Raimonda Kubilienė

 

ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS
RAŠTVEDŽIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

 

1. Administravimo skyriaus (toliau – Skyrius) raštvedys yra specialistų grupės darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigybė.
2. Pareigybės lygis – B.
3. Pareigybės paskirtis – vykdyti ir kontroliuoti dokumentų valdymą, organizuoti priimamojo darbą Lietuvos probacijos tarnybos teritoriniame padalinyje (toliau – padalinys).
4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 m.;
5.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir apskaitą, archyvinio darbo reikalavimus;
5.3. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ kompiuterinėmis programomis;
5.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.


III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. organizuoja padalinio dokumentų valdymą;
6.2. tvarko, peržiūri ir registruoja padalinyje gaunamą ir siunčiamą dokumentaciją ir su įstaigos vadovybės rezoliucija įteikia ją vykdytojams;
6.3. organizuoja padalinio priimamojo darbą;
6.4. priima ir teikia informaciją telefonu ir elektroniniu paštu;
6.5. pagal kompetenciją rengia padalinio veiklos dokumentus;
6.6. protokoluoja padalinyje vykstančius susirinkimus, pasitarimus, komisijų posėdžius, kuriuose nėra įtrauktas į komisijos sudėtį;
6.7. kontroliuoja, kad padalinio siunčiami dokumentai būtų parengti pagal dokumentų rengimo taisykles;
6.8. periodiškai tikrina pavedimų vykdymo terminus ir, likus 2 darbo dienoms iki pavedimų įvykdymo termino pabaigos, primena atsakingiems darbuotojams apie pavedimus, kurių vykdymo terminai baigiasi;
6.9. konsultuoja padalinio darbuotojus dokumentų valdymo klausimais;
6.10. kontroliuoja įstaigos dokumentacijos planų taikymą, formuojant dokumentų bylas padalinyje, teikia siūlymus rengiant įstaigos dokumentacijos planų projektus ir dokumentacijos planų papildymų sąrašus;
6.11. ruošia ilgai saugomų bylų apyrašų ir dokumentų naikinimo aktų projektus;
6.12. užtikrina tinkamą padalinio archyve saugomų dokumentų laikymą, priežiūrą, naudojimą bei jų apskaitą;
6.13. tvarko, kaupia, sistemina statistinius analitinius duomenis apie padalinio veiklą ir teikia juos Skyriaus vedėjui;
6.14. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Lietuvos probacijos tarnybos tikslai.

_____________________________

 
Informacija atnaujinta 2022 m. sausio 28 d. 10:39