Džiuginta Juntonen

 

ADMINISTRACIJOS REIKALŲ SKYRIAUS

RAŠTVEDŽIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

1. Administracijos reikalų skyriaus (toliau – Skyrius) raštvedys yra specialistų grupės pareigybė.

2. Pareigybės lygis – B.

3. Pareigybės paskirtis – vykdyti ir kontroliuoti dokumentų valdymą, organizuoti priimamojo darbą Lietuvos probacijos tarnybos teritoriniame padalinyje (toliau – padalinys).

4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

5. Skyriaus raštvedžio darbo vieta yra Šiaulių regiono skyriaus patalpose.

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

 

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 m.;

6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir apskaitą;

6.3. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ kompiuterinėmis programomis;

6.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.5. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

7.1. organizuoja padalinio dokumentų valdymą;

7.2. tvarko, peržiūri ir registruoja padalinyje gaunamą ir siunčiamą dokumentaciją ir su įstaigos vadovybės rezoliucija įteikia ją vykdytojams;

7.3. organizuoja padalinio priimamojo darbą;

7.4. priima ir teikia informaciją telefonu, faksu ir elektroniniu paštu, daugina dokumentus;

7.5. pagal kompetenciją rengia įstaigos veiklos dokumentus;

7.6. protokoluoja padalinyje vykstančius susirinkimus, pasitarimus, komisijų posėdžius, kuriuose nėra įtrauktas į komisijos sudėtį;

7.7. kontroliuoja, kad padalinio siunčiami dokumentai būtų parengti pagal dokumentų rengimo taisykles;

7.8. tvarko informacines sistemas, kurios yra susijusios su Skyriaus tarnybine veikla;

7.9. periodiškai tikrina pavedimų vykdymo terminus ir, likus 2 darbo dienoms iki pavedimų įvykdymo termino pabaigos, primena atsakingiems darbuotojams apie pavedimus, kurių vykdymo terminai baigiasi;

7.10. konsultuoja Šiaulių regiono skyriaus darbuotojus dokumentų valdymo klausimais;

7.11. kontroliuoja įstaigos dokumentacijos planų taikymą, formuojant dokumentų bylas padalinyje, teikia siūlymus rengiant įstaigos dokumentacijos planų projektus ir dokumentacijos planų papildymų sąrašus;

7.12. ruošia ilgai saugomų bylų apyrašų ir dokumentų naikinimo aktų projektus;

7.13. organizuoja ir vykdo padalinio bylų perdavimą į įstaigos archyvą ir užtikrina, kad perduodami dokumentai būtų tinkamai atrenkami, sutvarkomi, komplektuojami ir liktų saugūs;

7.14. tvarko, kaupia, sistemina statistinius analitinius duomenis apie padalinio veiklą ir teikia juos Skyriaus vedėjui;

7.15. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Lietuvos probacijos tarnybos tikslai.

 

 

 

_____________________________

 

 

 

 

 
Informacija atnaujinta 2021 m. sausio 4 d. 08:35