Viešieji pirkimai

ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ NUOMOS PIRKIMO SKELBIMAI

ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ NUOMOS PIRKIMO SKELBIMAS

 

1. Pirkimo būdas – skelbiamos derybos.

2. Nekilnojamųjų daiktų paskirtis − administracinėms reikmėms tenkinti (biurui įrengti).

3. Pavadinimas – administracinių patalpų nuoma (toliau – Pirkimas).

4. Sąvokos:

4.1 Perkančioji organizacija – Lietuvos probacijos tarnyba.

4.2. Kandidatas – turto savininkas ar jo įgaliotas asmuo, siekiantis būti pakviestas dalyvauti derybose dėl turto nuomos.

5. Administracinių patalpų buvimo vieta – Kaišiadorys.

6.Perkančiosios organizacijos rekvizitai – Lietuvos probacijos tarnyba, juridinio asmens kodas 304834984, buveinės adresas: Kalvarijų g. 129-302, LT-08221 Vilnius; raštinės tel. (8 602) 11 222; el. p. probacija@probacija.lt.

7. Kontaktiniai asmenys dėl Pirkimo objekto:

7.1. Lietuvos probacijos tarnybos Veiklos organizavimo skyriaus vyriausioji specialistė Jovita Dilienė, tel.8 646 67 560, el. p. jovita.diliene@probacija.lt

7.2 Lietuvos probacijos tarnybos Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Vasilij Krivošejev tel. 8 603 39 543, el. p. vasilij.krivosejev@probacija.lt

8. Pasiūlymus ir nekilnojamų daiktų dokumentus kandidatai turi pateikti:

asmeniškai (patys kandidatai pristato), paštu ar per kurjerį adresu:

Lietuvos probacijos tarnyba, Kalvarijų g. 129-302, LT-08221 Vilnius. Ant voko turi būti užrašyta „neatplėšti iki 2021 m. gruodžio 14 d. 10:00 val.“

9. Kandidatų pasiūlymų pateikimo terminas – 2021 m. gruodžio 14 d. 10:00 val.

10. Kandidato paraiška bei kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Vertimo patvirtinimas laikomas tinkamu, jei vertimas yra patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu arba kandidato vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jei turi).

11. Administracinių patalpų techniniai, ekonominiai duomenys (svarbesnieji):

11.1. 2 (du) kabinetai apie 15-18 kv. m. arba 3 (trys) kabinetai apie 10-12 kv. m., pasitarimų kambarys apie 15-20 kv. m., pagalbine patalpa apie 3-5 kv. m. ir bendrojo naudojimo patalpos;

11.2. bendras pageidaujamų išsinuomoti administracinių patalpų plotas – ne mažesnis kaip 60 kv. m ir ne didesnis kaip 70 kv. m.

11.3. visos administracinės patalpos privalo būti viename pastate Kaišiadorių mieste.

11.4. patalpose turi būti įrengtos apsaugos ir priešgaisrinė signalizacijos

11.5. administracinių patalpų nuomos terminas – 1 (vieneri) metai nuo administracinių patalpų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos su galimybe šalių rašytiniu susitarimu pratęsti nuomos terminą tokiomis pačiomis sąlygomis dar iki 3 (trejų) metų;

11.6. administracinės patalpos Perkančiajai organizacijai reikalingos nuo 2022 m. sausio 01 d.

12. Pasiūlymą sudaro kandidato raštu pateiktų dokumentų visuma, t. y. siūlomų išnuomoti administracinių patalpų:

12.1. nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka;

12.2. nurodytas siūlomų išnuomoti administracinių patalpų ir bendrojo naudojimo patalpų plotas;

12.3. kadastro duomenų bylos (patalpų plano) kopija;

12.4. techniniai, ekonominiai duomenys, patvirtinimas, kad nėra daiktinių teisių suvaržymų, trečiųjų asmenų teisių į siūlomas nuomoti administracines patalpas;

12.5. įgalinimus patvirtinantys dokumentai, suteikiantys teisę asmeniui derėtis dėl administracinių patalpų nuomos;

12.6. siūlomų išnuomoti administracinių patalpų apžiūrėjimo sąlygos (laikas, per kurį galima apžiūrėti administracines patalpas, ir galimybės dirbti Perkančiosios organizacijos ekspertams ir nekilnojamųjų daiktų vertintojams, taip pat kandidato įgalioto atstovo, į kurį galima kreiptis dėl administracinių patalpų apžiūrėjimo, pareigos, vardas, pavardė, adresas, telefono numeris);

12.7. nurodoma administracinių patalpų nuomos kaina Eur su PVM (jeigu taikomas):

12.7.1. už mėnesį ir metinis administracinių patalpų nuomos mokestis;

12.7.2. 1 (vieno) kvadratinio metro už administracinių patalpų nuomą kaina;

Už komunalines paslaugas bei bendrąsias pastato priežiūros išlaidas bus apmokama atskirai pagal faktą.

