Božena Stankevič

 

 

 

 

VILNIAUS REGIONO SKYRIAUS

SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Vilniaus regiono skyriaus (toliau – Skyrius) specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės grupė – 12.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

3. Skyriaus specialisto pareigybė reikalinga teikti Skyriaus priežiūroje esantiems asmenims psichologinę pagalbą, atlikti nusikalstamo elgesio rizikos vertinimus pagal Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos aprobuotas rizikos vertinimo metodikas ir vykdyti Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus aprobuotas elgesio pataisos programas – specialiosios veiklos srities – probacijos ir bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu, vykdymo užtikrinimo – funkcijas.

 

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį arba jam lygiavertį socialinių mokslų studijų srities psichologijos krypties išsilavinimą;

4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais probaciją, bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu, baudžiamojo poveikio ir auklėjamojo poveikio priemonių vykdymą;

4.3. mokėti sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas bei pasiūlymus;

4.4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.5. turėti teisę vairuoti ne žemesnės kaip „B“ kategorijos transporto priemonę;

4.6. būti susipažinusiam su dokumentų rengimo taisyklėmis, mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

4.7. atitikti sveikatos būklės reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams, kursantams, sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, pagal šio sąvado III skiltį;

4.8. būti tokio fizinio pasirengimo, kuris atitiktų vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-55, trečiajam lygiui.

 

 

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1. teikia individualias ir grupėje psichologines konsultacijas, siekiant motyvuoti ir skatinti priežiūroje esančių asmenų gebėjimus gyventi nenusikalstant ir jų socialinę integraciją, ir pagal kompetenciją vykdo kitas įstatymų nustatytas resocializacijos formas Skyriaus registre esantiems asmenims;

5.2. atlieka nusikalstamo elgesio rizikos vertinimus pagal Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos aprobuotas nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo metodikas;

5.3. atlieka kaltinamųjų socialinės aplinkos, kriminogeninių veiksnių, taip pat kitų aplinkybių, galinčių padėti teismui individualizuoti probacijos sąlygas, tyrimus ir rengia socialinio tyrimo išvadas;

5.4. vykdo Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus aprobuotas elgesio pataisos programas;

5.5. bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, asociacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir bendrijomis, savanoriais, siekiant užtikrinti veiksmingą probuojamųjų resocializaciją, teikia Skyriaus viršininkui siūlymus dėl bendradarbiavimo sutarčių sudarymo psichologinės pagalbos teikimo, elgesio pataisos programų taikymo, priklausomybių ligų gydymo ir kt. klausimais, dalyvauja rengiant šių sutarčių projektus;

5.6. bendradarbiauja su psichikos sveikatos, priklausomybių ir kitomis gydymo įstaigomis dėl psichinės būklės įvertinimo ar diagnozės nustatymo parenkant ir įgyvendinant veiksmingas recidyvo prevencijos priemones;

5.7. teikia individualias ir grupėje psichologines konsultacijas, sprendžiant priežiūroje esančių asmenų problemas susijusias su priklausomybe psichikos veikiančioms medžiagoms, smurtiniu ir seksualiniu smurtiniu elgesiu ir nusikalstamą elgesį palaikančiomis nuostatomis;

5.8. teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją analizuoja kaltinamųjų ir nuteistųjų asmens ir kitus informacinius duomenis, susijusius su asmens socialinės aplinkos, kriminogeninių veiksnių, taip pat kitų aplinkybių, galinčių padėti teismui individualizuoti probacijos sąlygas, tyrimu, probacijos, viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmių, auklėjamojo ir baudžiamojo poveikio priemonių vykdymu, teikia duomenis veiklos ir statistinėms ataskaitoms sudaryti;

5.9. vyksta į Skyriaus aptarnaujamas teritorijas;

5.10. vykdo pagal kompetenciją Lietuvos probacijos tarnybos vykdomų Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų paramos fondų finansuojamų projektų bausmių vykdymo ir probacijos srityse veiklas;

5.11. teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus;

5.12. teikia darbuotojams konsultacijas dėl bendravimo su probacijos tarnybų registre esančiais asmenimis, jų motyvavimo, nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo, kaltinamųjų socialinės aplinkos, kriminogeninių veiksnių, taip pat kitų aplinkybių, galinčių padėti teismui individualizuoti probacijos sąlygas, tyrimų atlikimo, elgesio pataisos programų vykdymo, priklausomybių ir kt. klausimais;

5.13. teikia siūlymus Skyriaus viršininkui dėl socialinės reabilitacijos ir elgesio korekcijos priemonių taikymo probacijos tarnybų registre esantiems asmenims, Skyriaus veiklos tobulinimo, darbo planų priemonių;

5.14. dalyvauja planuojant ir organizuojant nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo ir resocializacijos priemonių nuteistiesiems, atliekantiems laisvės atėmimo bausmę, diegimą laisvės atėmimo vietų įstaigose ir vertinant jų veiksmingumą;

5.15. organizuoja atvejų aptarimus;

5.16. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Lietuvos probacijos tarnybos tikslai.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis pareigūnas tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.

 

____________________

 

 

 

 
Informacija atnaujinta 2020 m. rugpjūčio 17 d. 14:55