Irina Vitonienė

 

PANEVĖŽIO REGIONO SKYRIAUS

SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Panevėžio regiono skyriaus (toliau – Skyrius) specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės grupė – 12.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

3. Panevėžio regiono skyriaus (toliau – Skyrius) specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti tinkamą teismų nuosprendžių (nutarčių) vykdymą nustatytoje teritorijoje, socialinės paramos teikimą prižiūrimiems asmenims ir probacijos sąlygų individualizavimui, kontroliuoti kuruojamų pareigūnų veiklą.

 

III SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) arba jam lygiavertį išsilavinimą;

4.2. būti susipažinusiam su tarptautinėmis sutartimis, su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu, organizavimą ir vykdymą;

4.3. sugebėti planuoti, organizuoti veiklą, operatyviai priimti racionalius sprendimus;

4.4. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;

4.5. išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu;

4.6. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statute;

4.7. atitikti sveikatos būklės reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams, kursantams, sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, pagal šio sąvado III skiltį.

 

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. vykdo teismų nuosprendžius ir nutartis dėl probacijos, viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmių, baudžiamojo poveikio (išskyrus turto konfiskavimą, išplėstinį turto konfiskavimą ir įmoką į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą) ir auklėjamojo poveikio (išskyrus įspėjimą ir atidavimą į specialią auklėjimo įstaigą) priemonių taikymo Lietuvos probacijos tarnybos direktoriaus įsakymu priskirtoje veiklos teritorijoje;

5.2. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Skyriaus priežiūroje esantiems asmenims įstatymų ar teismo paskirtų pareigų, įpareigojimų ar draudimų bei jų elgesio kontrolę ir priežiūrą.

5.3. rengia teismui įstatymų nustatytus teikimus ir medžiagą bei atstovauja teismuose nagrinėjant teikimus dėl priežiūroje esančių asmenų;

5.4. vykdo aprobuotas elgesio pataisos programas;

5.5. bendradarbiauja su valstybės ir vietos savivaldos institucijomis bei visuomeninėmis ir religinėmis organizacijomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, vykdant nuteistų asmenų socialinę integraciją ir reabilitaciją, sprendžiant Skyriaus įskaitoje esančių nuteistų asmenų teisės pažeidimų prevencijos klausimus;

5.6. teikia socialinę pagalbą priežiūroje esantiems asmenims, padeda spręsti jų asmenines ir socialines problemas;

5.7. atlieka nusikalstamo elgesio rizikos vertinimą;

5.8. teisės aktų nustatyta tvarką rengia socialinio tyrimo išvadas ar dalyvauja jas rengiant;

5.9. kontroliuoja kuruojamų pareigūnų tarnybinę veiklą;

5.10. teikia teisingus duomenis veiklos ir statistinėms ataskaitoms sudaryti;

5.11. laikantis raštvedybos taisyklių (taip pat ir elektroninėje erdvėje automatiniu būdu) tvarko prižiūrimų asmenų bylas;

5.12. pagal kompetenciją rengia dokumentų projektus bei tvarko raštvedybą;

5.13. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Lietuvos probacijos tarnybos tikslai.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.

––––––––––––––––––––––

 

 

 

 

 

 

 
Informacija atnaujinta 2022 m. sausio 5 d. 09:04