 • rengia ir skelbia išsamią ir būtiną vaizdinę informaciją nuteistiesiems;
 • ypatingų situacijų metu, gavęs pranešimą apie įstaigoje vykstančius masinius nuteistųjų neramumus, nuteistųjų pabėgimą, kitus ypatingus įvykius, nedelsiant atvyksta į įstaigą, siekdamas užtikrinti tinkamą įstaigos funkcionavimą;
 • vykdo kitus su skyriaus uždaviniais susijusius nenuolatinio pobūdžio direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, kuruojančio Trečiojo sektoriaus veiklą, Trečiojo sektoriaus Resocializacijos skyriaus viršininko, pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos, siekiant statutinių įstaigos tikslų.
 
Informacija atnaujinta 2019 m. kovo 4 d. 14:53