12.8. nurodomas terminas (terminas negali būti vėlesnis nei 2022 m. sausio 01 d.), kada faktiškai bus galima naudotis nuomojamomis administracinėmis patalpomis;

12.9. nurodomos kitos kandidato siūlomos Pirkimo sąlygos (Sutarties sąlygos, kurios bus aptariamos derybų metu. Siūlomos sąlygos neturi prieštarauti Perkančiosios organizacijos Pirkimo sąlygoms.

12.10. pateikiamas įgaliojimas ar kiti dokumentai, suteikiantys teisę pasirašyti pasiūlymą, jeigu paraišką pasirašo ne kandidato vadovas, o jo įgaliotas asmuo;

12.11. pateikiama suvestinė lentelė, kurioje kandidatas turi nurodyti pagrindinių Pastato priežiūros išlaidų dydžius per pastaruosius 12 mėnesių (mėnesinius vidurkius).

12.12. Perkančioji organizacija pasilieka teisę paprašyti kandidato sutarčių su trečiosiomis šalimis (subtiekėjais) kopijų arba banko išrašų, kuriuose matytųsi mokėjimai atliekami trečiosioms šalims (subtiekėjams).

12.13. pateikiama kita Pirkimo sąlygose reikalaujama informacija / duomenys / dokumentai.

Pirkimo sutarčių viešinimas
Planai
2021 metams
2020 metams

2020 biudžetiniais metais Lietuvos probacijos tarnyboje numatomų vykdyti viešųjų pirkimų planas

2020 biudžetiniais metais Lietuvos probacijos tarnybos numatomų vykdyti darbų, prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų plano papildymas Nr. 1

2020 biudžetiniais metais Lietuvos probacijos tarnybos numatomų vykdyti darbų, prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų plano papildymas Nr. 2

2020 biudžetiniais metais Lietuvos probacijos tarnybos numatomų vykdyti darbų, prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų plano papildymas Nr. 5

2020 biudžetiniais metais Lietuvos probacijos tarnybos numatomų vykdyti darbų, prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų plano papildymas Nr. 6

2020 biudžetiniais metais Lietuvos probacijos tarnybos numatomų vykdyti darbų, prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų plano papildymas Nr. 7

2020 biudžetiniais metais Lietuvos probacijos tarnybos numatomų vykdyti darbų, prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų plano papildymas Nr. 8

2020 biudžetiniais metais Lietuvos probacijos tarnybos numatomų vykdyti darbų, prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų plano papildymas Nr. 9

2020 biudžetiniais metais Lietuvos probacijos tarnybos numatomų vykdyti darbų, prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų plano papildymas Nr. 10

2020 biudžetiniais metais Lietuvos probacijos tarnybos numatomų vykdyti darbų, prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų plano papildymas Nr. 11

2020 biudžetiniais metais Lietuvos probacijos tarnybos numatomų vykdyti darbų, prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų plano papildymas Nr. 12

2020 biudžetiniais metais Lietuvos probacijos tarnybos numatomų vykdyti darbų, prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų plano papildymas Nr. 13

2020 biudžetiniais metais Lietuvos probacijos tarnybos numatomų vykdyti darbų, prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų plano papildymas Nr. 14

2020 biudžetiniais metais Lietuvos probacijos tarnybos numatomų vykdyti darbų, prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų plano papildymas Nr. 15

2020 biudžetiniais metais Lietuvos probacijos tarnybos numatomų vykdyti darbų, prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų plano papildymas Nr. 16

2020 biudžetiniais metais Lietuvos probacijos tarnybos numatomų vykdyti darbų, prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų plano papildymas Nr. 17

2020 biudžetiniais metais Lietuvos probacijos tarnybos numatomų vykdyti darbų, prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų plano papildymas Nr. 18

2020 biudžetiniais metais Lietuvos probacijos tarnybos numatomų vykdyti darbų, prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų plano papildymas Nr. 19

2020 biudžetiniais metais Lietuvos probacijos tarnybos numatomų vykdyti darbų, prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų plano papildymas Nr. 20

2020 biudžetiniais metais Lietuvos probacijos tarnybos numatomų vykdyti darbų, prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų plano papildymas Nr. 21

2020 biudžetiniais metais Lietuvos probacijos tarnybos numatomų vykdyti darbų, prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų plano papildymas Nr. 22

2022 metams
Metodinė informacija
Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas
Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika
Kainodaros taisyklių nustatymo metodika
Informacija atnaujinta 2022m. rugpjūčio 2d. 13:59

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

Įvykių kalendorius

 
2022 m. rugpjūtis
 
P
A
T
K
P
Š
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Visi renginiai ir įvykiai