Ričardas Banys

 

TURTO VALDYMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

 

1. Turto valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis yra specialistų grupės darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigybė.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės paskirtis – planuoti, organizuoti, tvarkyti, apibendrinti Lietuvos probacijos tarnybos (toliau – Tarnyba) valdomo turto duomenis bei sisteminti juos, koordinuoti ir kontroliuoti įstaigos materialinį aprūpinimą, užtikrinti racionalų ir taupų materialinių ir finansinių išteklių naudojimą.
4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

 

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam pralygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
5.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos ar turto valdymo srityje;
5.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir kitais bausmių vykdymo sistemos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, Viešųjų pirkimų įstatymu bei kitais ūkinę veiklą reglamentuojančiais teisės aktais;
5.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei pasiūlymus;
5.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei teisės aktų rengimo taisykles bei mokėti taikyti jas praktikoje;
5.6. išmanyti civilinę, priešgaisrinę ir darbuotojų saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;
5.7. mokėti dirbti kompiuteriu ,,Microsoft Office“ programiniu paketu.

 

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas privalo vykdyti šias funkcijas:
6.1. organizuoja Tarnybos darbuotojų aprūpinimą reikiamu inventoriumi, kanceliarinėmis bei ūkinėmis prekėmis;
6.2. atlieka pagal kompetenciją priskirtų sutarčių vykdymą, ataskaitų tikrinimą ir teikiamų prekių / paslaugų kokybės kontrolę;
6.3. rengia viešųjų pirkimų paraiškas pirkimų planui sudaryti, prekių, paslaugų ir darbų poreikio pagrindimus, paraiškas viešiesiems pirkimams atlikti bei šių prekių, paslaugų ir darbų techninių reikalavimų dokumentus;
6.4. teikia pasiūlymus dėl nereikalingo turto nurašymo bei organizuoja nurašyto turto utilizacijos procedūras;
6.5. organizuoja Tarnybos aprūpinimą tarnybiniu transportu bei jo tinkamą naudojimą, vadovaujantis Tarnybos transporto priemonių naudojimo taisyklėmis;
6.6. rengia transporto priemonių techninių apžiūrų grafikus ir kontroliuoja jų vykdymą;
6.7. atlieka einamosios finansų kontrolės procedūras;
6.8. organizuoja Tarnybos materialinių vertybių inventorizaciją;
6.9. organizuoja materialinių vertybių paskirstymą, įformina jų perdavimą-priėmimą ir teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja materialinių vertybių nurašymo procedūras;
6.10. rengia informaciją apie Tarnybos energetinių resursų naudojimą, pokyčius ir lėšų sąnaudas, teikia išvadas ir pasiūlymus Skyriaus vedėjui;
6.11. dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus įstaigoje, tvarko nelaimingų atsitikimų darbe tyrimų dokumentų apskaitą;
6.12. suveda ilgalaikio turto duomenis nustatytais terminais į „Kadis-1“ sistemą;
6.13. suveda tarnybos sąnaudų ir turto duomenis teisės aktų nustatytais terminais į valstybės turto informacinės paieškos sistemą;
6.14. pagal patvirtintą tvarką vykdo elektroninių stebėjimo priemonių apskaitą;
6.15. atlieka analizę, susijusią su darbo užmokesčio apmokėjimu;
6.16. pagal kompetenciją teikia duomenis Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui;
6.17. pildo Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
6.18. dalyvauja rengiant atsakymus į Tarnyboje gautus valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, visuomeninių organizacijų paklausimus ir kitokio pobūdžio raštus;
6.19. rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus pagal pareigybės kompetenciją;
6.20. rengia informaciją pagal pareigybės kompetenciją ir teikia Skyriaus vedėjui;
6.21. Skyriaus vedėjui pavedus, nesant Skyriaus darbuotojo (atostogų, ligos ar komandiruotės atveju) atlieka jo funkcijas;
6.22. pagal kompetenciją dalyvauja Tarnybos darbo grupių ir komisijų veikloje;
6.23. pagal kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Tarnybos tikslai.

__________________________

 
Informacija atnaujinta 2022 m. balandžio 4 d. 09:07