Kontaktai

Pravieniškių g. 5, Pravieniškių k., LT-56369 Kaišiadorių r., Lietuvos Respublika

Tel. +370 346 67 007

Faks. +370 346 56 313

El. paštas: pravieniskes@kalejimai.lt

Pastaba. Vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis informacija apie įstaigoje laikomą suimtąjį/nuteistąjį telefonu neteikiama.

LIETUVOS KALĖJIMŲ TARNYBOS PASITIKĖJIMO TELEFONAS 

 (8 5) 271 9022

pasitikejimas@kalejimai.lt

 

Klausimai

Dėl pasimatymų suteikimo.
Laba diena, norėčiau sužinoti kokius dokumentus reikia susitvarkyti sugyventinei, kad gaučiau ilgalaikį pasimatymą? Ačiū.

Pataisos įstaigų ir tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų 2020 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. 1R-25:

48. Asmuo, norintis, kad jam būtų suteiktas pasimatymas, pataisos įstaigos (tardymo izoliatoriaus) administracijai paštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis pateikia prašymą suteikti pasimatymą, kurio pavyzdinę formą tvirtina Kalėjimų departamento direktorius. Šis prašymas turi būti pasirašytas jį pateikusio asmens.

49. Prašymas suteikti pasimatymą paprastai pateikiamas ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki prašyme nurodytos galimos pasimatymo datos. Pataisos įstaigos (tardymo izoliatoriaus) direktorius, atsižvelgdamas į pasimatymų patalpų ir vykdomų pasimatymų skaičių, gali nustatyti kitą šių prašymų pateikimo terminą.

50. asmenys, kurių duomenys nėra tvarkomi Lietuvos Respublikos gyventojų registre, kartu su prašymu suteikti pasimatymą arba atvykę į pasimatymą turi pateikti:

50.1. gimimo liudijimą arba jo kopiją, prašymą siųsdami paštu arba elektroninio ryšio priemonėmis, kai reikia nustatyti tėvystės (motinystės) ryšį;

50.2. santuokos liudijimą arba jo kopiją, prašymą siųsdami paštu arba elektroninio ryšio priemonėmis, kai reikia nustatyti atvykusio asmens šeimos teisinį santykį su nuteistuoju (suimtuoju);

50.3. dokumentus arba jų kopijas, įrodančius kad su nuteistuoju (suimtuoju) bendrai gyvenama ne mažiau kaip vienus metus neįregistravus santuokos (pavyzdžiui, pažyma apie bendro gyvenimo su nuteistuoju metu deklaruotą tą pačią gyvenamąją vietą), prašymą siųsdami paštu arba elektroninio ryšio priemonėmis, kai prašoma ilgalaikio pasimatymo arba Suėmimo vykdymo įstatymo 22 straipsnio 6 dalyje nurodyto pasimatymo.

51. Pataisos įstaiga (tardymo izoliatorius), gavusi prašymą suteikti pasimatymą, nustato, ar nuteistasis (suimtasis) turi teisę į prašyme nurodytą pasimatymą, patikrina šiame prašyme nurodytą informaciją duomenų registruose, informacinėse sistemose, nuteistojo (suimtojo) asmens byloje bei kituose informacijos šaltiniuose ir priima sprendimą, ar pasimatymas galės įvykti pateikusio prašymą nuteistojo (suimtojo) ar asmens nurodyta data ir laiku.

52. Tuo atveju, jei pasimatymas prašyme suteikti pasimatymą su nuteistuoju (suimtuoju) nurodytu laiku negali įvykti dėl objektyvių priežasčių (užimtos pasimatymų patalpos, nuteistasis (suimtasis) negalės dalyvauti pasimatyme dėl atliekamos nuobaudos ar kt.), pataisos įstaiga (tardymo izoliatorius) informuoja nuteistąjį (suimtąjį) ar asmenį, pateikusį šį prašymą.

