Audronė Cvirkienė

 

TURTO VALDYMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

  1. 1.    Turto valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra specialistų grupės pareigybė.
  2. 2.    Pareigybės lygis – A2.
  3. 3.    Pareigybės paskirtis – vykdyti Lietuvos probacijos tarnybos (toliau – Tarnyba) valdomo turto apskaitą, užtikrinti racionalų ir taupų materialinių ir finansinių išteklių naudojimą.
  4. 4.    Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

                     

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

  1. 5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1.  turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

5.2.  turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos ar turto valdymo srityse;

5.3.  būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais  valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;

5.4.  išmanyti dokumentų rengimą, įforminimą, valdymą ir apskaitą reglamentuojančius teisės aktus;

5.5.  mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti teisės aktų projektus, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti veiklą;

5.6.  mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu, buhalterinėmis apskaitos programomis FVAIS, valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistema (toliau – VBAMS).

 

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

  1. 6.    Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

6.1.  vykdo Lietuvos probacijos tarnybos darbuotojų komandiruočių išlaidų kontrolę;

6.2.  vykdo pareigūnų, kurie pagal tarnybos pobūdį važinėja tarnybos tikslais keleiviniu arba asmeniniu transportu, taip pat vyksta į tarnybos vietą ir iš jos, išskyrus taksi, važiavimo išlaidų apskaitą, rengia įsakymų dėl kelionės išlaidų kompensavimo pareigūnams projektą;

6.3.  gavus atsargų įsigijimo faktą patvirtinančius dokumentus sutikrina sąskaitų rekvizitus, surašo dimensijas (finansavimo šaltinį), išlaidų straipsnį pagal ekonominę išlaidų klasifikaciją, priemonės bei funkcijos kodus ir pateikia Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui (toliau – NBFC);

6.4.  rengia turto atidavimo naudoti įstaigos veikloje aktus, teikia juos NBFC;

6.5.  rengia atsargų, kurios yra sunaudotos įstaigos veikloje, aktus, teikia juos NBFC;

6.6.  tikrina atsargų ir ūkinio inventoriaus likučius ir rengia inventorizacijos aprašus;

6.7.  rengia degalų nurašymo aktus ir teikia juos NBFC;

6.8.  gavus sąskaitas faktūras už degalus ir transporto paslaugas, sutikrina sąskaitų rekvizitus, surašo dimensijas (finansavimo šaltinį), išlaidų straipsnį pagal ekonominę išlaidų klasifikaciją, priemonės bei funkcijos kodus ir pateikia NBFC;

6.9.  kontroliuoja transporto priemonių draudimo laikotarpius;

6.10.   kontroliuoja Tarnybos direktoriaus įsakymu nustatytus tarnybinių mobiliųjų telefonų išlaidų limitus, kas ketvirtį rengia pažymą apie viršytus tarnybinio mobiliojo telefono pokalbių limitą;

6.11.   pagal poreikį atnaujina mobiliojo ryšio tiekėjo savitarnos sistemoje vartotojų duomenis;

6.12.   dalyvauja turto, materialinių vertybių inventorizacijose, derina tarpusavio atsiskaitymų likučius su juridiniais asmenimis;

6.13.   kas ketvirtį, iki kito ketvirčio 25 d. teikia Skyriaus ūkvedžiams duomenis apie turto, atsargų likučius;

6.14.   užtikrina tinkamą apskaitos dokumentų ir registrų apsaugą, pagal reikalavimus įformina jų bylas ir nustatyta tvarka perduoda į archyvą;

6.15.   atlieka einamosios finansų kontrolės procedūras;

6.16.   teikia pasiūlymus ir dalyvauja rengiant metinius Tarnybos veiklos planus;

6.17.   pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl turto valdymo tobulinimo;

6.18.   dalyvauja rengiant atsakymus į Tarnyboje gautus valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, visuomeninių organizacijų paklausimus ir kitokio pobūdžio raštus, užtikrindamas pagrįstą ir objektyvų prašymų, skundų ir pareiškimų nagrinėjimą bei informacijos suteikimą pagal kompetenciją;

6.19.   pagal pareigybės kompetenciją dalyvauja Tarnybos darbo grupių ir komisijų veikloje;

6.20.   pagal pareigybės kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Tarnybos tikslai;

 

____________________

 
Informacija atnaujinta 2021 m. birželio 1 d. 15:43