Džiuginta Juntonen

 

VEIKLOS ORGANIZAVIMO SKYRIAUS

RAŠTVEDŽIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

1. Veiklos organizavimo skyriaus (toliau – Skyrius) raštvedys yra specialistų grupės pareigybė.

2. Pareigybės lygis – B.

3. Pareigybės paskirtis – vykdyti ir kontroliuoti dokumentų valdymą, organizuoti priimamojo darbą Lietuvos probacijos tarnybos teritoriniame padalinyje (toliau – padalinys).

4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

 

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 m.;

5.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir apskaitą, archyvinio darbo reikalavimus;

5.3. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ kompiuterinėmis programomis;

5.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

 

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. organizuoja padalinio dokumentų valdymą;

6.2. tvarko, peržiūri ir registruoja padalinyje gaunamą ir siunčiamą dokumentaciją ir su įstaigos vadovybės rezoliucija įteikia ją vykdytojams;

6.3. organizuoja padalinio priimamojo darbą;

6.4. priima ir teikia informaciją telefonu ir elektroniniu paštu;

6.5. pagal kompetenciją rengia padalinio veiklos dokumentus;

6.6. protokoluoja padalinyje vykstančius susirinkimus, pasitarimus, komisijų posėdžius, kuriuose nėra įtrauktas į komisijos sudėtį;

6.7. kontroliuoja, kad padalinio siunčiami dokumentai būtų parengti pagal dokumentų rengimo taisykles;

6.8. periodiškai tikrina pavedimų vykdymo terminus ir, likus 2 darbo dienoms iki pavedimų įvykdymo termino pabaigos, primena atsakingiems darbuotojams apie pavedimus, kurių vykdymo terminai baigiasi;

6.9. konsultuoja padalinio darbuotojus dokumentų valdymo klausimais;

6.10. kontroliuoja įstaigos dokumentacijos planų taikymą, formuojant dokumentų bylas padalinyje, teikia siūlymus rengiant įstaigos dokumentacijos planų projektus ir dokumentacijos planų papildymų sąrašus;

6.11. ruošia ilgai saugomų bylų apyrašų ir dokumentų naikinimo aktų projektus;

6.12. užtikrina tinkamą padalinio archyve saugomų dokumentų laikymą, priežiūrą, naudojimą bei jų apskaitą;

6.13. tvarko, kaupia, sistemina statistinius analitinius duomenis apie padalinio veiklą ir teikia juos Skyriaus vedėjui;

6.14. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Lietuvos probacijos tarnybos tikslai.

 

 

                                                       _____________________________

 

 
Informacija atnaujinta 2021 m. balandžio 15 d. 10:45