53. Sprendimą suteikti pasimatymą per penkias darbo dienas nuo prašymo suteikti pasimatymą gavimo dienos priima pataisos įstaigos (tardymo izoliatoriaus) direktorius arba jo įgaliotas pataisos pareigūnas. Priėmus šį sprendimą, prašyme suteikti pasimatymą įrašoma atitinkama žyma, prireikus taip pat nurodoma pasimatymo ar kelių pasimatymų be pertraukos trukmė.

54. Atsisakius suteikti pasimatymą arba antrą pasimatymą iš eilės be pertraukos, apie tai prašymą suteikti pasimatymą pateikęs asmuo informuojamas raštu. Atsisakymas suteikti pasimatymą turi būti motyvuotas.

55. Asmenys, atvykę į pasimatymą su nuteistuoju (suimtuoju), privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir dokumentus, nurodytus Taisyklių 50 punkte, jei jie nebuvo pateikti kartu su prašymu suteikti pasimatymą.

Laba diena, norėjau paklausti, ar galima atvykti į ilgalaikį pasimatymą su vaiku? Ar galima atsivežti savo maisto?

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Bausmių vykdymo kodekso, patvirtinto 2002 m. birželio 27 d. įstatymu Nr. IX-994, 94 straipsnio 3 dalies nuostatomis, ilgalaikiai pasimatymai leidžiami tik su sutuoktiniu, sugyventiniu arba asmeniu, su kuriuo nuteistasis turi bendrą vaiką, jei nei nuteistasis, nei šis asmuo nėra susituokęs su kitu asmeniu arba neturi sugyventinių ir šis vaikas yra Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka registruotas kaip bendras nuteistojo ir į pasimatymą atvykusio asmens vaikas. Į ilgalaikius pasimatymus atvykusiems asmenims sudaromos sąlygos įsigyti maisto produktų pataisos įstaigų parduotuvėse arba, kai yra galimybių, jiems nemokamai tiekiamas šio Kodekso 173 straipsnio 4 dalyje nurodytas maistas. Į ilgalaikius pasimatymus atvykusių asmenų apsipirkimo pataisos įstaigų parduotuvėse ir maitinimo tvarką nustato Kalėjimų departamento direktorius. Nuteistojo pageidavimu vienas ilgalaikis pasimatymas gali būti pakeistas dviem trumpalaikiais pasimatymais arba keturiais telefoniniais pokalbiais.

Dėl įsidarbinimo
Laba diena. Man iškilo klausimas dėl įsidarbinimo Jūsų įstaigoje.

 

Įsidarbinimo ir kitais personalo klausimais galite pasiteirauti telefonu (8 346) 56440, atvykę į įstaigą, ar raštu. Informacija apie skelbiamus konkursus ir atrankas taip pat viešinama įstaigos interneto svetainės skyrelyje ,,Konkursai ir atrankos". 

Dėl santuokos sudarymo.
Noriu paklausti ar yra pas jus galimybė sudaryti santuoką?

Taip yra. Laisvės atėmimo bausmę atliekantys nuteistieji turi teisę Civilinio kodekso nustatyta tvarka sudaryti santuoką.

Tai yra reglamentuota Bausmių vykdymo kodekso 107 straipsnyje. 

Susirašinėjimas su nuteistaisiais.
Sveiki, ar galima rasyti laiskus nuteistajam? Jei taip, tai kaip? Kokiu adresu ir pan? Dekui.

Nuteistiesiems leidžiama siųsti ir gauti neribotą kiekį laiškų. Reikia nurodyti įstaigos adresą, sektorių, kuriame nuteistasis atlieka bausmę, nuteistojo vardą ir pavardę. 

Pažymų išdavimas.
Ar galima gauti pažymą, kad žmogus atliko bausmę prieš du metus?

Galima. Su Pažymų apie juridinius faktus išdavimo aprašymu galite susipažinti  įstaigos svetainės skyltyje ,,Paslaugos"-,,Administracinės paslaugos".

Informacija apie nuteistuosius.
Ar galima susitikt su nuteistuoju?

