Andrius Vaitiekūnas

 

PANEVĖŽIO REGIONO SKYRIAUS
SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

 

1. Panevėžio regiono skyriaus (toliau – Skyrius) specialistas yra specialistų grupės darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigybė.
2. Pareigybės lygis – B.
3. Pareigybės paskirtis – nustatytoje veiklos teritorijoje vykdyti priežiūrą asmenų, kuriems paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės: uždraudimas naudotis specialia teise, viešųjų teisių atėmimas, teisė dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimas ir nemokami darbai (toliau – baudžiamojo poveikio priemonės).
4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

 

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
DARBUOTOJUI

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 m., ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 m.;
5.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais probaciją, bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu, baudžiamojo poveikio ir auklėjamojo poveikio priemonių vykdymą;
5.3. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
5.4. būti susipažinusiam su dokumentų rengimo taisyklėmis, mokėti dirbti kompiuterinėmis Microsoft Office programomis.

 

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. Skyriaus veiklos teritorijoje planuoja ir vykdo priežiūrą asmenų, kuriems paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės: uždraudimas naudotis specialia teise, viešųjų teisių atėmimas, teisė dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimas ir nemokami darbai;
6.2. teikia priežiūroje esantiems asmenims informaciją apie baudžiamojo poveikio priemonių vykdymo tvarką ir sąlygas, šias baudžiamosios atsakomybės priemones atliekančių asmenų teises ir pareigas;
6.3. rengia pranešimus ir teikia informaciją ikiteisminį tyrimą inicijuojančioms institucijoms dėl asmenų atsakomybės vengiant vykdyti paskirtas baudžiamojo poveikio priemones bei rengia, teikia teismui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus teikimus ir medžiagą bei atstovauja teismo posėdžiuose;
6.4. teisės aktų nustatyta tvarka kaupia ir tvarko kaltinamųjų ir nuteistųjų asmens ir kitus informacinius duomenis, susijusius su baudžiamojo poveikio priemonių vykdymu, tvarko priežiūroje esančių asmenų asmens bylas bei teikia jas į archyvą, dirba su informacinėmis sistemomis;
6.5. teikia duomenis veiklos ir statistinėms ataskaitoms sudaryti, pagal kompetenciją vykdo Lietuvos probacijos tarnybos metų veiklos planą bei kitus patvirtintus priemonių planus;
6.6. vykdydamas asmenų priežiūrą, bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, asociacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir bendrijomis, savanoriais;
6.7. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka, nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, rengia atsakymų į juos projektus;
6.9. pagal kompetenciją dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, užtikrindamas komisijoms ir darbo grupėms pavestų užduočių tinkamą įgyvendinimą;
6.10. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Lietuvos probacijos tarnybos tikslai.

____________________

 
Informacija atnaujinta 2022 m. balandžio 5 d. 14:17