Indrė Lukoševičienė

 

ŠIAULIŲ REGIONO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Šiaulių regiono skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės grupė – 9.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

3. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą, koordinuoti priskirtų darbuotojų tarnybinę veiklą, padėti Skyriaus viršininkui organizuoti Skyriaus tarnybinę veiklą, nesant Skyriaus viršininko, atlikti jo funkcijas – vykdyti bendrosios veiklos srities – vidaus administravimo, teisės, socialinio darbo – funkcijas ir specialiosios veiklos srities – bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu, ir probacijos vykdymo kontrolės, socialinių tyrimų išvadų rengimo – funkcijas.

 

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį bausmių vykdymo srityje;

4.3. būti susipažinusiam su biudžetinių įstaigų veikla ir bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu, vykdymą reglamentuojančiais teisės aktais;

4.4. išmanyti probacijos, viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmių, baudžiamojo poveikio (išskyrus turto konfiskavimą, išplėstinį turto konfiskavimą ir įmokas į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimo asmenų fondą) ir auklėjamojo poveikio priemonių (išskyrus įspėjimą ir atidavimą į specialią auklėjimo įstaigą) vykdymą ir asmens socialinės aplinkos tyrimo procesą, kriminogeninių veiksnių valdymą;

4.5. turėti planavimo ir organizavimo įgūdžių, gebėti operatyviai priimti racionalius sprendimus;

4.6. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti ir valdyti informaciją, rengti išvadas bei pasiūlymus;

4.7. sugebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo ir apskaitos taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

4.8. turėti teisę vairuoti ne žemesnės kaip „B“ kategorijos kelių transporto priemones;

4.9. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute;

4.10. atitikti sveikatos būklės reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams, kursantams, sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-418, pagal šio sąvado III skiltį;

4.11. būti tokio fizinio pasirengimo, kuris atitiktų vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-55, trečiajam lygiui.

 

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

            5.1. teikia siūlymus Skyriaus viršininkui dėl veiklos teritorijų ir probacijos tarnybos registre

esančių asmenų kategorijų nustatymo Skyriaus darbuotojams vykdyti probaciją, viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmes, baudžiamojo poveikio (išskyrus turto konfiskavimą, išplėstinį turto konfiskavimą ir įmokas į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimo asmenų fondą) ir auklėjamojo poveikio priemones (išskyrus įspėjimą ir atidavimą į specialią auklėjimo įstaigą) ir atlikti asmens socialinės aplinkos, kriminogeninių veiksnių, taip pat kitų aplinkybių, galinčių padėti teismui individualizuoti probacijos sąlygas, tyrimus;

            5.2. Skyriaus veiklos teritorijoje vykdo probuojamųjų ir asmenų, kuriems paskirta viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmės, baudžiamojo poveikio (išskyrus turto konfiskavimą, išplėstinį turto konfiskavimą ir įmokas į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimo asmenų fondą) ir auklėjamojo poveikio priemonės (išskyrus įspėjimą ir atidavimą į specialią auklėjimo įstaigą) priežiūrą; atlieka šių priemonių vykdymo efektyvumo analizę ir teikia siūlymus Skyriaus viršininkui dėl šios veiklos optimizavimo;

            5.3. atlieka kaltinamųjų socialinės aplinkos, kriminogeninių veiksnių, taip pat kitų aplinkybių, galinčių padėti teismui individualizuoti probacijos sąlygas, tyrimus ir rengia socialinio tyrimo išvadas;

            5.4. rengia ir teikia teismui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus teikimus ir medžiagą, atstovauja teismuose;

            5.5. atlieka nusikalstamo elgesio rizikos vertinimus pagal Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus aprobuotas nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo metodikas;

            5.6.bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, asociacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir bendrijomis, savanoriais, siekdamas užtikrinti veiksmingą probuojamųjų resocializaciją ir mažinti Lietuvos probacijos tarnybos registre esančių asmenų nusikalstamų veikų recidyvą, koordinuoja asociacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų, savanorių darbą su probuojamaisiais, atkuriamojo pobūdžio priemonių taikymą Lietuvos probacijos tarnybos registre esantiems asmenims, siekiant atlyginti nusikalstama veika padarytą žalą, teikia Skyriaus viršininkui siūlymus dėl bendradarbiavimo sutarčių sudarymo,rengia bendradarbiavimo ir savanoriško darbo sutarčių projektus;

            5.7. kontroliuoja Skyriaus suplanuotų ir numatytų priemonių vykdymą;

            5.8. sistemina ir analizuoja Skyriaus darbuotojų pateiktus duomenis, rengia statistines ataskaitas;

            5.9. pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą Skyriaus darbuotojams;

5.10. koordinuoja priskirtų darbuotojų tarnybinę veiklą, jų darbo laiką, pildo Skyriaus darbuotojų darbo grafiką bei darbo laiko apskaitos žiniaraštį;

5.11. teikia Skyriaus viršininkui pasiūlymus dėl Skyriaus darbuotojų mokymų ir kvalifikacijos kėlimo poreikio;

5.12. teikia Skyriaus viršininkui pasiūlymus dėl materialinio poreikio Skyriaus funkcijų vykdymo užtikrinimui;

5.13. teikia Skyriaus viršininkui pasiūlymus dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus aprobuotų elgesio pataisos programų vykdymo;

5.14. teikia probacijos tarnybos registre esantiems asmenims informaciją apie probacijos, viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmių, baudžiamojo poveikio (išskyrus turto konfiskavimą, išplėstinį turto konfiskavimą ir įmoką į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą) ir auklėjamojo poveikio (išskyrus įspėjimą ir atidavimą į specialią auklėjimo įstaigą) priemonių vykdymo tvarką ir sąlygas, šias baudžiamosios atsakomybės priemones atliekančių asmenų teises ir pareigas;

5.15. teisės aktų nustatyta tvarka, nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, rengia atsakymų į juos projektus;

5.16. dalyvauja Lietuvos probacijos tarnybos vykdomų (kaip pareiškėjo ar kaip partnerio) Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų paramos fondų finansuojamų projektų veiklose;

5.17. pagal kompetenciją dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, užtikrindamas komisijoms ir darbo grupėms pavestų užduočių tinkamą įgyvendinimą;

5.18. nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir priima sprendimus administracinių nusižengimų teisenoje;

5.19. nesant Skyriaus viršininko (atostogų, ligos, komandiruotės atveju), atlieka jo funkcijas;

5.20. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Lietuvos probacijos tarnybos tikslai.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

            6. Šias pareigas einantis pareigūnas tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.

 
Informacija atnaujinta 2022 m. sausio 12 d. 08:01