Bausmių vykdymo kodekso

94 straipsnis. Nuteistųjų teisė pasimatyti su giminaičiais ir kitais asmenimis

 1. Nuteistiesiems leidžiami pasimatymai: trumpalaikiai – iki trijų valandų ir ilgalaikiai – iki vienos paros. Pasimatymų skaičių ir rūšį nustato šio Kodekso 73, 74, 75, 79, 80, 85, 91 ir 152 straipsniai.

  2. Trumpalaikiai pasimatymai vyksta specialiose patalpose, įrengtose taip, kad lankytojų ir nuteistojo fizinis kontaktas negalimas. Neatskiriant nuteistojo nuo lankytojų vyksta papildomi trumpalaikiai pasimatymai socialiniams ryšiams palaikyti arba trumpalaikiai pasimatymai su sutuoktiniu, sugyventiniu, artimaisiais giminaičiais ir asmeniu, su kuriuo nuteistasis turi bendrą vaiką, jei nei nuteistasis, nei šis asmuo nėra susituokęs su kitu asmeniu arba neturi sugyventinių ir šis vaikas yra Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka registruotas kaip bendras nuteistojo ir į pasimatymą atvykusio asmens vaikas. Trumpalaikiai pasimatymai vyksta pataisos įstaigos atstovo akivaizdoje, tačiau pokalbio nesiklausoma. Nuteistojo pageidavimu trumpalaikis pasimatymas gali būti pakeistas dviem telefoniniais pokalbiais.

3. Ilgalaikiai pasimatymai leidžiami tik su sutuoktiniu, sugyventiniu arba asmeniu, su kuriuo nuteistasis turi bendrą vaiką, jei nei nuteistasis, nei šis asmuo nėra susituokęs su kitu asmeniu arba neturi sugyventinių ir šis vaikas yra Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka registruotas kaip bendras nuteistojo ir į pasimatymą atvykusio asmens vaikas. Į ilgalaikius pasimatymus atvykusiems asmenims sudaromos sąlygos įsigyti maisto produktų pataisos įstaigų parduotuvėse arba, kai yra galimybių, jiems nemokamai tiekiamas šio Kodekso 173 straipsnio 4 dalyje nurodytas maistas. Į ilgalaikius pasimatymus atvykusių asmenų apsipirkimo pataisos įstaigų parduotuvėse ir maitinimo tvarką nustato Kalėjimų departamento direktorius. Nuteistojo pageidavimu vienas ilgalaikis pasimatymas gali būti pakeistas dviem trumpalaikiais pasimatymais arba keturiais telefoniniais pokalbiais.

  4Pasimatymas, kurio metu pažeidžiama pasimatymų tvarka, nedelsiant nutraukiamas. Jeigu per vienerius metus nuo pasimatymų tvarkos pažeidimo pakartotinai pažeidžiama pasimatymų tvarka arba jeigu už padarytą pasimatymų tvarkos pažeidimą nuteistajam buvo paskirta nuobauda, kiti šio nuteistojo pasimatymai vyksta atskiriant jį nuo lankytojų, o pasimatymai jų neatskiriant vėl leidžiami praėjus šešiems mėnesiams nuo trumpalaikių pasimatymų tvarkos pažeidimo ir jeigu nuteistasis neturi nuobaudų, paskirtų už padarytus pasimatymų tvarkos pažeidimus.

 5. Nuteistąjį, sergantį sunkia liga, gresiančia jo gyvybei, pataisos įstaigos direktorius arba jį pavaduojantis pareigūnas privalo leisti aplankyti sutuoktiniui, sugyventiniui, artimiesiems giminaičiams ir asmeniui, su kuriuo nuteistasis turi bendrą vaiką, jei nei nuteistasis, nei šis asmuo nėra susituokęs su kitu asmeniu arba neturi sugyventinių. Šie aplankymai į pasimatymų skaičių neįskaitomi.

