Giedrius Ramanauskas

 

 

 

KAUNO REGIONO SKYRIAUS

VIRŠININKO PAVADUOTOJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Kauno regiono skyriaus (toliau – Skyrius) viršininko pavaduotojas yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės grupė – 8.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

3. Skyriaus viršininko pavaduotojo pareigybė reikalinga nustatytoje veiklos teritorijoje vykdyti probaciją, viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmes, baudžiamojo poveikio (išskyrus turto konfiskavimą, išplėstinį turto konfiskavimą ir įmokas į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimo asmenų fondą) ir auklėjamojo poveikio priemones (išskyrus įspėjimą ir atidavimą į specialią auklėjimo įstaigą), atlikti kaltinamųjų socialinės aplinkos, kriminogeninių veiksnių, taip pat kitų aplinkybių, galinčių padėti teismui individualizuoti probacijos sąlygas, tyrimus bei užtikrinti Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą, kontroliuoti pavaldžių darbuotojų tarnybinę veiklą, nesant Skyriaus viršininko, atlikti jo funkcijas – vykdyti bendrosios veiklos srities – vidaus administravimo, teisės, socialinio darbo – funkcijas ir specialiosios veiklos srities – bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu, ir probacijos vykdymo kontrolės, socialinių tyrimų išvadų rengimo – funkcijas.

 

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį bausmių vykdymo srityje;

4.3. būti susipažinusiam su biudžetinių įstaigų veikla ir bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu, vykdymą reglamentuojančiais teisės aktais;

4.4. išmanyti probacijos, viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmių, baudžiamojo poveikio (išskyrus turto konfiskavimą, išplėstinį turto konfiskavimą ir įmokas į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimo asmenų fondą) ir auklėjamojo poveikio priemonių (išskyrus įspėjimą ir atidavimą į specialią auklėjimo įstaigą) vykdymą ir asmens socialinės aplinkos tyrimo procesą, kriminogeninių veiksnių valdymą;

4.5. turėti planavimo ir organizavimo įgūdžių, gebėti operatyviai priimti racionalius sprendimus;

4.6. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti ir valdyti informaciją, rengti išvadas bei pasiūlymus;

4.7. sugebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo ir apskaitos taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

4.8. turėti teisę vairuoti ne žemesnės kaip „B“ kategorijos kelių transporto priemones;

4.9. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute;

4.10. atitikti sveikatos būklės reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams, kursantams, sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-418, pagal šio sąvado III skiltį;

4.11. būti tokio fizinio pasirengimo, kuris atitiktų vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-55, trečiajam lygiui.

 

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1. Skyriaus veiklos teritorijoje vykdo probuojamųjų ir kitų Lietuvos probacijos tarnybos registre esančių asmenų priežiūrą, lanko prižiūrimuosius jų gyvenamosiose, mokymosi ar darbo vietose, atlieka kaltinamųjų socialinės aplinkos, kriminogeninių veiksnių, taip pat kitų aplinkybių, galinčių padėti teismui individualizuoti probacijos sąlygas, tyrimus ir rengia socialinio tyrimo išvadas, teisės aktų nustatyta tvarka padeda laisvės atėmimo vietoms rengti socialinio tyrimo išvadas dėl nuteistųjų, kuriuos rengiamasi lygtinai paleisti iš pataisos įstaigų;

5.2. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja pavaldžių darbuotojų tarnybinę veiklą, jų darbo laiką, atsako už pavaldžių pareigūnų tarnybinę veiklą, pildo Skyriaus darbuotojų darbo grafiką bei darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;

5.3. bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, asociacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir bendrijomis, savanoriais, siekdamas užtikrinti veiksmingą probuojamųjų resocializaciją ir mažinti Lietuvos probacijos tarnybos registre esančių asmenų nusikalstamų veikų recidyvą, koordinuoja asociacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų, savanorių darbą su probuojamaisiais, atkuriamojo pobūdžio priemonių taikymą Lietuvos probacijos tarnybos registre esantiems asmenims, siekiant atlyginti nusikalstama veika padarytą žalą, teikia Skyriaus viršininkui siūlymus dėl bendradarbiavimo sutarčių sudarymo, rengia bendradarbiavimo ir savanoriško darbo sutarčių projektus;

5.4 rengia ir teikia teismui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus teikimus ir medžiagą;

5.5. atlieka nusikalstamo elgesio rizikos vertinimus pagal Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos aprobuotas nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo metodikas;

5.6. teisės aktų nustatyta tvarka kaupia ir tvarko kaltinamųjų ir nuteistųjų bei kitų Lietuvos probacijos tarnybos registre esančių asmenų asmens bylas ir kitus informacinius duomenis, susijusius su asmens socialinės aplinkos, kriminogeninių veiksnių, taip pat kitų aplinkybių, galinčių padėti teismui individualizuoti probacijos sąlygas, tyrimu, probacijos, viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmių, auklėjamojo ir baudžiamojo poveikio priemonių vykdymu, teikia juos į archyvą, teikia duomenis veiklos ataskaitoms sudaryti, veda prižiūrimųjų duomenis ir registruoja dokumentus (susijusius su asmenų priežiūra), ir tikrina informaciją informacinėse sistemose;

5.7. sistemina ir analizuoja Skyriaus darbuotojų pateiktus duomenis, rengia statistines ataskaitas;

5.8. atlieka probacijos, viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmių, baudžiamojo poveikio (išskyrus turto konfiskavimą, išplėstinį turto konfiskavimą ir įmoką į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą) ir auklėjamojo poveikio (išskyrus įspėjimą ir atidavimą į specialią auklėjimo įstaigą) priemonių vykdymo efektyvumo analizę ir teikia siūlymus Skyriaus viršininkui dėl šios veiklos optimizavimo;

5.9. dalyvauja Lietuvos probacijos tarnybos vykdomų (kaip pareiškėjo ar kaip partnerio) Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų paramos fondų finansuojamų projektų veiklose;

5.10. teisės aktų nustatyta tvarka, nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, rengia atsakymų į juos projektus;

5.11. vykdo Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus aprobuotas elgesio pataisos programas;

5.12. teisės aktų nustatyta tvarka prižiūrimiems asmenims teismo paskirtų pareigų ir baudžiamojo poveikio priemonių vykdymą kontroliuoja elektroninėmis stebėjimo priemonėmis, uždeda prižiūrimajam, nuima ir prižiūri elektroninio stebėjimo prietaisus, teisės aktų nustatyta tvarka tikrina teismo nustatytų pareigų vykdymą specialiosiomis priemonėmis;

5.13. tikrina Skyriuje vedamas prižiūrimųjų asmens bylas, teikia metodinę pagalbą Skyriaus darbuotojams;

5.14. nesant Skyriaus viršininko (atostogų, ligos, komandiruotės atveju), atlieka jo funkcijas;

5.15. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Lietuvos probacijos tarnybos tikslai.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis pareigūnas tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.

 

____________________

 

 

 

 

 

 
Informacija atnaujinta 2020 m. rugpjūčio 17 d. 12:52