Audronė Šniukštaitė

 

TURTO VALDYMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

  1. 1.    Turto valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra specialistų grupės pareigybė.
  2. 2.    Pareigybės lygis - A2.
  3. 3.    Pareigybės paskirtis – vykdyti Lietuvos probacijos tarnybos (toliau – Tarnyba) valdomo turto apskaitą, užtikrinti racionalų ir taupų materialinių ir finansinių išteklių naudojimą.
  4. 4.    Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

                     

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

  1. 5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1.  turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

5.2.  turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos ar turto valdymo srityse;

5.3.  būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais  valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;

5.4.  išmanyti dokumentų rengimą, įforminimą, valdymą ir apskaitą reglamentuojančius teisės aktus;

5.5.  mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti teisės aktų projektus, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti veiklą;

5.6.  mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu, buhalterinėmis apskaitos programomis FVAIS, valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistema (toliau – VBAMS).

 

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

  1. 6.    Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

6.1.  gavus nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo faktą patvirtinančius dokumentus, sutikrina rekvizitus, surašo dimensijas (finansavimo šaltinį), išlaidų straipsnį pagal ekonominę klasifikaciją, priemonės bei funkcijos kodą ir pateikia juos Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui (toliau – NBFC);

6.2.  rengia ilgalaikio  turto perdavimo naudoti Tarnybos veikloje aktus ir pateikia juos NBFC;

6.3.  rengia esminius ilgalaikio turto pagerinimo darbus įrodančius dokumentus, aktus, teikia juos NBFC;

6.4.  tikrina ilgalaikio turto likučius ir rengia inventorizacijos aprašus;

6.5.  teikia NBFC sprendimus dėl inventorizacijos rezultatų;

6.6.  rengia Tarnybos vadovo patvirtintą ilgalaikio turto naudojimo veikloje nutraukimo aktą, teikia jį NBFC;

6.7.  rengia turto nurašymo ir likvidavimo aktus /pažymas, teikia NBFC;

6.8.  gavus sąskaitas faktūras už komunalines ir kitas suteiktas paslaugas, sutikrina jų rekvizitus, surašo dimensijas (finansavimo šaltinį), išlaidų straipsnį pagal ekonominę klasifikaciją, priemonės bei funkcijos kodą ir pateikia juos NBFC;

6.9.  užtikrina informacinėje sistemoje „E-sąskaita“ gaunamų ir išrašomų Tarnybos apskaitos dokumentų administravimą bei jų pateikimą registruoti dokumentų valdymo sistemoje;

6.10.   dalyvauja turto, materialinių vertybių inventorizacijose, derina tarpusavio atsiskaitymų likučius su juridiniais asmenimis;

6.11.   užtikrina tinkamą apskaitos dokumentų ir registrų apsaugą, pagal reikalavimus įformina jų bylas ir nustatyta tvarka perduoda į archyvą;

6.12.   atlieka einamosios finansų kontrolės procedūras;

6.13.   suveda tarnybos sąnaudų ir turto duomenis teisės aktų nustatytais terminais į valstybės turto informacinės paieškos sistemą;

6.14.   teikia pasiūlymus ir dalyvauja rengiant metinius Tarnybos veiklos planus;

6.15.   pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl turto valdymo tobulinimo;

6.16.   dalyvauja rengiant atsakymus į Tarnyboje gautus valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, visuomeninių organizacijų paklausimus ir kitokio pobūdžio raštus;

6.17.   pagal pareigybės kompetenciją dalyvauja Tarnybos darbo grupių ir komisijų veikloje;

6.18.   pagal pareigybės kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Tarnybos tikslai;

 

____________________

 
Informacija atnaujinta 2021 m. balandžio 16 d. 15:14