 6. Nuteistiesiems sutuoktiniams, kurie abu atlieka laisvės atėmimo bausmę, per metus gali būti suteikiami du ilgalaikiai pasimatymai ir vienas trumpalaikis pasimatymas. Pasimatymais šie nuteistieji sutuoktiniai gali pasinaudoti, jei abu turi teisę gauti norimus pasimatymus. Šių pasimatymų vietą nustato pataisos įstaigų, kuriose sutuoktiniai atlieka bausmes, direktoriai. Nuteistųjų pervežimo išlaidas apmoka patys nuteistieji.

 7. Nuteistiesiems, kurie laisvės atėmimo bausmę atlieka būdami priskirti paprastajai arba lengvajai grupei, socialiniams ryšiams palaikyti pataisos įstaigos direktoriaus arba jį pavaduojančio pareigūno nutarimu gali būti suteikiami papildomi trumpalaikiai ir ilgalaikiai pasimatymai.

 8. Pasimatymų ir sergančių nuteistųjų lankymo tvarką nustato Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklės.

Ar pataisos namuose atlieka bausmę Vardenis Pavardenis?

Vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis informacija apie įstaigoje laikomą suimtąjį/nuteistąjį asmeniui teikiama tik esant nuteistojo sutikimui, o telefonu neteikiama. 

Dėl pinigų pervedimo nuteistiesiems.
Ar galima pervesti į sąskaitą pinigus nuteistajam?

Galima.

Banko AB "Swedbank" kodas 73000. SWIFT kodas: HABALT22
sąskaitos pervedant pinigus nuteistiesiems:
Pirmasis sektorius: LT027300010125429071 (informacija dėl pinigų pervedimų: 8 346 56393)

Antrasis sektorius: LT467300010125429152 (informacija dėl pinigų pervedimų8 346 56318)
Trečiasis sektorius: LT907300010125429136 (informacija dėl pinigų pervedimų: 8 346 56393)

Aatliekant pinigų pervedimą būtina nurodyti nuteistojo vardą, pavardę ir gimimo datą. 

Kokią informaciją reikia nurodyti, norint pervesti pinigus nuteistajam?

Atliekant pavedimą nuteistajam reikia nurodyti šią informaciją:

Gavėjas: Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija;

Sąskaitos numeris: pasirenkamas pagal sektorių (informacija pateikiama Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos svetainėje);

Mokėjimo paskirtis: nuteistojo vardas, pavardė ir gimimo data.

Siuntos nuteistiesiems.
Kokio svorio siuntinį su drabužiais, galima siųsti nuteistajam?

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Bausmių vykdymo kodekso, patvirtinto 2002 m. birželio 27 d. įstatymu Nr. IX-994, 95 straipsnio 2 dalies nuostatomis, vienas pašto siuntinys neturi sverti daugiau kaip dešimt kilogramų, o perduodamas siuntinys – daugiau kaip penkiolika kilogramų.

Laba diena norėčiau sužinoti kokius elektros prietaisus galima atvežti nuteistajam ir ar galimas žaidimų kompiuteris x-box ?

Pataisos įstaigų ir tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių patvirtintų 2020 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. 1R-25, III skyrius numato nuteistiesiems (suimtiesiems) leidžiamų įsigyti ir turėti asmeninių daiktų, jų bendros masės sąrašą.

Laba diena. Kokiu adresu siųsti siuntinius?

siunčiant siuntinius reikia ant siuntos nurodyti nuteistojo vardą, pavardę ir sektorių kuriame atlieka bausmę., pvz.:

Jonui Jonaičiui

Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija Trečiasis sektorius

Pravieniškių g. 5

Pravieniškių k.

LT-56369, Kaišiadorių r. sav

Jeigu tarp pateiktų atsakymų nerandate Jums tinkančio, prašome užpildyti klausimo formą ir mes Jums atsakysime.
Vardas, pavardė
El. paštas
Užduokite klausimą
Prisekite priedą
Galite įkelti daugiausiai 3 priedus po 5MB. Jei ketinate prisegti daugiau priedų, patariame jas suarchyvuoti
secimg
 
Klauskite
Atgal