Odeta Mačiulienė

 

KAUNO REGIONO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Kauno regiono skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasisspecialistas yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės grupė – 9.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

3. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga nustatytoje veiklos teritorijoje organizuoti, planuoti ir vykdyti priežiūrą asmenų, kuriems paskirta probacija, viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmės, baudžiamojo poveikio (išskyrus turto konfiskavimą, išplėstinį turto konfiskavimą ir įmokas į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimo asmenų fondą) ir auklėjamojo poveikio priemonės (išskyrus įspėjimą ir atidavimą į specialią auklėjimo įstaigą), atlikti asmens socialinės aplinkos, kriminogeninių veiksnių, taip pat kitų aplinkybių, galinčių padėti teismui individualizuoti probacijos sąlygas, tyrimus ir koordinuoti bei kuruoti priskirtų specialistų veiklą – vykdyti specialiosios veiklos srities – probacijos ir bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu, vykdymo užtikrinimo – funkcijas.

 

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo bausmių vykdymo sistemos įstaigose patirtį;

4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius probaciją, bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu, baudžiamojo poveikio ir auklėjamojo poveikio priemonių vykdymą ir asmens socialinės aplinkos, kriminogeninių veiksnių, taip pat kitų aplinkybių, galinčių padėti teismui individualizuoti probacijos sąlygas atlikimą;

4.4. sugebėti organizuoti, planuoti veiklą, operatyviai priimti racionalius sprendimus;

4.5. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas ir pasiūlymus;

4.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo ir apskaitos taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

4.7. turėti teisę vairuoti ne žemesnės kaip ,,B“ kategorijos kelių transporto priemones;

4.8. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute;

4.9. atitikti sveikatos būklės reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams, kursantams, sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, pagal šio sąvado III skiltį;

4.10. būti tokio fizinio pasirengimo, kuris atitiktų vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-55, trečiajam lygiui.

 

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

           

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1. koordinuoja nustatytoje veiklos teritorijoje dirbančių specialistų tarnybinę veiklą, nustato jiems veiklos teritorijas ir probacijos tarnybos registre esančių asmenų kategorijas vykdyti probaciją, viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmes, baudžiamojo poveikio (išskyrus turto konfiskavimą, išplėstinį turto konfiskavimą ir įmokas į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimo asmenų fondą) ir auklėjamojo poveikio (išskyrus įspėjimą ir atidavimą į specialią auklėjimo įstaigą) priemones, atlieka jų darbo drausmės kontrolę, pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius, duoda pavedimus ir atlieka pavedimų vykdymo kontrolę;

5.2. Skyriaus veiklos teritorijoje vykdo probuojamųjų irasmenų, kuriems paskirta viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmės, baudžiamojo poveikio (išskyrus turto konfiskavimą, išplėstinį turto konfiskavimą ir įmokas į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimo asmenų fondą) ir auklėjamojo poveikio priemonės (išskyrus įspėjimą ir atidavimą į specialią auklėjimo įstaigą)priežiūrą, atlieka kaltinamųjų socialinės aplinkos, kriminogeninių veiksnių, taip pat kitų aplinkybių, galinčių padėti teismui individualizuoti probacijos sąlygas, tyrimus ir rengia socialinio tyrimo išvadas;

5.3. rengia ir teikia teismui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus teikimus ir medžiagą, atstovauja teismuose;

5.4. atlieka nusikalstamo elgesio rizikos vertinimus pagal Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus aprobuotas nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo metodikas;

5.5. teisės aktų nustatyta tvarka kaupia ir tvarko kaltinamųjų ir nuteistųjų asmens ir kitus informacinius duomenis, susijusius su asmens socialinės aplinkos, kriminogeninių veiksnių, taip pat kitų aplinkybių, galinčių padėti teismui individualizuoti probacijos sąlygas, tyrimu, probacijos, viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmių, auklėjamojo ir baudžiamojo poveikio priemonių vykdymu, užtikrina tinkamą priežiūroje esančių asmenų asmens bylų tvarkymą bei atidavimą į archyvą, dirba su informacinėmis sistemomis;

5.6. sistemina, analizuoja ir rengia veiklos ir statistines ataskaitas bei teikia duomenis veiklos ir statistinėms ataskaitoms sudaryti;

5.7. pagal kompetenciją vykdo Lietuvos probacijos tarnybos metų veiklos planą bei kitus patvirtintus priemonių planus;

5.8. pagal pavedimus, teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, priskirtinus Skyriaus kompetencijai;

5.9. bendradarbiauja su valstybės ir vietos savivaldos institucijomis bei visuomeninėmis ir religinėmis organizacijomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, savanoriais, sprendžiant priežiūroje esančių asmenų priežiūros klausimus priskirtoje veiklos teritorijoje, teikia Skyriaus viršininkui siūlymus dėl bendradarbiavimo sutarčių sudarymo ir rengia sutarčių projektus;

5.10. organizuoja ir vykdo raštvedybą bei dokumentacijos plane numatytų bylų tvarkymą bei atidavimą į archyvą priskirtoje veiklos teritorijoje;

5.11. esant poreikiui vykdo Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus aprobuotas motyvaciją keičiančias programas, taip pat esant tarnybiniam būtinumui vykdo elgesio keitimo programas, kurioms keliami specifiniai reikalavimai (programos vedamos poroje - vyro ir moters);

5.12. nustatytoje veiklos teritorijoje atlieka probacijos, viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmių, baudžiamojo poveikio (išskyrus turto konfiskavimą, išplėstinį turto konfiskavimą ir įmoką į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą) ir auklėjamojo poveikio (išskyrus įspėjimą ir atidavimą į specialią auklėjimo įstaigą) priemonių vykdymo efektyvumo analizę ir teikia siūlymus dėl šios veiklos optimizavimo;

5.13. teikia priežiūroje esantiems asmenims informaciją apie probacijos, viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmių, baudžiamojo poveikio (išskyrus turto konfiskavimą, išplėstinį turto konfiskavimą ir įmoką į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą) ir auklėjamojo poveikio (išskyrus įspėjimą ir atidavimą į specialią auklėjimo įstaigą) priemonių vykdymo tvarką ir sąlygas, šias baudžiamosios atsakomybės priemones atliekančių asmenų teises ir pareigas;

5.14. kuruoja priskirtų specialistų tarnybinę veiklą, juos konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą, vertina ir teikia siūlymus dėl priskirtų specialistų kompetencijos ugdymo ir kvalifikacijos kėlimo poreikio;

5.15. nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir priima sprendimus administracinių nusižengimų teisenoje;

5.16. pagal kompetenciją dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, užtikrindamas komisijoms ir darbo grupėms pavestų užduočių tinkamą įgyvendinimą;

5.17. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Lietuvos probacijos tarnybos tikslai.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis pareigūnas tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.

 

 

____________________

 
Informacija atnaujinta 2022 m. sausio 10 d. 15:23